Productica sistemelor industriale
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competenţe dobândite prin obţinerea Diplomei de master

Competenţe pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale pe baza cunoştinţelor în domeniul producticii industriale;

 Utilizare de aplicaţii software şi a tehnologiilor digitale pentru realizarea sarcinilor de cercetare din cadrul programului de master;

Planificarea, conducerea şi asigurarea calităţii in procesele de fabricaţie;

Familiarizarea cu metodele de cercetare, modelare şi simulare în vederea realizării de documentaţii pentru inovare;

Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer şi executarea tuturor sarcinilor profesionale complexe cu responsabilitate în condiţii de autonomie şi independenţă profesională;

Promovarea raţionamentului tehnic, logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi autoevaluării în luarea deciziilor etc,

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie industrială

Specializare: Maşini-unelte şi sisteme de producţie

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Admiterea în ciclul de master se face prin concurs de dosare.

Candidații vor completa pe fișa de înscriere opțiunile în ordinea preferințelor cu precizarea că pentru loc bugetar se poate opta pentru maxim o specializare.

In urma examenului de admitere la ciclul de master locurile bugetare se vor stabili ulterior in baza unui interviu, conform criteriilor afișate la înscriere.

Art 6. În caz de egalitate a notei de admitere pe ultimul loc are prioritate candidatul cu media examenului de diplomă mai mare.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă probe: de la 27/07/2019

Perioadă rezultate: de la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 01/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă probe: de la 10/09/2019

Perioadă rezultate: de la 10/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu N/A Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Curriculum vitae;
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Optimizarea sistemelor de fabricație
Roboți industriali
Sisteme de asigurare a calităţii
Etică și Integritate academică
Proiect privind roboţi industriali
Sisteme flexibile de fabricaţie
Concepția proceselor tehnologice de fabricație flexibilă
Managementul producţiei
Proiect privind roboţi industriali
Practică de domeniu
Discipline opționale (Procese speciale de asamblare, Control și admisibilitate industrială, Mijloace și sisteme de cercetare, Metode de modelare în productică)
Anul 2
Cercetarea experimentală a sistemelor industriale
Utilizarea CAD/CAM în productică
Sisteme senzoriale de proces
Proiect de cercetare tehnologică CAD/CAM
Cercetare în vederea elaborării lucrării de disertaţie
Discipline opționale (Complemente de tehnologie avansată pentru procese industriale, Sisteme mecanice de acționare)

Facultatea de Inginerie

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Arad

Descriere

Înfiinţarea Facultăţii de Inginerie din Arad este legată de o mai veche traditie de invăţămant superior din acest oraş, marcată prin următoarele momente : 1812 - Preparandia ( Institut Pedagogic ) 1822 - Institut Clerical Ortodox Roman 1920 - Academia Teologică 1933 - Conservatorul 1949 - 1954 - Facultatea de Zootehnie si Medicină Veterinară 1972 - 1990 - Facultatea de subingineri (coordonata de Institutul Politehnic din Timişoara ) Actul de înfiinţare al universitatii din Arad, sub denumirea iniţială de “Institutul de Învăţămant Superior“ s-a bazat pe Hotararea Guvernului nr. 567/18.05.1990, Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 7751/1990, care stabilea ca, în anul universitar 1990 / 1991, institutul să conţină o facultate, Facultatea de Inginerie.

Cadre didactice: 33

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Arad, Arad

Introducere

Universitatea "Aurel Vlaicu" este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată şi certificată ARACIS și IEP-EUA, care continuă tradiţia învăţământului universitar arădean începută pe aceste locuri cu Institutul de Teologie (1822), Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1947), Institutul de Subingineri (1972).

Universitatea „Aurel Vlaicu” este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor referitoare la sistemul de învăţământ.

Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire profesională şi dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice şi ştiinţifice, astfel că baza materială este excepţională, cuprinzând peste 47.000 mp.

Diplomele, emise sub egida MECȘ, sunt recunoscute în ţară şi străinătate.

Studenţilor noştri le sunt asigurate condiţii foarte bune prin:

  • posibilitatea obţinerii unor burse de merit, de studiu şi sociale, atât pentru studenţii bugetari cât şi pentru studenţii cu taxă. Bursele acoperă toate cheltuielile de şcolarizare;
  • posibilitatea obţinerii unor burse de studiu în străinătate şi cuprinderea în proiecte (în prezent suntem parteneri la numeroase proiecte europene privind mobilităţi ale studenţilor universităţii în Germania, Norvegia, Danemarca, Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Finlanda);
  • reduceri de tarife pentru transport, manifestări culturale şi sportive;
  • cazarea în căminele studenţeşti, servirea mesei la cantină;
  • tabere studenţeşti gratuite;
  • ample şi numeroase activităţi studenţeşti organizate de Liga Studenţilor din UAV

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Limitată

Locuri în camin: 180

Programe similare

Lista de comparație