Sisteme electrice avansate (în limba engleză)
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Studiile universitare de Master, cu durata de 2 ani, asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică şi constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale. Studiile universitare de masterat efectuate în alte domenii decât cele în care s-a realizat pregătirea în ciclul de licenţă asigură obţinerea de competenţe complementare. Absolvenților unui program de studii de masterat li se eliberează Diploma de master.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie electrică

Specializare: Sisteme electrice

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Pentru ciclul de master sesiunea de admitere 2019:

  • Facultatea va organiza concurs de admitere pe bază de interviu, evaluat prin notă. Calculul mediei generale de admitere se va face ca medie ponderată între nota obținută la proba orală și media obținută de candidat la examenul de diplomă.
  • Criteriul de departajare pentru medii egale este nota obținută la proba orală.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 17/07/2019

Perioadă probe: de la 18/07/2019

Perioadă rezultate: de la 19/07/2019 până la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 16/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă probe: de la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Measurement Techniques and Standards in Electromagnetic Compatibility for Smart Electrical Systems
Advanced Control of AC machines
Monitoring and diagnosis of electrical systems
Artificial Intelligence Techniques for Engineering
Applications
Project Management in Electrical Engineering
Electrical Systems Control with PLC
Optimal design of Electrical Systems
Advanced control in power electronic applications
Optimal design of electrical machines
Embeded Systems
Design of State Observers
3D Graphics in Engineering
Hybrid Power Systems Based on Photovoltaic Cells and Fuel Cells
Buildings energy efficiency
CD - Compulsory Discipline
OD - Optional Discip
Anul 2
Computer- aided analysis of nonlinear electrical Systems
Integrated renewable in advanced energy systems
Smart products development
Thermal and Electromagnetic Analysis of Electrical
Systems
Scientific research practice
Elaboration of the master dissertation

Facultatea de Inginerie Electrică

Universitatea din Craiova

Craiova

Descriere

Istoria formării specialiştilor cu pregătire superioară pentru domeniile electric şi energetic la Craiova a început în anul 1951 când s-a înfiinţat Institutul de Maşini şi Aparate Electrice care cuprindea Facultatea de Electrotehnică, iar apoi, din 1953 şi Facultatea de Electrificare a Industriei, Agriculturii şi Transporturilor În urma mişcărilor din Ungaria din 1957 numărul locurilor la facultăţi se reduce drastic, Institutul de Maşini şi Aparate Electrice (a cărui denumire fusese schimbată în 1956 în Institut Tehnic) se desfiinţează iar studenţii şi profesorii sunt transferaţi la facultatea de specialitate din cadrul Institutului Politehnic din Bucureşti. Prin decizia nr. 894 a Consiliului de Miniştri din 27 august 1965, facultăţile de Matematică, Chimie, Filologie, Economie, Electrotehnică, Agronomie, Horticultură au fost unite sub aceeaşi administrare, sub numele de Universitatea din Craiova. Învăţământul superior tehnic în cadrul Universităţii din Craiova a început cu adevărat un an mai târziu, în vara anului 1966, atunci când a fost organizat primul concurs de admitere. În anul universitar 1966 - 1967 Facultatea de Electrotehnică şi-a început activitatea având înscrişi 100 de studenţi în anul I, dintre care 50 la secţia de Maşini şi Aparate Electrice şi ceilalţi 50 la secţia Automatică. În 2011 facultăţile de Electrotehnică şi Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială au fost reunite sub denumirea de Facultatea de Inginerie Electrică. După 1989 oferta de formare s-a diversificat continuu, în prezent facultatea asigurând pregătirea pentru ciclurile de licenţă, master şi doctorat în 6 domenii de studiu.

Universitatea din Craiova

Craiova, Dolj

Introducere

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”.

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. În University Ranking by Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1.630 în lume. În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1.222 în topul mondial. În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1.421 (în lume). University Web Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 1.707 mondial.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.100

Programe similare

Lista de comparație