Tehnică Dentară
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Prestigiul facultății de Medicină Dentară constă in calitatea studiilor, a dotărilor de care beneficiază studenții, a parților practice, atât de importante pe durata studiilor, a eficienței și performanței cadrelor universitare care pregătesc viitorii medici pentru o profesie atat de nobilă. Accentul este pus pe partea practică, o componentă esențială in pregătirea studenților , in cadrul Centrului Clinic Privat de Asistență Medicală Dentară Titu Maiorescu, unde își desfășoara lucrările practice, dar și pe construirea unui sistem de principii morale pe care se fundamentează practica medicală de la Hipocrate până in zilele noastre. O altă componentă fundamentală a educației medicale practicate in cadrul Facultății de Medicina Dentară Titu Maiorescu o reprezintă respectul față de profesia pe care o dobândește absolventul, o profesie complexă care necesită ințelegere, compasiune și devotament pentru pacienți, dar și dăruire pentru studiu continuu .

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Sănătate

Specializare: Tehnică dentară

Locuri disponibile (total): 25

Locuri disponibile (taxă): 25

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 300 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2021 până la 22/07/2021

Perioadă probe: de la 23/07/2021

Perioadă rezultate: de la 29/07/2021

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 01/09/2021 până la 17/09/2021

Perioadă probe: de la 20/09/2021

Perioadă rezultate: de la 23/09/2021

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Actul de identitate, în original și copie.
Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul), în original și copie
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Atestat lingvistic pentru limba engleză cu recunoaștere internațională
Cerere pentru echivalarea/recunoașterea studiilor sau pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii în România de către organismele specializate ale MEC (dacă este cazul);
Certificat de competență lingvistică pentru limba română
Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie
Certificat de naștere, în original și copie
Declarație pe proprie răspundere cu privire la exactitatea datelor din cererea de înscriere, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale, în cazul înscrierilor online;
Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere)
Diploma de bacalaureat, în original și copie.
Dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere.
Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
Trei fotografii color format ¾
cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere
foaia matricolă, în original și traducere legalizată
Anul 1
Anatomia capului şi gâtului
Biofizică
Chimia şi Biochimia cavităţii orale
Fiziologia sistemului orofacial
Morfologia dinţilor umani permanenţi
Tehnologia protezelor unidentare
Instrumentar şi aparatura de laborator
Materiale utilizate în tehnologia protezelor dentare
Organizarea şi managementul laboratorului de tehnică dentară. Protecţia muncii
Informatică medicală şi biostatistică
Comunicare de specialitate în limba engleză
Practica de specialitate
Anul 2
Tehnologia protezelor dentare fixe
Tehnologia protezei totale
Odontologie
Parodontologie şi sisteme de imobilizare
Estetică facială
Ocluzologie
Diagnostic oro-dentar
Elemente de protetică dentară
Practica de specialitate
Anul 3
Tehnologia protezelor parţiale acrilice
Tehnologia protezelor metalo-ceramice
Chirurgie OMF şi Tehnologia aparatelor chirurgicale
Tehnologia protezelor parţiale scheletate
Ortodonţie şi Tehnologia aparatelor ortodontice
Tehnica reabilitării orale

Facultatea de Medicină dentară

Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

Bucuresti

Descriere

Prestigiul facultății de Medicină Dentară constă in calitatea studiilor, a dotărilor de care beneficiază studenții, a parților practice, atât de importante pe durata studiilor, a eficienței și performanței cadrelor universitare care pregătesc viitorii medici pentru o profesie atat de nobilă. Accentul este pus pe partea practică, o componentă esențială in pregătirea studenților , in cadrul Centrului Clinic Privat de Asistență Medicală Dentară Titu Maiorescu, unde își desfășoara lucrările practice, dar și pe construirea unui sistem de principii morale pe care se fundamentează practica medicală de la Hipocrate până in zilele noastre. O altă componentă fundamentală a educației medicale practicate in cadrul Facultății de Medicina Dentară Titu Maiorescu o reprezintă respectul față de profesia pe care o dobândește absolventul, o profesie complexă care necesită ințelegere, compasiune și devotament pentru pacienți, dar și dăruire pentru studiu continuu .

Studenți înmatriculați licență: 125

Studenți înmatriculați master: 50

Cadre didactice: 81

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 2

Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea TITU MAIORESCU are în structura sa 9 facultăţi: Psihologie, Drept (la Bucureşti şi Tg. Jiu), Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Ştiinţe Sociale, Politice și Umaniste, Ştiinţe Economice (la Bucureşti şi Tg. Jiu) şi Informatică.

În Universitatea TITU MAIORESCU se regăsesc toate tipurile de învăţământ superior: de licenţă, de master şi – în cadrul facultăţilor de Medicină Dentară și Drept – de doctorat. Programele de studiu,desfăşurate în forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) şi în forma de învăţământ la distanţă (ID) sunt variate şi într-o continuă diversificare, astfel alese încât să răspundă cât mai bine solicitărilor pieţei forţei de muncă. În prezent, în Universitate se derulează 19 programe de studii universitare de licenţă, 25 programe de studii universitare de master, iar la nivelul celor două şcoli doctorale activitatea didactică şi ştiinţifică este organizată pe 12 domenii științifice.

Cadrele didactice au înaltă pregătire profesională, sunt personalităţi proeminente ale ştiinţei, ale vieţii publice româneşti, membri ai unor prestigioase asociaţii de specialitate din ţară şi din străinătate, membri ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi membri ai Academiei Române.

Implicată în lupta pentru excelenţă, în triunghiul cunoaşterii, educaţie-cercetare-inovare, Universitatea acordă o atenţie deosebită cercetării ştiinţifice şi pune accent pe cercetarea exploratorie şi de frontieră prin interdisciplinaritate. La nivelul Universităţii există Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare, Inovare care, prin cele 9 centre de cercetare ştiinţifică interdisciplinară, desfăşoară o intensă activitate ştiinţifică. 

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 144

Programe similare

 • Tehnică Dentară

  Facultatea de Medicină şi Farmacie/Universitatea din Oradea

 • Tehnică Dentară

  Facultatea de Medicină Dentară/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

 • Tehnică Dentară

  Facultatea de Medicină Dentară/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi

 • Tehnică Dentară

  Facultatea de Moașe și Asistență Medicală/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti

Lista de comparație