Teologie ortodoxă pastorală
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Senatul Universităţii, în şedinţa din 9 decembrie 1991, a aprobat înfiinţarea Facultăţii de Teologie şi includerea acesteia în structura academică a Universităţii din Craiova. A urmat procedura de recunoaştere a Facultăţii de către Ministerul Educaţiei, după ce, în prealabil, Sf.Sinod a aprobat înfiinţarea Facultăţii de Teologie din Craiova. Astfel, Facultatea de Teologie a luat fiinţă, începând cu 1 octombrie 1992, în urma Protocolului dintre Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei şi Patriarhia Ortodoxă Română (nr.9870/30.05.1991) prin Ordinul Ministrului Învăţământului şi Ştiinţei nr.918/ 30.01.1992, aflându-se sub dublă jurisdicţie, cea a Mitropoliei Olteniei şi a Universităţii din Craiova. Începând cu anul universitar 2005-2006, învăţământul superior românesc se afiliază prevederilor Declaraţiei de la Bologna. Ca urmare, învăţământul superior teologic ortodox se înscrie în spiritul şi litera prevederilor H.G.nr.88/2005, precum şi ale Ord.M.Ed.C. nr.3235/2005, care pune în aplicare măsurile cuprinse în cel de-al doilea capitol din Legea nr.288/2004, capitol referitor la organizarea ciclului de studii de licenţă începând cu anul universitar 2005-2006. Ca urmare a noii organizări a sistemului de învăţământ superior românesc, Facultatea de Teologie are în prezent următoarea structură academică acreditată de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică a Universităţii. I. Studii Universitare de Licenţă II. Studii Universitare de Master III.Şcoala Doctorală

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Teologie

Domeniu de licență/master: Teologie

Specializare: Teologie pastorală

Locuri disponibile (total): 100

Locuri disponibile (buget): 50

Locuri disponibile (taxă): 50

Ultima medie (buget): 5.63

Ultima medie (taxă): 5.0

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Pentru candidaţii pe locuri la BUGET

Etapa I

Probe eliminatorii:

- Interviu motivaţional (admis/respins); 

- Verificarea aptitudinilor muzicale (admis/respins); 

Etapa a II-a

Examen scris la Teologie Dogmatică: 75%;

Media la Bacalaureat: 25%. 

Pentru candidaţii pe locuri cu TAXĂ

Etapa I

Probe eliminatorii:

- Interviu motivaţional (admis/respins); 

- Verificarea aptitudinilor muzicale (admis/respins); 

Etapa a II-a

- Examen oral la Teologie Dogmatică: 100%.

Criteriul de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie pe ultimul loc: Media obţinută la Examenul de Bacalaureat.

Mențiune: Din numărul total de locuri la buget, 1 loc este pentru rromi.

TEMATICA EXAMENULUI SCRIS DE TEOLOGIE DOGMATICĂ PENTRU ADMITERE LA SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ SESIUNEA IULIE-SEPTEMBRIE 2018

1. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. Raportul dintre ele.

2. Despre Sfânta Treime: temeiuri biblice şi contribuţii patristice la definirea acestei dogme.

3. Crearea lumii văzute. Crearea omului.

4. Starea primordială a omului. Chip şi asemănare.

5. Unirea ipostatică şi consecinţele ei.

6. Răscumpărarea şi aspectele ei.

7. Mântuirea subiectivă.

8. Biserica, întemeierea, constituţia şi însuşirile ei.

9. Sfintele Taine: consideraţii generale şi particulare.

10. Sfânta Euharistie: caracterul ei de taină şi cel de jertfă.

Bibliografie: Teologia Dogmatică – manual pentru Seminariile Teologice (autori: Pr.prof.dr Isidor Todoran, Arhid.prof.dr Ioan Zăgrean), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1991, Cluj-Napoca 1997 şi ediţiile ulterioare.

IMPORTANT: Pentru dosarul de înscriere sunt necesare și aceste două adeverințe:

  1. Adeverinţă medicală tip M.S., eliberată de cabinetele şcolare, dispensarele teritoriale sau medicul de familie, din care să reiasă că sunteţi apt pt înscrierea la facultate şi nu sunteţi luat în evidenţă cu boli cronice. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din ordinul Ministerului Sănătăţii nr.428/1989.
  2. Declaraţie pe proprie răspundere că nu sunteţi bolnav de epilepsie, boli psihice şi că adeverinţele medicale sunt complete;

Sunt scutiţi, o singură dată, de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi:

- Copiii tuturor salariaţilor Universităţii din Craiova;

- Copiii personalului didactic de la alte unităţi şi instituţii de învăţământ;

- Candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial.

 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 22/07/2018

Perioadă probe: de la 23/07/2018 până la 24/07/2018

Perioadă rezultate: de la 25/07/2018 până la 27/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2018 până la 15/09/2018

Perioadă probe: de la 17/09/2018 până la 18/09/2018

Perioadă rezultate: de la 18/09/2018 până la 20/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu N/A Da Proba orala Etapa I (Interviu motivațional)
Aptitudini muzicale Nu Nu N/A Da Proba orala Etapa I
Teologie Dogmatica Ortodoxa Da Nu 75% Nu Proba scrisa Etapa II

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - pentru candidații orfani de ambii părinţi - copie simplă însoţită de originale pentru conformitate, după certificatele de deces ale părinților;
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Binecuvântarea ierarhului locului
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de botez
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Limba latină
Limbi moderne I (Engleză sau franceză)
Cântare corală bisericească și dirijat
Conduita
Studiul vechiului testament
Studiul noului testament
Istoria bisericească universală
Istoria bisericii ortodoxe române
Patrologie și literatură post-patristică
Istoria și spiritualitatea Bizanțului
Muzică bisericească si rutal
Practică liturgică și pastorație
Limba greacă
Educație fizică
Limbi moderne II (engleză sau franceză)
Metodologia cercetării științifice
Instruire asistată de calculator
Anul 2
Limba greacă
Conduita
Limba neogreacă
Cântare corală și bisericească
Studiul vechiului testament
Studiul noului testament
Istoria bisericească universală
Istoria bisericii ortodoxe române
Patrologie și literatură post-patristică
Muzică bisericească și ansamblu coral
Istoria filosofiei
Limba latină
Elemente de artă sacră
Practică liturgică
Limbi moderne III (engleză sau franceză)
Educație fizică
Cântare corală bisericească și dirijat
Anul 3
Drept canonic ortodox. Administrație și legislație bisericească
Teologie dogmatică ortodoxă
Morală creștină
Misiologie ortodoxă
Teologie liturgică
Istoria si filosofia religiilor
Catehetică
Spiritualitate ortodoxă: Ascetică și Mistică
Apologetică ortodoxă
Elemente de artă sacră
Practică liturgică
Conduita
Cântare corală bisericească și dirijat
Anul 4
Teologie dogmatică și simbolică
Morală creștină
Mistologie și ecumenism
Istoria și filosofia religiilor
Teologie liturgică
Omiletică
Drept bisericesc
Teologie pastorală
Artă creștină
Spiritualitate ortodoxă
Practică liturgică
Conduita

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Universitatea din Craiova

Craiova

Descriere

Senatul Universităţii, în şedinţa din 9 decembrie 1991, a aprobat înfiinţarea Facultăţii de Teologie şi includerea acesteia în structura academică a Universităţii din Craiova. A urmat procedura de recunoaştere a Facultăţii de către Ministerul Educaţiei, după ce, în prealabil, Sf.Sinod a aprobat înfiinţarea Facultăţii de Teologie din Craiova. Astfel, Facultatea de Teologie a luat fiinţă, începând cu 1 octombrie 1992, în urma Protocolului dintre Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei şi Patriarhia Ortodoxă Română (nr.9870/30.05.1991) prin Ordinul Ministrului Învăţământului şi Ştiinţei nr.918/ 30.01.1992, aflându-se sub dublă jurisdicţie, cea a Mitropoliei Olteniei şi a Universităţii din Craiova. Începând cu anul universitar 2005-2006, învăţământul superior românesc se afiliază prevederilor Declaraţiei de la Bologna. Ca urmare, învăţământul superior teologic ortodox se înscrie în spiritul şi litera prevederilor H.G.nr.88/2005, precum şi ale Ord.M.Ed.C. nr.3235/2005, care pune în aplicare măsurile cuprinse în cel de-al doilea capitol din Legea nr.288/2004, capitol referitor la organizarea ciclului de studii de licenţă începând cu anul universitar 2005-2006. Ca urmare a noii organizări a sistemului de învăţământ superior românesc, Facultatea de Teologie are în prezent următoarea structură academică acreditată de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică a Universităţii. I. Studii Universitare de Licenţă II. Studii Universitare de Master III.Şcoala Doctorală

Cadre didactice: 26

Universitatea din Craiova

Craiova, Dolj

Introducere

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”.

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. În University Ranking by Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1.630 în lume. În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1.222 în topul mondial. În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1.421 (în lume). University Web Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 1.707 mondial.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.100

Programe similare

Lista de comparație