Calculatoare
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii Calculatoare este acreditat și funcționează începând cu anul 2007. Competenţele dezvoltate sunt analiză, evaluare, consulting şi management de activităţi în domeniul calculatoarelor; concepţie şi dezvoltare software şi hardware pentru sisteme de pe bază de calculator (Embedded Systems); proiectare, dezvoltare, testare de hardware pentru domeniul calculatoarelor; capabilitatea de elaborare de proiecte hardware - software pentru aplicaţii. Pentru acest program de studiu se asigură o pregătire întrepătrunsă hardware-software, o abordare conjugată circuit-algoritm, o îmbinare teoretică cu implementare / finalitate practică.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Calculatoare și tehnologia informației

Specializare: Calculatoare

Locuri disponibile (total): 110

Locuri disponibile (buget): 60

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 300 lei

Descriere

Admitere pe baza mediei de bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2020 până la 18/07/2020

Perioadă probe: de la 18/07/2020

Perioadă rezultate: de la 20/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 10/09/2020

Perioadă probe: de la 11/09/2020 până la 13/09/2020

Perioadă rezultate: de la 14/09/2020 până la 23/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Comunicare
Introducere în calculatoare şi tehnologia informaţiei
Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
Grafică asistată de calculator
Limba engleză
Matematici speciale
Electrotehnică
Teoria probabilităţilor şi statistică matematică
Fizică
Eucație fizică
MODUL A (socio-umane)
MODUL B (limbi moderne)
MODUL C (informatică)
MODUL D (tehnice)
MODUL E (sportive)
Anul 2
Teoria sistemelor
Măsurări electronice
Dispozitive electronice
Structuri de date și algoritmi
Procesarea semnalelor
Limba engleză
Limbaje formale şi compilatoare
Electronică digitală
Electronică analogică
Bazele Comunicațiilor
Proiectarea algoritmilor
Limba engleză IV
Practică de domeniu
Educaţie fizică
MODUL A (socio-umane)
MODUL B (limbi moderne)
MODUL C (informatică)
MODUL D (tehnice)
MODUL E (sportive)
Anul 3
Arhitectura microprocesoarelor
Baze de date
Proiect de electronică digitală
Inteligenţă artificială
Instrumentație virtuală
Senzori și traductoare
Tehnologii de interconectare în electronică
Proiectarea asistată de calculator a modulelor electronice
Programare logică şi programare funcţională
Limbaje de descriere hardware
Arhitectura şi organizarea calculatoarelor
Sisteme de operare
Instrumente pentru dezvoltarea programelor
Rețele de senzori
Proiectare interfețe utilizator
Sisteme multimedia
Programare web
Practică de specialitate
MODUL A (socio-umane)
MODUL B (limbi moderne)
MODUL C (informatică)
MODUL D (tehnice)
MODUL E (sportive)
Anul 4
Sisteme încorporate (Embedded Systems)
Sisteme de I/O și echipamente periferice
Rețele de calculatoare
Proiect de arhitectura și organizarea calculatoarelor
Prelucrarea imaginilor
Protocoale de comunicații
Inginerie software
Algoritmi paraleli și distribuiți
Circuite VLSI
Testarea sistemelor de calcu
Sisteme de comunicaţii
Calcul mobil (Mobile Computing)
Securitatea datelor
Interfaţă om-maşină
Limbaje scriptice
Economie generală
Elaborare proiect de diplomă
Practică pentru proiectul de diplomă
MODUL A (socio-umane)
MODUL B (limbi moderne)
MODUL C (informatică)
MODUL D (tehnice)
MODUL E (sportive)

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor a fost înființată în anul 1962 în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică din necesitatea de a instrui tineri ingineri electroniști pentru fabricile brașovene de la acea vreme. În prezent, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor cuprinde trei departamente: Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată - IEFA; Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației - ATI și Departamentul de Electronică și Calculatoare - EC.

Studenți înmatriculați licență: 1.155

Studenți înmatriculați master: 225

Cadre didactice: 123

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 11

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

 • Calculatoare

  Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei/Universitatea din Oradea

 • Calculatoare

  Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare/_Universitatea din _Piteşti [old]

 • Calculatoare (în limba engleză)

  Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică/Universitatea din Craiova

 • Calculatoare

  Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică/Universitatea din Craiova

 • Calculatoare

  Facultatea de Automatică și Calculatoare/Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Lista de comparație