Tehnologia prelucrării produselor agricole
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Realizarea misiunii se bazează pe îndeplinirea următoarelor obiective:
- asigurarea numărului de studenţi corespunzător bazei tehnico - materiale şi nivelului de absorbţie al pieţei cu forţă de muncă;
- dezvoltarea şi modernizarea bazei tehnico - materiale pentru învăţământ şi cercetare;
- creşterea calităţii procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice, prin asigurarea spaţiilor de învăţământ, laboratoare de cercetare, ateliere de proiectare, câmpuri şi loturi experimentale, mijloace de informatizare, biblioteci, cât şi generalizarea sistemului concurenţial privind licitarea unor programe de cercetare pe plan local, naţional şi internaţional;
- conservarea, dezvoltarea, aplicarea şi răspândirea creaţiei ştiinţifice în domeniul agricol, inginerie alimentara, stiinte economice, biologie etc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Ingineria produselor alimentare

Specializare: Tehnologia prelucrării produselor agricole

Locuri disponibile (total): 17

Locuri disponibile (buget): 7

Locuri disponibile (taxă): 10

Taxă anuală de studii: 2.800 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea candidaţilor se face prin concurs, pe baza notelor de la Bacalaureat, după cum urmează:
1. Nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română (N1): 50%
2. Nota de la o altă probă scrisă, la alegere (N2): 50%

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 12/09/2019

Perioadă rezultate: de la 13/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Matematică şi statistică
Chimie anorganică şi analitică
Chimie organică
Biochimie
Chimie fizică şi coloidală
Informatică aplicată
Geometrie descriptivă şi desen tehnic
Biofizică
Fenomene de transfer
Chimia alimentelor
Practică
Educaţie fizică
Discipline opționale (Botanică, Conservarea biodiversităţii, Fiziologie vegetală, Ecofiziologie aplicată, Limbă străină(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă)
Discipline facultative (Psihologia educaţiei, Pedagogie I)
Anul 2
Biochimia alimentului
Elemente de inginerie electrică
Microbiologie generală
Microbiologie specială
Elemente de inginerie mecanică
Materii prime vegetale
Materii prime animale
Instalaţii frigorifice şi climatizări
Operaţii unitare în industria alimentară
Practică
Educaţie fizică
Limbi străine (se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă)
Discipline facultative (Pedagogie II, Didactica specialităţii)
Anul 3
Ambalaje şi design în industria alimentară
Utilaje în industria alimentară
Instalaţii frigorifice şi climatizări
Tehnologie şi control în industria vinului
Economia şi filiera produselor alimentare
Politici şi strategii globale de securitate alimentară
Principii şi metode de conservare a produselor alimentare
Tehnologii de morărit şi panificaţie
Tehnologii în industria uleiului, zahărului şi a produselor zaharoase
Tehnologia prelucrării legumelor şi fructelor
Legislaţie şi protecţia consumatorilor
Elemente de inginerie electrică
Inocuitatea produselor alimentare
Practică
Discipline opționale (Psihologia alimentaţiei umane, Biotehnologii agroalimentare, Plante condimentare şi aromatice, Principiile nutriţiei umane)
Discipline facultative (Limbi străine, Instruire asistată de calculator, Managementul clasei de elevi, Practică pedagogică în învătământul preuniversitar obligatoriu, Examen de absolvire: nivelul 1)
Anul 4
Tehnologia laptelui şi a produselor derivate
Tehnologia cărnii şi a produselor din carne
Tehnologie şi control în industria berii şi a distilatelor
Controlul si asigurarea calităţii alimentelor
Contabilitate
Management
Marketing
Managementul calităţii alimentelor
Economia şi filiera produselor alimentare
Practică
Discipline opționale (Ecotoxicologia produselor alimentare, Aditivi şi ingrediente în industria alimentară)
Discipline facultative (Limbi străine, Elemente de dimensionare mecanică şi tehnologică, Susţinerea proiectului de diplomă)

Descriere

Facultatea de Agricultură a fost înfiinţată în anul 1912. Este cea mai veche şi prestigioasă instituţie romanească de învăţământ universitar agricol. A acordat prima diplomă de inginer agronom din România. Misiunea de bază a facultăţii este aceea de formare a specialiştilor pentru unul din cele mai complexe domenii ale economiei naţionale. Aceştia vor avea o bogată pregătire teoretică şi practică, fiind capabili să gestioneze problemele tot mai complexe din agricultura românească. De asemenea, prin cunoştinţele dobândite vor putea exercita funcţii de management şi marketing, exploatare a utilajelor specifice, protecţia plantelor etc. Toate acestea în conformitate cu noile legi specifice din agricultură, cu dinamica fondului funciar, cu noile cerinţe europene. Totodată, viitorii absolvenţi ai facultaţii sunt instruiţi pentru activitatea de cercetare, pedagogie şi metodică pentru a deveni cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar. O altă misiune a facultăţii este şi aceea de pregătire continuă a absolvenţilor prin masterat, doctorat sau alte specializări postuniversitare. Realizarea misiunii se bazează pe îndeplinirea următoarelor obiective: - asigurarea numărului de studenţi corespunzător bazei tehnico - materiale şi nivelului de absorbţie al pieţei cu forţă de muncă; - dezvoltarea şi modernizarea bazei tehnico - materiale pentru învăţământ şi cercetare; - creşterea calităţii procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice, prin asigurarea spaţiilor de învăţământ, laboratoare de cercetare, ateliere de proiectare, câmpuri şi loturi experimentale, mijloace de informatizare, biblioteci, cât şi generalizarea sistemului concurenţial privind licitarea unor programe de cercetare pe plan local, naţional şi internaţional; - conservarea, dezvoltarea, aplicarea şi răspândirea creaţiei ştiinţifice în domeniul agricol, inginerie alimentara, stiinte economice, biologie; - specializarea postuniversitară a absolvenţilor prin masterat şi doctorat; - perfecţionarea activităţii didactico-metodice a absolventilor nostri care vor deveni cadre didactice în gimnazii şi licee agroindustriale, licee de cultură generală, universităţi; - actualizarea instruirii absolventilor din zona de influenţă a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, prin cursuri de specializare; - acordarea de consultanţă agenţilor economici în domeniul producţiei agricole şi a celei colaterale; - ameliorarea continuă a activităţilor şi performanţelor prin valorificarea experienţei universităţilor şi centrelor de cercetare de referinţă din ţară şi străinătate în domeniul producţiei agricole.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" este o instituţie specializată în învăţământul superior agronomic şi medical veterinar, cu anvergură la nivel naţional şi european, având ca misiune fundamentală formarea de ingineri specializaţi în agricultură, montanologie, horticultură, inginerie şi management, ingineria produselor alimentare, inginerie mediului, zootehnie, licenţiaţi în biologie şi doctori medici veterinari.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație