Asistenţă medicală generală
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

În cei 25 ani de funcţionare au fost pregătiţi în Facultatea de Medicină a Universității Titu Maiorescu 1581 studenţi au obținut diploma de licență și 19 studenți au obținut diploma de master. Absolvenţii facultăţii noastre au susţinut licenţa începând cu anul 1998, la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București. Au promovat acest examen în proporţie de 88%. Din anul 2003, examenul de licenţa se susţine la Facultatea de Medicină din Universitatea Titu Maiorescu, unde promovabilitatea a fost de peste 95%, iar din anul 2008, afost susținut tot în cadrul facultății noastre și examenul de licență la specializarea Asistență Medicală Generală.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Medicină

Specializare: Asistenţă medicală generală

Taxă anuală de studii: 20.000 lei

Taxă de înscriere: 315 lei

Descriere

Pentru programele de studii universitare de licență Asistență Medicală Generală și Tehnică Dentară disciplina de concurs este BIOLOGIE. Proba de concurs constă în completarea unui test-grilă cu 100 de întrebări. Fiecare întrebare are un singur răspuns corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu un punct. Punctajul se transformă în notă, după cum urmează:

 {nota\:la\:Biologie}=\frac{numarul\:de\:puncte\:obtinute}{10}

 

Nota obținută la testul-grilă trebuie să fie de minim 5(cinci). La stabilirea mediei generale la concursul de admitere se ia în considerare media generală obținută la examenul de bacalaureat, cu o pondere de 10% din media generală de admitere.

 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2019 până la 24/07/2019

Perioadă probe: de la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 25/09/2019

Perioadă probe: de la 27/09/2019

Perioadă rezultate: de la 28/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Anatomie
Fiziologie
Biologie celulară şi moleculară
Genetică
Nursing general (și principii generale de îngrijire)
Managementul carierei în asistența medicală
Igienă şi sănătatea mediului
Informatică, biostatistică şi registratură medicală
Sănătate publică. Management sanitar
Comunicare de specialitate în lb. moderne
Biofizică
Biochimie
Histologie
Microbiologie (Bacteriologie, Virusologie, Parazitologie)
Nursing clinic
Științele comportamentului
psihologie medicală
sociologie medicală
Comunicare de specialitate în lb. moderne
Practică de specialitate
Stagiu de abilităţi practice
Anul 2
Fiziopatologie
Morfopatologie
Farmacologie
Chirurgie generală și specialități chirurgicale
Îngrijiri calificate în specialități chirurgicale
Îngrijiri calificate în dermatologie
Deontologie medicală. Bioetică
Metodologia cercetării ştiinţifice medicale
Medicină internă şi specialități medicale
Îngrijiri calificate în medicină internă
Îngrijiri calificate în chirurgie
Îngrijiri calificate în boli infecțioase
Radiologie şi imagistică medicală
Practică de specialitate
Stagiu de abilităţi practice
Orientare specifică practicării profesiei
Educaţie fizică
Discipline opționale (Imunologie, Managementul laboratorului clinic)
Anul 3
Îngrijirea calificată a bolnavului critic (ATI și urgențe medicale)
Îngrijiri calificate în ortopedie
Îngrijiri calificate în obstetrică și ginecologie
Puericultură și pediatrie
Îngrijirea mamei și nou-născutului
Nutriție și dietetică
Aspecte juridice ale profesiei. Legislație socială și sanitară
Psihiatrie
Îngrijirea pacientului cu tulburări în sfera sănătății mintale și a psihiatriei
Îngrijiri speciale în specialități medicale
Îngrijiri calificate în puericultură și pediatrie
Îngrijiri calificate în oftalmologie
Îngrijiri calificate în endocrinologie, diabet și boli de nutriție
Îngrijiri calificate în ORL
Practica de specialitate
Stagiu de abilităţi practice
Orientare specifică practicării profesiei
Educaţie fizică
Discipline opționale (Abilităţi clinice, calcul de doze, Planificare familială, Hepatologie şi transplant hepatic)
Anul 4
Îngrijiri calificate în specialități chirurgicale
Îngrijirii calificată în neurologie
Urgenţe medicale şi prim ajutor medical
Îngrijiri calificate în medicina de familie
Îngrijirea persoanelor vârstnice și geriatrie
Promovarea sănătății și educație pentru sănătate
Epidemiologie
Stagiu de abilităţi practice
Îngrijiri calificate în cardiologie
Îngrijiri calificate în oncologie
Îngrijiri la domiciliu. Nursing comunitar
Îngrijiri paliative
Îngrijiri calificate în hematologie
Medicină legală
Stagiu practic de finalizare a studiilor de licenţă
Educaţie fizică
Discipline opționale (Farmacologie clinică, Recuperare şi cultură fizică medicală, Tehnici minim invazive în protezarea valvulară)

Facultatea de Medicină

Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

Bucuresti

Descriere

Instituţie de învăţământ superior consacrată, cu rezultate de excepţie în domeniul specific de activitate, Facultatea de Medicină a Universitatii „Titu Maiorescu” din Bucuresti, conform unei tradiţii nu îndelungate, dar cît se poate de bogate, are ca principală misiune pregătirea unor cadre înalt calificate în domeniul medical și în alte domenii interdisciplinare, manifestîndu-se constant în avangarda cercetării ştiinţifice de profil din București și de la noi din ţară. Facultatea de Medicina a Universitatii “Titu Maiorescu” funcţionează pe baza principiilor învăţământului modern, care generează competiţie şi performanţă, în spațiul academic național și european. Facultatea este atestată internațional la: FAIMER- Foundation for Advancementof International Medical Education and Research- și OMS- Organizația Mondială a Sănătății. Din anul 2003, Facultatea este înscrisă în Anuarul Facultăților de Medicină, publicat în Philadelphia, SUA, alături de alte facultăți de medicină prestigioase din România. Studenții ambelor specializări ai Facultății de Medicină sunt încadraţi în cercurile ştiinţifice studenţeşti ale disciplinelor clinice și preclinice, fiind orientaţi spre tematici legate de profilul facultății. Facultatea de Medicină, elaborează planuri de cercetare proprii, care interesează deopotrivă atât cadrele didactice cât și studenții. Această activitate este finalizată prin prezentarea de lucrări științifice la Sesiunea științifică comună a cadrelor didactice și a studenților, care se desfășoară anual în facultatea noastră la sfârșitul lunii mai. Această activitate este integrată în planul de cercetare științifică, elaborat la nivelul fiecărei catedre și se adaptează anual în funcție de rezultatele cercetării. Anual, de principiu la sfârșitul lunii mai, se desafășoară Sesiunea Științifică a cadrelor didactice și a studenților Facultății de Medicină, ambele specializări, cele mai reușite lucrări fiind publicate sub formă de articole în revista Analele Universității Titu Maiorescu, seria Medicină și în volumul de rezumate al sesiunii.

Studenți înmatriculați licență: 175

Cadre didactice: 129

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 1

Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea TITU MAIORESCU are în structura sa 9 facultăţi: Psihologie, Drept (la Bucureşti şi Tg. Jiu), Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Ştiinţe Sociale, Politice și Umaniste, Ştiinţe Economice (la Bucureşti şi Tg. Jiu) şi Informatică.

În Universitatea TITU MAIORESCU se regăsesc toate tipurile de învăţământ superior: de licenţă, de master şi – în cadrul facultăţilor de Medicină Dentară și Drept – de doctorat. Programele de studiu,desfăşurate în forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) şi în forma de învăţământ la distanţă (ID) sunt variate şi într-o continuă diversificare, astfel alese încât să răspundă cât mai bine solicitărilor pieţei forţei de muncă. În prezent, în Universitate se derulează 19 programe de studii universitare de licenţă, 25 programe de studii universitare de master, iar la nivelul celor două şcoli doctorale activitatea didactică şi ştiinţifică este organizată pe 12 domenii științifice.

Cadrele didactice au înaltă pregătire profesională, sunt personalităţi proeminente ale ştiinţei, ale vieţii publice româneşti, membri ai unor prestigioase asociaţii de specialitate din ţară şi din străinătate, membri ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi membri ai Academiei Române.

Implicată în lupta pentru excelenţă, în triunghiul cunoaşterii, educaţie-cercetare-inovare, Universitatea acordă o atenţie deosebită cercetării ştiinţifice şi pune accent pe cercetarea exploratorie şi de frontieră prin interdisciplinaritate. La nivelul Universităţii există Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare, Inovare care, prin cele 9 centre de cercetare ştiinţifică interdisciplinară, desfăşoară o intensă activitate ştiinţifică. 

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 144

Programe similare

Lista de comparație