Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea didactică şi de cercetare a programului de studii Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor este în acord cu misiunea Facultăţii şi a Departamentelor organizatoare şi vizează obiective generale şi specifice cu referire la: programele formative, prin creşterea eficienţei şi a calităţii activităţilor de predare-învăţare-evaluare; creşterea interesului masteranzilor pentru perfecţionarea profesională şi cercetarea ştiintifică prin antrenarea în activităţile educative şi de cercetare (antrenarea ca membri în echipele de cercetare ale granturilor), continuarea studiilor prin programul de doctorat; dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii pentru învăţămant şi cercetare prin atragerea de fonduri structurale, proiecte din cadrul planului naţional de cercetare dezvoltare şi proiecte internaţionale; creşterea competitivităţii şcolii gălăţene în domeniul ştiinţei şi ingineriei alimentelor, a prestigiului şi a vizibilităţii comunităţii academice prin publicaţii recunoscute pe fluxul principal, participarea la manifestări de prestigiu, brevete, premii, reprezentări în asociaţii profesionale de prestigiu, platforme tehnologice, comitete şi comisii reprezentative în domeniul educaţiei şi a cercetării ştiinţifice din invăţămantul superior; formarea continuă a studenţilor şi a cadrelor didactice în acord cu cele mai moderne tendinţe de la nivel european prin promovarea programelor de mobilităţi Erasmus, Leonardo da Vinci, Cost etc; promovarea principiilor etice universitare şi a deontologiei profesionale; transferul tehnologic şi implementarea rezultatelor cercetării în producţie în acord cu tendinţele actuale moderne ale ariei tematice alimentaţie, agricultură şi biotehnologie, care promovează producţia de alimente cu valoare nutritivă şi funcţională, securitatea alimentară şi siguranţa alimentelor, precum şi protecţia mediului înconjurător. Competenţe profesionale Utilizarea şi conducerea tehnologiilor avansate în industria alimentară; Identificarea şi aplicarea unor metode de cercetare în domeniul ştiinţei alimentelor, tehnologiilor alimentare, utilajelor specifice industriei alimentare şi biotehnologie; Managementul unui sistem nutriţional de procesare; Managementul unui sistem de valorificare subproduse, tratare deşeuri şi protecţia mediului; Proiectarea şi promovarea de produse alimentare şi aplicare de strategii în domeniul alimentaţiei; Identificarea şi aplicarea unor strategii de cercetare. Competenţe transversale Formarea şi dezvoltarea aptitudinii de lider de echipă şi a gândirii critice; Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale, competenţelor participative în echipe de producţie - cercetare - dezvoltare şi de management aplicat; Amplificarea dezvoltării activităţilor independente, activităţilor de cercetare - dezvoltare şi a spiritului de învăţare continuă cu respectarea principiilor eticii şi deontologiei profesionale.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Ingineria produselor alimentare

Specializare: Ingineria produselor alimentare

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 30

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media finală de admitere se calculează din:

-  50 % media aritmetică a examenului de diplomă / licenţă;
-  50 % media generală ponderată de promovare a studiilor.

Concursul este comun pentru toate programele de studii (atât pentru programele în limba română cât şi pentru cele în limba engleză), repartizarea efectuându-se după media finală şi opţiuni.

Candidaţii care optează pentru programul de studii în limba engleză vor susţine un test eliminatoriu de verificare a cunoştinţelor de limba engleză notat cu ADMIS/RESPINS.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 28/07/2019

Perioadă probe: de la 30/07/2019

Perioadă rezultate: de la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă probe: de la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 15/09/2019 până la 16/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Utilaj special în industria alimentară
Tehnici experimentale
Tehnologia cărnii şi subproduselor (disciplina optională)
Tehnologia vinului (disciplina optională)
Tehnologia laptelui (disciplina optională)
Tehnologia conservelor vegetale (disciplina optională)
Tehnologia panificaţiei (disciplina optională)
Tehnologia produselor zaharoase (disciplina optională)
Tehnologia zahărului (disciplina optională)
Tehnologia uleiurilor comestibile (disciplina optională)
Tehnologia morăritului (disciplina optională)
Tehnologii fermentative (disciplina optională)
Practică (facultativ)
Biostatistică (disciplina optională)
Metode rapide şi automatizări în microbiologie (disciplina optională)
Bioetică(disciplina optională)
Stiluri alimentare (disciplina optională)
Cererea alimentară (disciplina optională)
Comportamentul consumatorului (disciplina optională)
Strategii europene ale alimentului şi de securitate alimentară (disciplina optională)
Legislaţie internaţională (disciplina optională)
Macroeconomie (disciplina optională)
Exploatarea, întreţinerea şi repararea utilajelor (disciplina optională)
Automatizări în industria alimentară (disciplina optională)
Tehnica frigului şi climatizări (disciplina optională)
Tehnici de membrană (disciplina optională)
Reologia produselor alimentare (disciplina optională)
Alimente dietetice (disciplina optională)
Alimentaţie publică şi alimentaţie în turism (disciplina optională)
Alimente funcţionale (disciplina optională)
Fiziologie (disciplina optională)
Trasabilitatea produselor alimentare (disciplina optională)
Controlul statistic al alimentelor (disciplina optională)
Merceologia produselor alimentare (disciplina optională)
Anul 2
Managementul calității și siguranței alimentelor Cercetare de marketing
Proiectarea și promovarea produselor noi
Tehnici experimentale
Modul de cercetare, practică şi de elaborare a lucrării de disertație (practică de,specialitate, practică pentru elaborarea lucrării de disertație și elaborarea lucrării de disertație)
Biotehnologia preparatelor enzimatice (disciplina optională)
Inginerie genetică și producția de alimente (disciplina optională)
Culturi starter (disciplina optională)
Bioaditivi și bioingrediente (disciplina optională)
Epurarea apelor reziduale (disciplina optională)
Bioconversia deșeurilor din industria alimentară (disciplina optională)
Biomasă furajeră și alimentară din produse alimentare (disciplina optională)
Practică (facultativ)

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati

Descriere

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor are 66 de ani de tradiţie, fiind cea mai veche Facultate de industrie alimentară din România şi desfasoară programe educaţionale şi de cercetare de top la nivel naţional. Cunoştinţelor ştiinţifice îmbinate cu abilităţile de management sunt atribute dezvoltate în cadrul şi prin programele noastre educaţionale. Facultatea oferă studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor o infrastructură modernă pentru cercetare fundamentală şi aplicată, care permite consolidarea educaţiei lor şi le dezvoltă spiritul inovativ. Studenţii, masteranzii şi doctoranzii se pot bucura de diferite tipuri de programe de mobilitate din întreaga Europă. Prin implicarea în diferite proiecte de cercetare aceştia sunt motivaţi pentru a explora interesele lor şi posibilităţile de ordin ştiinţific. Eforturile de cercetare şi de educare de noi generaţii de specialiştii făcute de către profesorii facultăţii sunt recunoscute pe scară largă la nivel naţional şi pe plan internaţional. La Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor avem încredere că pregătim ingineri de industrie alimentară având cunoştinţe solide, care vor oferi alimente sănătoase pentru ziua de azi şi soluţii durabile pentru viitor.

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati, Galati

Introducere

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susținerea și transmiterea științei și culturii, contribuind la îmbogățirea patrimoniului local și național de cunoaștere prin cercetare științifică. Universitatea își asuma rolul de centru cultural și civic de formare și difuzare a valorilor culturale, științifice și sociale atât în zona în care activează cât și în întreaga țară.

Fiind cea mai mare și cea mai importantă instituție de învățământ superior din sud - estul României, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se constituie un vârf de lance al progreselor tehnice, științifice, culturale sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu și lung, menit sa contribuie în primul rând la progresul municipiului Galați. În acest sens, Universitatea colaborează strâns cu mediul socio - economic oferindu-i specialiștii de care are nevoie, consultanța, soluții tehnice la problemele curente.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.000

Programe similare

Lista de comparație