Ingineria şi protecţia mediului în industrie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studiu Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie prezintă o importantă deosebită pentru unităţile industriale, în general şi pentru cele din zona centrală a Moldovei, în special, care se confruntă cu probleme foarte complexe în domeniul protecţiei mediului. Din relaţiile de colaborare cu unităţile industriale, s-a constat că este impetuos necesar existenţa unor specialişti care să aibă cunoştinţe corespunzătoare asupra posibilităţilor de dezvoltare durabilă într-o perioada viitoare, şi să cunoască strategiile necesare realizării acesteia. Este evident că în condiţiile economice ale secolului XXI, Managementul de Mediu, atât la nivel local, naţional şi global trebuie să fie planificat, organizat şi coordonat în mod eficient şi sistematic, asemenea unui plan de afaceri. În acest context, existenţa unui asemenea program de studiu, susţine prin specialiştii formaţi, elaborarea şi promovarea strategiei naţionale şi internaţionale de mediu şi dezvoltare durabilă.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria mediului

Specializare: Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Locuri disponibile (total): 147

Locuri disponibile (buget): 56

Locuri disponibile (taxă): 91

Taxă anuală de studii: 2.200 lei

Taxă de înscriere: 120 lei

Descriere

Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din:  100 % Media de la bacalaureat.

Criteriile de departajare la medii egale sunt:

1. Nota de la prima probă scrisă de la bacalaureat;

2. Nota de la a doua probă scrisă de la bacalaureat (nu se referă la limba și literatura maternă);

3. Nota de la a treia - probă scrisă de la bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 27/07/2019 până la 30/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 20/09/2019

Perioadă rezultate: de la 21/09/2019 până la 25/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Anliză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Geometrie descriptivă
Chimie
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Comunicare tehnică
Știința și ingineria materialelor
Educație fizică și sport
Etică în cercetarea inginerească
Limba engleză, franceză tehnică
Matematici speciale
Fizică
Desen tehnic
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Ecologie
Hidrologie și hidrogeologie
Știința solului
Economie generală
Anul 2
Tehnologie mecanică generală
Topografie
Protecția mediului în industrie
Termotehnică
Fenomene de transfer și operații unitare
Limba engleză, franceză tehnică
Educație fizică și sport
Ingineria apelor subterane
Resurse naturale, Infografică
Analiza și sinteza proceselor industriale
Mecanica fluidelor
Calitatea aerului
Investigarea factorului de mediu sol
Amenajări și construcții hidrotehnice
Practică de an
Anul 3
Investigarea factorului de mediu aer
Electrotehnică și mașini electrice
Elctronică aplicată
Auditul sistemului de management de mediu
Sănătate și securitate ocupațională
Investigarea factorului de mediu apă
Legislație de mediu
Managementul proiectelor industriale
Procedee și tehnici de protecție a mediului
Evaluarea impactului asupra mediului
Tehnologii cu impact redus asupra mediului
Managementul integrat al deșeurilor
Construcții civile și industriale
Tehnologii de epurare a apelor uzate
Practică de an
Anul 4
Gestionarea deșeurilor
Estetică și design industrial
Monitorizarea mediuluo
Proiectarea asistată a echipamentelor pentru protecția mediului
Creativitate tehnică
Procedee și tehnici de protecție a mediului
Sisteme de colectare și transport ape uzate
Proiectarea și optimizarea echipamentelor de protecția mediului
Reabilitarea siturilor industriale
Dezvoltare durabilă
Antreprenoriat
Amenajarea complexă a mediului
Ergonomie
Riscuri și securitate industrială
Elaborare proiect de diplomă
Practică pentru finalizarea proiectului de diplomă

Facultatea de Inginerie

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

Bacau

Descriere

Facultatea de Inginerie din cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău, fiinţează din anul 1976 sub egida Ministerului Educaţiei şi Cercetării, făcând parte din reţeaua facultăţilor de învăţământ superior tehnic de stat din România. Începând cu anul 1990 Facultatea de Inginerie şi-a dezvoltat aria domeniilor şi programelor de studii de licenţă și master, ajungând în prezent la 12 programe de studii de licență în 9 domenii de ştiinţe inginereşti și la 17 programe de studii de master; Din anul 1999 Facultatea de Inginerie dezvoltă și alte forme de învăţământ, astfel: - cursuri postuniversitare de formare și dezvoltare profesională; - cursuri de formare profesională a adulților; - certificări ECDL și CISCO; - cursuri de formare la cererea diverșilor angajatori. Facultatea dispune de laboratoare didactice pentru toate disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ şi de laboratoare de cercetare organizate în structura centrelor de cercetare.

Studenți înmatriculați licență: 840

Studenți înmatriculați master: 500

Cadre didactice: 102

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 13

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

Bacau, Bacau

Introducere

Universitatea "Vasile Alecsandri” din Bacău este o importantă componentă a sistemului de învăţământ din România, recunoscută pe plan naţional pentru calitatea procesului instructiv-educativ şi pentru activitatea de cercetare.

Universitatea se află în partea centrală a Moldovei, în oraşul-reşedinţă al judeţului Bacău, oraş cu o populaţie de 134 000 locuitori. Municipiul Bacău face parte din generaţia oraşelor vechi ale României, prima atestare documentară datând din anul 1408, din timpul domniei lui Alexandru cel Bun. Oraşul este situat pe arterele de circulaţie europene şi naţionale care fac legătura cu Bucureştiul, cu nordul ţării, precum şi pe arterele care fac legătura între Moldova şi Transilvania.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Locuri în camin: 829

Programe similare

Lista de comparație