Medicină
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Studenții ambelor specializări ai Facultății de Medicină sunt încadraţi în cercurile ştiinţifice studenţeşti ale disciplinelor clinice și preclinice, fiind orientaţi spre tematici legate de profilul facultății. Facultatea de Medicină, elaborează planuri de cercetare proprii, care interesează deopotrivă atât cadrele didactice cât și studenții. Această activitate este finalizată prin prezentarea de lucrări științifice la Sesiunea științifică comună a cadrelor didactice și a studenților, care se desfășoară anual în facultatea noastră la sfârșitul lunii mai.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 6

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Sănătate

Specializare: Medicină

Taxă anuală de studii: 315 lei

Taxă de înscriere: 20.000 lei

Descriere

Pentru programele de studii universitare de licență Medicină (în limba română) și Medicină Dentară (în limba română) disciplinele de concurs sunt BIOLOGIE obligatoriu și, la alegere, CHIMIE sau FIZICĂ. Proba de concurs constă în completarea unui test-grilă cu 100 de întrebări, dintre care 70 pentru disciplina obligatorie și 30 pentru cea la alegere. Fiecare întrebare are cinci variante de răspuns. Întrebările sunt de două tipuri: 

a)    Întrebări cu un singur răspuns corect din cinci. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu un punct;

b)    Întrebări cu două răspunsuri corecte din cinci. Fiecare întrebare la care se marchează ambele răspunsuri corecte și numai acestea se notează cu un punct.

 

În caietele de întrebări și în formularul de răspuns se precizează tipul întrebării. Punctajul obținut se transformă în notă. Media generală la concursul de admitere se calculează după cum urmează:

 {media\:generala}=\frac{punctaj\:biologie\:+\:punctaj\:proba\:la\:alegere}{10}

 Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5(cinci).

 

Candidații vor specifica obligatoriu pe Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020 disciplina la alegere la care vor susține concursul de admitere.

 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 26/08/2019 până la 06/09/2019

Perioadă probe: de la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Anatomie şi embriologie
Biochimie
Fiziologie
Biologie celulară şi moleculară
Genetica medicala
Biofizică şi fizică medicală
Măsuri de prim ajutor, abilităţi și manopere medicale
Etica medicala
Informatică medicală şi biostatistică
Metodologia cercetării ştiinţifice medicale
Comunicare de specialitate în lb. moderne
Anul 2
Anatomie şi embriologie
Fiziologie
Histologie
Bacteriologie
Virusologie şi parazitologie
Imunologie
Ştiinţe comportamentale, psihologie şi sociologie medicală
Management proiecte europene
Comunicare de specialitate în lb. moderne
Anul 3
Semiologie medicală
Semiologie chirurgicală
Morfopatologie
Fiziopatologie
Farmacologie şi farmacologie clinică
Igienă-sănătatea mediului
Anul 4
Medicină internă
Cardiologie
Neurologie
Psihiatrie
Endocrinologie
Oncologie
Chirurgie generală
Ortopedie şi traumatologie
O.R.L.
Oftalmologie
Chirurgie şi ortopedie pediatrică
Biochimie clinică
Anul 5
Chirurgie generală
Urologie
Medicină internă
Dermatologie
Balneofizioterapie, recuperare şi medicină fizică
Pneumoftiziologie
Medicina muncii, boli profesionale şi expertiză medicală
Radiologie şi imagistică medicală
Neuropsihosomatică medicală
Chirurgie plastică, estetică şi reconstructivă
Logica diagnosticului şi tratamentului medical în cazurile complexe
Chirurgie cranio-maxilo-facială
Activitate practică pentru pregătirea examenului de licenţă
Anul 6
Boli infecţioase
Epidemiologie clinică
Pediatrie şi puericultură. Neonatologie
Obstetrica-ginecologie
Medicină legală
ATI şi medicină de urgenţă
Sănătate publică şi management sanitar
Medicină de familie şi asistenţa primară a stării de sănătate
Logica diagnosticului şi tratamentului medical în cazurile complexe
Medicină de dezastru
Activitate practică pentru pregătirea examenului de licenţă

Facultatea de Medicină

Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

Bucuresti

Descriere

Instituţie de învăţământ superior consacrată, cu rezultate de excepţie în domeniul specific de activitate, Facultatea de Medicină a Universitatii „Titu Maiorescu” din Bucuresti, conform unei tradiţii nu îndelungate, dar cît se poate de bogate, are ca principală misiune pregătirea unor cadre înalt calificate în domeniul medical și în alte domenii interdisciplinare, manifestîndu-se constant în avangarda cercetării ştiinţifice de profil din București și de la noi din ţară. Facultatea de Medicina a Universitatii “Titu Maiorescu” funcţionează pe baza principiilor învăţământului modern, care generează competiţie şi performanţă, în spațiul academic național și european. Facultatea este atestată internațional la: FAIMER- Foundation for Advancementof International Medical Education and Research- și OMS- Organizația Mondială a Sănătății. Din anul 2003, Facultatea este înscrisă în Anuarul Facultăților de Medicină, publicat în Philadelphia, SUA, alături de alte facultăți de medicină prestigioase din România. Studenții ambelor specializări ai Facultății de Medicină sunt încadraţi în cercurile ştiinţifice studenţeşti ale disciplinelor clinice și preclinice, fiind orientaţi spre tematici legate de profilul facultății. Facultatea de Medicină, elaborează planuri de cercetare proprii, care interesează deopotrivă atât cadrele didactice cât și studenții. Această activitate este finalizată prin prezentarea de lucrări științifice la Sesiunea științifică comună a cadrelor didactice și a studenților, care se desfășoară anual în facultatea noastră la sfârșitul lunii mai. Această activitate este integrată în planul de cercetare științifică, elaborat la nivelul fiecărei catedre și se adaptează anual în funcție de rezultatele cercetării. Anual, de principiu la sfârșitul lunii mai, se desafășoară Sesiunea Științifică a cadrelor didactice și a studenților Facultății de Medicină, ambele specializări, cele mai reușite lucrări fiind publicate sub formă de articole în revista Analele Universității Titu Maiorescu, seria Medicină și în volumul de rezumate al sesiunii.

Studenți înmatriculați licență: 175

Cadre didactice: 129

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 1

Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea TITU MAIORESCU are în structura sa 9 facultăţi: Psihologie, Drept (la Bucureşti şi Tg. Jiu), Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Ştiinţe Sociale, Politice și Umaniste, Ştiinţe Economice (la Bucureşti şi Tg. Jiu) şi Informatică.

În Universitatea TITU MAIORESCU se regăsesc toate tipurile de învăţământ superior: de licenţă, de master şi – în cadrul facultăţilor de Medicină Dentară și Drept – de doctorat. Programele de studiu,desfăşurate în forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) şi în forma de învăţământ la distanţă (ID) sunt variate şi într-o continuă diversificare, astfel alese încât să răspundă cât mai bine solicitărilor pieţei forţei de muncă. În prezent, în Universitate se derulează 19 programe de studii universitare de licenţă, 25 programe de studii universitare de master, iar la nivelul celor două şcoli doctorale activitatea didactică şi ştiinţifică este organizată pe 12 domenii științifice.

Cadrele didactice au înaltă pregătire profesională, sunt personalităţi proeminente ale ştiinţei, ale vieţii publice româneşti, membri ai unor prestigioase asociaţii de specialitate din ţară şi din străinătate, membri ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi membri ai Academiei Române.

Implicată în lupta pentru excelenţă, în triunghiul cunoaşterii, educaţie-cercetare-inovare, Universitatea acordă o atenţie deosebită cercetării ştiinţifice şi pune accent pe cercetarea exploratorie şi de frontieră prin interdisciplinaritate. La nivelul Universităţii există Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare, Inovare care, prin cele 9 centre de cercetare ştiinţifică interdisciplinară, desfăşoară o intensă activitate ştiinţifică. 

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 144

Programe similare

 • Medicină

  Facultatea de Medicină şi Farmacie/Universitatea din Oradea

 • Medicină (în limba engleză)

  Facultatea de Medicină şi Farmacie/Universitatea din Oradea

 • Medicină

  Facultatea de Medicină/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

 • Medicină (în limba franceză)

  Facultatea de Medicină/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi

Lista de comparație