Științe- Abordarea Integrată a Științelor Naturii
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

OPORTUNITĂȚI:

• Studenţii pot fi implicaţi în proiecte ale Universităţii şi în expertize naţionale şi internaţionale • Burse de studii în Europa

• Posibilitatea continuării studiilor la nivel de doctorat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe și Mediu

OCUPAȚII POSIBILE: evaluator şi auditor de mediu, responsabil de mediu, analist de mediu, inspector pentru conformare ecologică, inspector protecţia mediului, specialist documentaţie studii, cercetator în ecologie și protectia mediului, profesor în învățămantul superior și cel secundar, auditor de mediu, monitor mediu înconjurător, responsabil de mediu, analist de mediu, specialist în managementul deșeurilor, consilier institutii publice, referent de specialitate, inspector de specialitate.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Ştiinţa mediului

Specializare: Ştiinţa mediului

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media finală de admitere se calculează din:

75 %  nota obţinută la interviu;
25 %  media aritmetică a examenului de diplomă/ licenţă.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 14/09/2018

Perioadă probe: de la 15/09/2018 până la 16/09/2018

Perioadă rezultate: de la 17/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu 75% Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Declaraţie pe proprie răspundere privind finanţarea sau nefinanţarea anterioară de la bugetul de stat
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Caracterizarea unor compuşi anorganici prezenţi în produse cosmetice, farmaceutice şi agrochimice
Caracterizarea unor compuşi organici prezenţi în produse cosmetice, farmaceutice şi agrochimice
Tehnici biochimice
Analiza structurală a compuşilor chimici
Gestionarea deşeurilor periculoase
Tehnici cromatografice utilizate în laboratoarele de analiză
Tehnici spectrofotometrice utilizate în laboratoarele de analiză
Metode electroanalitice utilizate în laboratoare
Toxicologie avansată
Tehnici microbiologice utilizate în analiză şi control
Practică de specialitate
Metodologia cercetării
Etică și integritate academică
Anul 2
Controlul produselor cosmetice, farmaceutice şi fitofarmaceutice
Controlul produselor agrochimice
Senzori şi biosenzori
Analiza şi controlul substanţelor ilicite
Cercetare ştiinţifică
Stagiu elaborare lucrare de disertaţie
Metode de prelevare și prelucrare a probelor
Analiză de macro- şi micro-componente din probe
Metode computaționale de analiză a compușilor chimici

Facultatea de Ştiinţe și Mediu

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati

Descriere

Facultatea de Ştiinţe şi Mediu face parte din Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi şi pregăteşte cadre didactice şi specialişti în domeniile: matematică, informatică, fizică, chimie şi ştiinţa mediului. Eforturile întregii comunităţi academice sunt orientate spre perfecţionarea continuă a calităţii proceselor de predare / învăţare, cercetare ştiinţifică şi a serviciilor profesionale. Scopul Facultăţii de Ştiinţe şi Mediu este realizarea idealului educaţional al societăţii întemeiat pe tradiţiile umaniste universale, valorile democraţiei şi aspiraţiile individuale prin: • asigurarea însuşirii de către studenţi a conţinuturilor ştiinţifice, integrarea valorilor culturii naţionale şi universale; • formarea şi dezvoltarea capacităţii profesionale a studenţilor şi a abilităţilor practice ale acestora; • promovarea activităţii de cercetare ştiinţifică în rândul cadrelor didactice şi al • studenţilor; • educarea tinerilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi toleranţei, al schimbului liber de opinii. Facultatea de Ştiinţe şi Mediu promovează următoarele valori: • competenţa profesională; • integritatea morală; • cultura şi spiritul civic; • respectul faţă de muncă, persoane, comunitate; • creativitate, dinamism şi personalitate; • armonizarea interesului individual cu cel colectiv; • integrarea în structurile educaţionale europene. Pe baza acestora Facultatea de Ştiinţe şi Mediu are următoarele obiective: • îmbunătăţirea continuă a serviciilor educaţionale: • adaptarea permanentă a competenţelor profesionale ale absolvenţilor la cerinţele unei societăţi moderne şi ale unei pieţi a muncii dinamice; • restructurarea programelor de studiu şi a specializărilor în concordanţă cu sistemul european; • armonizarea activităţii de predare cu cea de cercetare în cadul ciclului de master şi dezvoltarea unei şcoli doctorale în domeniile specificate; • promovarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare moderne în procesul de învăţământ; • dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale; • integrarea instituţională în spaţiul comun universitar european; • dezvoltarea cercetării ştiinţifice universitare; • implicarea extinsă a facultăţii în proiecte de dezvoltare socială, economică, culturală. la nivel regional şi naţional, prin activităţi susţinute de formare continuă, transfer tehnologic, expertiză, consultanţă: • participarea activă la programele Comunităţii Europene; • creşterea eficienţei managementului; • promovarea unor sisteme şi mecanisme complexe de asigurare a calităţii educaţiei la nivelul facultăţii; • crearea şi dezvoltarea unei culturi instituţionale care să încurajeze implicarea întregii comunităţi academice în implementarea sistemului de management al calităţii.

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati, Galati

Introducere

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susținerea și transmiterea științei și culturii, contribuind la îmbogățirea patrimoniului local și național de cunoaștere prin cercetare științifică. Universitatea își asuma rolul de centru cultural și civic de formare și difuzare a valorilor culturale, științifice și sociale atât în zona în care activează cât și în întreaga țară.

Fiind cea mai mare și cea mai importantă instituție de învățământ superior din sud - estul României, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se constituie un vârf de lance al progreselor tehnice, științifice, culturale sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu și lung, menit sa contribuie în primul rând la progresul municipiului Galați. În acest sens, Universitatea colaborează strâns cu mediul socio - economic oferindu-i specialiștii de care are nevoie, consultanța, soluții tehnice la problemele curente.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.000

Programe similare

Lista de comparație