Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea de bază a Facultăţii de Agricultură este aceea de formare a specialiştilor pentru unul din cele mai complexe domenii ale economiei naţionale. Aceştia vor avea o bogată pregătire teoretică şi practică, fiind capabili să gestioneze problemele tot mai complexe din agricultura românească. De asemenea, prin cunoştinţele dobândite vor putea exercita funcţii de management şi marketing, exploatare a utilajelor specifice, protecţia plantelor etc. Toate acestea în conformitate cu noile legi specifice din agricultură, cu dinamica fondului funciar, cu noile cerinţe europene.

Totodată, viitorii absolvenţi ai facultaţii sunt instruiţi pentru activitatea de cercetare, pedagogie şi metodică pentru a deveni cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Agronomie

Specializare: Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 10

Taxă anuală de studii: 2.800 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea candidaţilor se face prin concurs, pe baza notelor de la Bacalaureat, după cum urmează:
1. Nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română (N1): 50%
2. Nota de la o altă probă scrisă, la alegere (N2): 50%

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 12/09/2019

Perioadă rezultate: de la 13/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Matematică şi statistică
Chimie
Biofizică şi agrometeorologie
Geometrie descriptivă şi desen tehnic
Botanică
Elemente de ingineria materialelor
Principiile agriculturii durabile
Electrotehnică
Ecologie şi protecţia mediului în agricultură
Informatică
Rezistenţa materialelor
Practică tehnologică în domeniu
Educaţie fizică
Discipline opționale (Fiziologia plantelor, Microbiologie Limbă străină(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă)
Discipline facultative (A doua limbă străină, Conducerea tractorului, Psihologia educaţiei, Pedagogie I)
Anul 2
Bază energetică
Pedologie
Agrochimie
Procese şi operaţii tehnice în industria alimentară
Organe de maşini şi mecanisme
Electrotehnică
Maşini agricole
Mecanica fluidelor şi hidraulică
Agrotehnică
Utilaje în industria alimentară
Îmbunătăţiri funciare
Elemente de acţionări electrice şi automatizări
Practică tehnologică în domeniu
Educaţie fizică
Discipline opționale (Genetică, Proiectare pe calculator, Limbă străină (se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă)
Discipline facultative (Pedagogie II, Didactica specialităţii)
Anul 3
Utilaje în industria alimentară
Maşini agricole
Tehnologii generale în industria alimentară
Acţionări hidropneumatice
Pratologie şi pratotehnică
Protecţia plantelor
Maşini şi instalaţii horticole
Fitotehnie
Tehnologii horticole
Practică
Discipline opționale (Tehnică experimentală, Electronică aplicată, Vibraţii mecanice, Senzori, traductori şi achiziţie de date)
Discipline facultative (Conducerea autovehiculelor, Metodologia întocmirii proiectelor, Limba străină, Instruire asistată de calculator, Managementul clasei de elevi, Practică pedagogică, Examen de absolvire: nivelul 1)
Anul 4
Condiţionarea şi păstrarea produselor agricole
Exploatarea utilajelor agricole
Energii regenerabile
Tehnologia întreţinerii şi reparării utilajelor
Management
Masini şi instalaţii zotehnice
Exploatarea utilajelor din industria alimentară
Zootehnie generală
Economie rurală şi contabilitate
Sisteme de transport autopropulsate
Instalaţii frigorifice şi de climatizare
Drept si legislaţie
Managementul proiectelor
Practică proiect
Discipline opționale (Echipamente pentru agricultură de precizie, Marketing)
Susţinerea proiectului de diplomă

Descriere

Facultatea de Agricultură a fost înfiinţată în anul 1912. Este cea mai veche şi prestigioasă instituţie romanească de învăţământ universitar agricol. A acordat prima diplomă de inginer agronom din România. Misiunea de bază a facultăţii este aceea de formare a specialiştilor pentru unul din cele mai complexe domenii ale economiei naţionale. Aceştia vor avea o bogată pregătire teoretică şi practică, fiind capabili să gestioneze problemele tot mai complexe din agricultura românească. De asemenea, prin cunoştinţele dobândite vor putea exercita funcţii de management şi marketing, exploatare a utilajelor specifice, protecţia plantelor etc. Toate acestea în conformitate cu noile legi specifice din agricultură, cu dinamica fondului funciar, cu noile cerinţe europene. Totodată, viitorii absolvenţi ai facultaţii sunt instruiţi pentru activitatea de cercetare, pedagogie şi metodică pentru a deveni cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar. O altă misiune a facultăţii este şi aceea de pregătire continuă a absolvenţilor prin masterat, doctorat sau alte specializări postuniversitare. Realizarea misiunii se bazează pe îndeplinirea următoarelor obiective: - asigurarea numărului de studenţi corespunzător bazei tehnico - materiale şi nivelului de absorbţie al pieţei cu forţă de muncă; - dezvoltarea şi modernizarea bazei tehnico - materiale pentru învăţământ şi cercetare; - creşterea calităţii procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice, prin asigurarea spaţiilor de învăţământ, laboratoare de cercetare, ateliere de proiectare, câmpuri şi loturi experimentale, mijloace de informatizare, biblioteci, cât şi generalizarea sistemului concurenţial privind licitarea unor programe de cercetare pe plan local, naţional şi internaţional; - conservarea, dezvoltarea, aplicarea şi răspândirea creaţiei ştiinţifice în domeniul agricol, inginerie alimentara, stiinte economice, biologie; - specializarea postuniversitară a absolvenţilor prin masterat şi doctorat; - perfecţionarea activităţii didactico-metodice a absolventilor nostri care vor deveni cadre didactice în gimnazii şi licee agroindustriale, licee de cultură generală, universităţi; - actualizarea instruirii absolventilor din zona de influenţă a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, prin cursuri de specializare; - acordarea de consultanţă agenţilor economici în domeniul producţiei agricole şi a celei colaterale; - ameliorarea continuă a activităţilor şi performanţelor prin valorificarea experienţei universităţilor şi centrelor de cercetare de referinţă din ţară şi străinătate în domeniul producţiei agricole.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" este o instituţie specializată în învăţământul superior agronomic şi medical veterinar, cu anvergură la nivel naţional şi european, având ca misiune fundamentală formarea de ingineri specializaţi în agricultură, montanologie, horticultură, inginerie şi management, ingineria produselor alimentare, inginerie mediului, zootehnie, licenţiaţi în biologie şi doctori medici veterinari.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație