Măsurători terestre şi cadastru
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea Măsurători trestre și cadastru din cadrul facultății reprezintă o secție ai căror absolvenți își vor găsi ușor de lucru pe piață muncii; cererea de specialiști în cadastru este mare și existența specializării este pe deplin justificată. După decembrie 1989, s-a realizat o schimbare fundamentală în organizarea politică juridică a societății noastre. S-a revenit la regimul juridic de circulație al terenurilor pe principiile libertății contractuale a consensualismului, în bază Constituției României din anul 1991. Programul de învățământ al specializării este de 4 ani, cursuri de zi, profilul fiind ingineri în cadastru. Specializarea este acreditata din anul 2001. În urmă elaborării „Legii cadastrului” din 1996, se simte o nevoie acută de specialiști în domeniul cadastru, geodezie și topografie.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie geodezică

Specializare: Măsurători terestre şi cadastru

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (buget): 30

Locuri disponibile (taxă): 30

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media la examenul de bacalaureat* *

În caz de medii egale, departajarease va face ţinând cont de: nota obţinută la Matematică la examenul debacalaureat, certificatul obţinut la proba „Evaluarea competenţelor digitale” la examenul de bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2020 până la 26/07/2020

Perioadă rezultate: de la 27/07/2020 până la 31/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 01/09/2020 până la 15/09/2020

Perioadă rezultate: de la 15/09/2020 până la 21/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de inscriere tip
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Anul 1
Topografie
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Analiză matematică
Reprezentări geometrice ale suprafeţelor topografice
Fizica instrumentelor optice
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare - aplicată în construcţii şi geodezie
Desen tehnic
Limba străină
Educaţie fizică şi sport
Instrumente geodezice şi metode de măsurare
Matematici speciale
Curs general de construcţii
Amenajarea teritoriului şi urbanism
Infografică
Discipline facultative (Psihologia educaţiei, Integrare europeană, Pedagogie - Integrare europeană, Fundamentele pedagogiei+Teoria şi metodologia curriculumului)
Anul 2
Cadastru general
Topografie
Instrumente geodezice şi metode de măsurare
Compensarea datelor geodezice şi statistică
Geodezie fizică, Infografică
Limba străină
Practică
Automatizarea lucrărilor topografice
Proiecţii cartografice
Construcţii hidrotehnice şi amenajări complexe
Discipline opționale (Pachetulu 1/2/3, Educaţie fizică şi sport)
Discipline facultative (Pedagogie - Teoria şi metodologia instruirii+ Teoria şi metodologia evaluării, Didactica specialităţii)
Anul 3
Cadastre de specialitate
Geodezie matematică
Măsurători inginereşti în construcţii şi industrie
Legislaţie funciar cadastrală
Bazele geometrice ale fotogrametriei
Căi de comunicaţii
Tehnologii geodezice spaţiale
Practică
Fotogrametrie şi fotointerpretare
Protecţia solului
Evaluarea construcţiilor
Discipline obționale (Pachetul 1/2)
Discipline facultative (Practică pedagogică, A doua limbă străină, Evaluare finală portofoliu didactic)
Anul 4
Tehnologii geodezice spaţiale
Fotogrametrie analitică
Ridicări topografice speciale
Automatizarea lucrărilor de cadastru
Urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi terenurilor
Sisteme informatice geografice
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Modelare cartografică
Evaluarea terenurilor
Sisteme informatice ale teritoriului
Fotogrametrie digitală
Managementul lucrărilor topografice
Discipline opționale (Pachetul 1/2)
Discipline facultative (A doua limbă străină)

Facultatea de Construcţii, Cadastru și Arhitectură

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

  • Aula Magna cu 300 locuri;
  • Două Aule cu câte 200 locuri;
  • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
  • 71 Săli de seminarii;
  • 343 Laboratoare;
  • 1 hala microproducţie;
  • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

Lista de comparație