Ştiinţe politice (în limba maghiară)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Științele Politice acoperă studiul politicii în sensul cel mai larg al cuvântului, de la instituții și procese politice, la modul în care acestea influențează valorile cetățenilor și nivelul de dezvoltare a societății. De ce să studiezi Științe Politice la UBB Cluj? Încearcă să înțeleagă problemele lumii contemporane (globalizarea, terorismul, migrația, încălzirea globală, provocările diversității culturale și religioase) din perspectiva combinată a științelor politice, dreptului, sociologiei, psihologiei, economiei, relațiilor internaționale și antropologiei. Comunică și dezbat interactiv la cursuri și seminarii. Aici veți avea un cuvânt de spus în ce și cum învățați. Absolvenții facultății au cariere de succes în domenii variate, de la sfera diplomatică la cea academică și corporatistă. Dacă vrei să înțelegi fenomenul politic în complexitatea și actualitatea sa, dacă vrei să faci parte dintr-o comunitate care pune accentul pe libertatea exprimării și importanța participării, și dacă vrei să dobândești abilități și competențe valoroase pe piața muncii, studiază știintele politice!

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe politice

Specializare: Ştiinţe politice

Taxă anuală de studii: 2.600 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Criterii de selecție:

Etapa I (eliminatorie): 
Examen de admitere pe baza unei scrisori de motivație, redactată în limba programului respectiv, care se depune la înscriere, notată cu calificativul Admis pentru etapa a II-a a selecției/Respins.
Candidații care se înscriu la programe în altă limbă decât română și maghiară pot susține o probă de verificare a cunoștințelor în limba programului respectiv. Doar candidații declarați admiși în urma acestei verificări vor intra în etapa a doua de admitere.

Etapa a II-a:
Candidații care au trecut de etapa I (eliminatorie) vor fi repartizați pe locuri bugetate și pe locuri cu taxă sau vor apărea pe lista de așteptare, în funcție de următorul criteriu: media examenului de la bacalaureat.
În urma redistribuirii locurilor rămase neconfirmate de către candidații admiși în etapa a II-a, candidații de pe listele de așteptare care solicită redistribuirea și candidații distribuiți în etapa a II-a care nu au fost admiși la prima lor opțiune vor intra în etapa a III-a.

Etapa a III-a:
La finele etapelor I și II de admitere, candidații vor fi repartizați pe locuri bugetate/pe locuri cu taxă sau vor apărea pe lista de respinși.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 27/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 11/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Eseu Da Nu N/A Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în științele politice
Introducere în metodologia cercetării ştiinţelor sociale
Introducere în administraţie publică
Introducere în ştiinţele comunicării
Tehnici de cercetare şi redactare academică
Tehnici de redactare asistate PC
Limba străină
Educație fizică
Istoria gândirii politice. Teorie politică clasică
Introducere în relaţii internaţionale
Politică românească
Introducere în politici publice
Macro- şi microeconomie
Practica profesională 1
Anul 2
Ideologii politice
Politica comparată: teorie şi metodă
Metode cantitative de analiză în ştiinţele politice. Statistică aplicată
Istoria minorităţilor naţionale din Transilvania
Economie internaţională
Curs opţional 1
Partide și sisteme de partide europene
Metode calitative de analiză în ştiinţele politice
Etnopolitică
Psihologie politică şi analiză electorală
Practica profesională 2
Curs opţional 2
Curs opţional 3
Anul 3
Filosofie politică. Teorie politică modernă şi contemporană
Etica politică
Sociologie politică. Comportament politic
Seminar de cercetare
Curs opțional 4
Curs opțional 5
Instituţii şi politici europene
Comunicare politică
Teoria democraţiei
Practica profesională 3
Stagiu pentru elaborarea lucrării de licență
Curs opțional 6
Curs opțional 7

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării este una dintre cele mai tinere și mai dinamice facultăți din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Încă de la înființare, în 1995, FSPAC s-a aflat într-o continuă dezvoltare din punct de vedere al programelor de învățământ și al celor de cercetare, al infrastructurii, al calității educației și al activităților extracurriculare. Misiunea facultății este de a forma profesioniști în domeniul științelor politice, administrative și ale comunicării, realizând o legătură stabilă, bazată pe eficiență și utilitate, între procesul educațional și piața muncii.

Corpul profesoral este majoritar format dintr-o echipă tânără, care s-a format în cadrul FSPAC și s-a perfecționat la prestigioase universități din Europa și Statele Unite. Programele de studiu ale FSPAC oferă un învățământ de calitate, în cadrul căruia activitățile didactice, de cercetare și extracurriculare îmbină cu succes educația formală și cea nonformală. Totodată, studenții sunt încurajați și susținuți să își dezvolte aptitudinile dobândite de-a lungul semestrelor de studii prin stagii de practică desfășurate în cadrul unor instituții de profil locale, regionale sau naționale.

În anul 2011, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a publicat ierarhizarea programelor de studii universitare acreditate din România, plasând toate specializările FSPAC pe locul I în domeniile lor de studiu (științe politice, științe administrative și științe ale comunicării).

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație