Dezvoltare durabilă și securitate în industrie (în limba engleză)
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea asumată a Facultății de Inginerie include direcțiile didactică și de cercetare, formarea specialiștilor în domeniul tehnic, prin derularea a trei cicluri de pregătire - licență, masterat și doctorat.

Actualizarea continuă a programelor de studii acreditate sau autorizate provizoriu, pentru a răspunde cerințelor pieței.

Promovarea calității în învățământul superior, prin implementarea unui sistem de management al calității și respectarea standardelor de calitate.

Formarea de competențe în cercetarea fundamentală și aplicativă, pentru îmbogățirea patrimoniului științific și pentru dezvoltarea capacităților și performanțelor profesionale.

Dezvoltarea componentelor civică și culturală care își pun amprenta asupra organizării vieții sociale din spațiul universitar, astfel încât acesta să devină un centru consacrat de pregătire academică, de educație și de cercetare științifică.

Misiunea de internaționalizare, prin realizarea schimburilor reciproce de studenți și cadre didactice în spațiul european al cunoașterii, prin intensificarea cooperărilor internaționale cu alte facultăți.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria mediului

Specializare: Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Locuri disponibile (total): 100

Locuri disponibile (buget): 32

Locuri disponibile (taxă): 68

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media finală de admitere se calculează din:

-  50 % media aritmetică a examenului de diplomă / licenţă;
-  50 % media generală ponderată de promovare a studiilor.

Concursul este comun pentru toate programele de studii (atât pentru programele în limba română cât şi pentru cele în limba engleză), repartizarea efectuându-se după media finală şi opţiuni.

Candidaţii care optează pentru programul de studii în limba engleză vor susţine un test eliminatoriu de verificare a cunoştinţelor de limba engleză notat cu ADMIS/RESPINS.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 28/07/2019

Perioadă probe: de la 30/07/2019

Perioadă rezultate: de la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă probe: de la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 15/09/2019 până la 16/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
European strategies and policies for sustainable development and security in industry
Environmental security in natural resources management
Industrial hygiene and safety
Risk assessment and environmental security
Sustainable development and environmental management
Entrepreneurship and Innovation
Green Chemistry Application for Sustainable Development
Advanced methods of water treatment
Advanced materials for renewable energy
Anul 2
Integrated waste management
Integrated control and prevention of environmental pollution
Environmental impact of materials degradation
Research activity
Elective course 1

Facultatea de Inginerie

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati

Descriere

Misiunea asumată a Facultății de Inginerie include direcțiile didactică și de cercetare, formarea specialiștilor în domeniul tehnic, prin derularea a trei cicluri de pregătire - licență, masterat și doctorat. Actualizarea continuă a programelor de studii acreditate sau autorizate provizoriu, pentru a răspunde cerințelor pieței. Promovarea calității în învățământul superior, prin implementarea unui sistem de management al calității și respectarea standardelor de calitate. Formarea de competențe în cercetarea fundamentală și aplicativa, pentru îmbogățirea patrimoniului științific și pentru dezvoltarea capacităților și performanțelor profesionale. Dezvoltarea componentelor civică și culturală care își pun amprenta asupra organizării vieții sociale din spațiul universitar, astfel încât acesta să devină un centru consacrat de pregătire academică, de educație și de cercetare științifică. Misiunea de internaționalizare, prin realizarea schimburilor reciproce de studenți și cadre didactice în spațiul european al cunoașterii, prin intensificarea cooperărilor internaționale cu alte facultăți. Perfecționarea continuă a planurilor de învățământ, a programelor analitice și a metodelor de predare, în concordanță cu strategia și standardele naționale și internaționale. Dezvoltarea și modernizarea, cu caracter permanent, a bazei materiale aferentă procesului didactic și de cercetare științifică. Asigurarea unității între procesul didactic, cercetarea științifică și activitatea practică. Constituirea și consolidarea unui corp didactic bine pregătit profesional, selectat prin concursuri, pe bază unor criterii riguroase. Participarea comunității universitare la programe naționale și internaționale dezvoltate pentru învățământul superior. Dezvoltarea cercetării științifice fundamentale și aplicative, de proiectare, tehnologică și defabricație.

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati, Galati

Introducere

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susținerea și transmiterea științei și culturii, contribuind la îmbogățirea patrimoniului local și național de cunoaștere prin cercetare științifică. Universitatea își asuma rolul de centru cultural și civic de formare și difuzare a valorilor culturale, științifice și sociale atât în zona în care activează cât și în întreaga țară.

Fiind cea mai mare și cea mai importantă instituție de învățământ superior din sud - estul României, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se constituie un vârf de lance al progreselor tehnice, științifice, culturale sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu și lung, menit sa contribuie în primul rând la progresul municipiului Galați. În acest sens, Universitatea colaborează strâns cu mediul socio - economic oferindu-i specialiștii de care are nevoie, consultanța, soluții tehnice la problemele curente.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.000

Programe similare

Lista de comparație