Contabilitate și informatică de gestiune
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii Contabilitate și informatică de gestiune urmăreşte formarea unei gândiri economice şi manageriale asupra fenomenelor şi proceselor practicii economice, din firme şi instituţii publice, naţionale şi comunitare, şi corelarea acestora cu mediul socio-economic exterior firmei; organizarea şi ţinerea contabilităţii; organizarea şi exercitarea sarcinilor specifice controlului şi auditului intern; elaborarea şi analiza rapoartelor financiare; întocmirea, prezentarea şi analiza situaţiilor financiare consolidate; contabilitatea operaţiunilor de fuziune, divizare, lichidare, grupări şi achiziţii de întreprinderi; organizarea şi exploatarea sistemelor informatice de gestiune; întocmirea şi prezentarea declaraţiilor fiscale; elaborarea analizelor financiar-contabile pe diferite trepte ierarhice ale procesului decizional vizând obiective majore cum sunt: maximizarea profitului, managementul strategic, raportul cost-beneficiu, proiecte industriale şi investiţionale, studii de prefezabilitate şi fezabilitate, audit şi control financiar-contabil, implementarea de standarde naţionale şi internaţionale de contabilitate şi fundamentarea financiar-contabilă a deciziilor de externalizare a unor compartimente şi servicii (outsourcing) de la agentul economic.

Oportunităţi de carieră

Absolvenţii programului de studii Contabilitate şi informatică de gestiune pot profesa ca: Consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în gestiunea economică, Analist, Referent de specialitate financiar-contabilitate, Contabil, Contabil bugetar, Auditor intern, Controlor financiar, Administrator financiar, Contabil financiar-bancar, Consilier financiar-bancar, Revizor contabil, Cenzor, Controlor de gestiune, Consultant bugetar, Inspector economist, Ofiţer bancar etc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Contabilitate

Specializare: Contabilitate şi informatică de gestiune

Locuri disponibile (total): 125

Locuri disponibile (taxă): 125

Taxă anuală de studii: 3.900 lei

Taxă de înscriere: 130 lei

Descriere

Admiterea are în vedere testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive ale candidatului.

Cu ocazia concursului de admitere candidaţii completează o fişa-chestionar care este analizată de către comisia de concurs.

Comisia de concurs completează o grilă de evaluare a cunoştinţelor şi capacităţii cognitive ale candidatului şi punctajele aferente.

Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent, respectiv 50 de puncte.

Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă va fi luată în considerare şi media de la bacalaureat.

Mediile generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la programul de studii unde aceştia au candidat, în conformitate cu metodologia proprie de admitere.

În cazul mediilor egale, pentru departajare vor fi luate în considerare, cu prioritate, rezultatele obţinute la proba de evaluare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive ale candidatului.

Rezultatele obţinute la concursul de admitere se consemnează de către Comisia de admitere în Fişa privind rezultatele obţinute la Concursul de admitere a candidatului.

Ierarhizarea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului se face ţinându-se seama de următoarele criterii:

a) nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive 60%;

b) media obţinută la examenul de bacalaureat 40%.

Ierarhizarea se face în ordine descrescătoare şi se are în vedere respectarea cifrei de şcolarizare alocată fiecărui program de studii.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2019 până la 31/07/2019

Perioadă rezultate: de la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 01/09/2019 până la 15/09/2019

Perioadă rezultate: de la 15/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Testarea capacităților cognitive Da Nu 60% Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă de preînscriere online
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Psihologia educatiei
Management general
Dreptul afacerilor
Engleza
Microeconomie
Matematici aplicate in economie
Limba străină franceza
Informatică de gestiune (baze) și internet
Contabilitate (baze)
Contabilitate proceduri
Informatica de gestiune documente contabile
Pedagogie
Limba straina engleza
Drept Comunitar
Finantele publice si fiscalitate
Matematici financiare si actuariale
Macroeconomie
Anul 2
Pedagogie
Istoria economiei
Managenet financiar contabil
Informatică de gestiune (Limbaje)
Contabilitate financiară curentă
Control financiar fiscal Gestiune financiară
Statistică
Contabilitate financiara de raportare
Contabilitate si gestiune fiscala
Didactica specialitatii
Informatica de gestiune (SGBD)
Audit Intern
Contabilitate consolidata
Marketing
Anul 3
Analiză economico-financiară
Monedă și credit
Sisteme informatice de gestiune
Contabilitate de gestiune
Contabilitate publică
Econometrie si previziune economica
Instruire asistata pe calculator IAC
Caiet de practică pedagogică
Managementul clasei de elevi
Analiza ec. fin.
Auditarea sistemelor informtice
Evaluarea intreprinderii
Audit financiar
Sisteme informatice de asistarea deciziei
Contabilitate internationala

Facultatea de Științe Economice - extensie Câmpulung Muscel

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Campulung

Descriere

Misiunea didactică a instituţiei se identifică în formarea viitorilor specialişti-profesionişti în domeniul financiar-contabil, chemaţi să deprindă schimbarea, să o provoace, să o conducă. În fibra sa cea mai profundă, specialistul trebuie proiectat şi se impune a fi realizat ca om al schimbării, ca operator esenţial al dezvoltării, ca subiect al învăţării permanente, al studiului continuu. Baza materială în care se desfăşoară activitatea didactică a Facultăţii de Contabilitate şi Finanţe a Universităţii Spiru Haret din Campulung Muscel este anume proiectată şi construită pentru activităţi specifice învăţământului superior; dispunem, astfel, de săli moderne de curs şi seminarii, laboratoare, aulă şi alte spaţii universitare, în suprafată de 2000 mp.

Facultatea dispune de un corp didactic capabil să cultive în rândul celor peste 1000 de studenţi dorinţa de studiu sistematic, necesitatea de a participa la cercetări ştiinţifice, dorinţa de a prelua, selectiv, informaţia existentă şi de a crea informaţia nouă, pe care să o comunice în actele educaţionale.

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Inspirat de modelul iconicei Universităţi Harvard din Statele Unite, Prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea a proiectat, iniţiat, organizat şi condus Universitatea Spiru Haret, începând cu19 ianuarie 1991. Acestuia i s-au alăturat 32 de oameni de o deosebită valoare intelectuală şi morală, ca membri fondatori. 

Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, adoptată la Bologna în anul 1988, acționând pentru transpunerea, în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice, a reglementărilor, normelor și valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna.

Instituția de învățământ are 14 facultăţi cu 60 programe de licență, 40 programe de masterat; centre universitare în Bucureşti, Constanţa, Craiova, Braşov, Câmpulung Muscel; cadre didactice de excepţie; condiţii moderne de studiu.

Strategia de dezvoltare a universității s-a axat pe investiţii în resurse moderne de predare-învăţare, pe dezvoltarea unei baze materiale complexe, pe facilitarea accesului la educaţie, pe orientarea către o cultură organizaţională pro-calitate, pe cooperare academică şi pe centrarea educaţiei pe student, în scopul de a oferi societăţii româneşti o alternativă viabilă pentru învăţământul de stat.

De-a lungul timpului, universitatea a cunoscut o evoluţie remarcabilă nu doar pe plan naţional, ci şi ca parte a reţelei academice globale. Implicarea în proiecte, manifestări culturale şi ştiinţifice internaţionale dedicate progresului învăţământului universitar la nivel mondial, cooperarea cu organizaţii din toată lumea, construirea de rapoarte pozitive cu numeroase entităţi de elită din domeniul educaţional au fost doar câteva dintre obiectivele strategice stabilite şi îndeplinite cu succes de Universitatea Spiru Haret în spiritul internaţionalizării.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Locuri în camin: 1.500

Programe similare

Lista de comparație