Ecologie şi protecţia mediului
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor organizează în cadrul Domeniului Ştiinţa Mediului programul de studii Ecologie şi Protecţia Mediului.Programul este acreditat ARACIS. Programul de studii Ecologie şi Protecţia Mediului Competenţe profesionale Identificarea şi utilizarea principalelor legităţi, noţiuni şi concepte specifice ecologiei şi protecţiei mediului; Utilizarea conexiunilor logice cu alte domenii ştiinţifice fundamentale conexe; Utilizarea metodelor, instrumentelor, aparaturii şi tehnologiilor pentru activităţi de măsurare şi monitorizare; Identificarea alternativelor optime în vederea caracterizării ecologice corespunzătoare a factorilor de mediu şi elaborarea de măsuri privind protejarea acestora; Utilizarea aplicaţiilor specifice pentru prelucrarea, reprezentarea şi stocarea datelor de mediu; Analiza şi comunicarea informaţiilor cu caracter ştiinţific. Competenţe transversale Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi raspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională; Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară pe diverse paliere ierahice; Documentarea în limba română şi cel puţin într-o limbă străină, pentru dezvoltarea profesională şi personală, prin formare continuă şi adaptarea eficientă la noile descoperiri ştiinţifice.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Ştiinţa mediului

Specializare: Ecologie şi protecţia mediului

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 30

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

  • 50 %  media de la examenul de bacalaureat.
  • 50 %  media multianuală din liceu.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 12/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 19/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Chimia mediului
Biologie vegetală
Taxonomie vegetală
Ecologie generală
Educaţie fizică
Biologie animală
Hidrologie şi oceanografie
Informatică
Limbă străină
Anul 2
Biochimie generală
Ecofiziologie vegetală
Ecotoxicologie
Ştiinţa solului
Educaţie fizică
Ecofiziologie animală
Anatomia şi igiena omului
Statistică ecologică
Practica de specialitate
Disciplinr opționale (Ecologia populaţiilor / Microbiologie, Managementul biodiversităţii şi ecodiversităţii / Hidrobiologie, Ecosisteme / Ecologie umană)
Discipline facultative (Tehnici de prevenire a poluării, Circuite biogeochimice, Dezvoltare durabilă, Combatere integrată)
Anul 3
Poluarea şi protecţia mediului
Biologia și ecologia paraziților vegetali
Atmosfera şi calitatea aerului
Managementul mediului
Economia mediului
Gestiunea resurselor de apă
Sisteme integrate de management de mediu
Dreptul mediului, legislaţii, politici şi strategii
Elaborarea lucrării de licenţă
Discipline opționale (Geografia mediului / Geografie fizică, Monitoring ecologic / Genetică ecologică, Modelarea proceselor ecologice / Etologie)

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati

Descriere

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor are 66 de ani de tradiţie, fiind cea mai veche Facultate de industrie alimentară din România şi desfasoară programe educaţionale şi de cercetare de top la nivel naţional. Cunoştinţelor ştiinţifice îmbinate cu abilităţile de management sunt atribute dezvoltate în cadrul şi prin programele noastre educaţionale. Facultatea oferă studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor o infrastructură modernă pentru cercetare fundamentală şi aplicată, care permite consolidarea educaţiei lor şi le dezvoltă spiritul inovativ. Studenţii, masteranzii şi doctoranzii se pot bucura de diferite tipuri de programe de mobilitate din întreaga Europă. Prin implicarea în diferite proiecte de cercetare aceştia sunt motivaţi pentru a explora interesele lor şi posibilităţile de ordin ştiinţific. Eforturile de cercetare şi de educare de noi generaţii de specialiştii făcute de către profesorii facultăţii sunt recunoscute pe scară largă la nivel naţional şi pe plan internaţional. La Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor avem încredere că pregătim ingineri de industrie alimentară având cunoştinţe solide, care vor oferi alimente sănătoase pentru ziua de azi şi soluţii durabile pentru viitor.

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati, Galati

Introducere

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susținerea și transmiterea științei și culturii, contribuind la îmbogățirea patrimoniului local și național de cunoaștere prin cercetare științifică. Universitatea își asuma rolul de centru cultural și civic de formare și difuzare a valorilor culturale, științifice și sociale atât în zona în care activează cât și în întreaga țară.

Fiind cea mai mare și cea mai importantă instituție de învățământ superior din sud - estul României, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se constituie un vârf de lance al progreselor tehnice, științifice, culturale sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu și lung, menit sa contribuie în primul rând la progresul municipiului Galați. În acest sens, Universitatea colaborează strâns cu mediul socio - economic oferindu-i specialiștii de care are nevoie, consultanța, soluții tehnice la problemele curente.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.000

Programe similare

Lista de comparație