Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Continuând tradiţia studiilor filologice de la Bacău, Facultatea de Litere şi-a îmbogăţit constant oferta educaţională, adaptând-o cerinţelor şi dinamicii actuale. Alături de programele de studiu al limbilor şi literaturilor române şi străine (engleză şi franceză), au apărut, în ultimii ani, specializări noi, precum Traducere şi interpretare, Comunicare şi relaţii publice, la nivel de licenţă, precum şi noi programe de masterat, centrate pe dobândirea competenţelor de comunicare. Prin această diversificare, se oferă absolvenţilor şanse mult sporite de integrare pe piaţa muncii (profesori, traducători, interpreţi, lucrători în administraţia publică sau instituţiile europene etc.).

Încurajarea mobilităţii internaţionale prin numeroasele programe de tip ERASMUS existente, a altor tipuri de acorduri şi colaborări cu parteneri din străinătate este o cale importantă de a asigura calitatea pregătirii absolvenţilor de la Facultatea de Litere.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbă şi literatură

Specializare: Limbă şi literatură

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 25

Locuri disponibile (taxă): 25

Taxă anuală de studii: 2.200 lei

Taxă de înscriere: 120 lei

Descriere

Admiterea se face pe bază de concurs:

Pentru programele în limbă străină se va susține o probă de competenţă lingvistică (scris), eliminatorie, notată cu „Admis”/„Respins”. Candidații care vor prezenta la înscriere certificate de competență lingvistică nu vor mai susține proba.

Certificatele admise pentru echivalare sunt: Limba engleză - PET, FCE, CAE, CPE, BEC, IELTS, TOEFL (iBT), TOEIC - certificate în perioada de valabilitate;  Limba franceză - DELF, DALF, TCF, TEF - certificate în perioada de valabilitate. Pentru programul de studii Comunicare și relații publice se va completa eseul motivațional, probă eliminatorie, notată cu „Admis”/„Respins”.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 27/07/2019

Perioadă probe: de la 28/07/2019

Perioadă rezultate: de la 29/07/2019 până la 05/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă probe: de la 18/09/2019

Perioadă rezultate: de la 19/09/2019 până la 23/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Lingvistică generală
Limba engleză contemporană (Fonetică și fonologie)
Literatură engleză (Literatura veche, literatura Renașterii și perioada Barocă)
Limba franceză contemporană (Fonetică și fonologie)
Literatura franceză (Evoluția curentelor literare)
Cultură și civilizație engleză
Practica limbii engleze - structuri gramaticale I, II
Practica limbii franceze - structuri gramaticale I, II
Comunicare orală și scrisă în limba engleză I, II
Comunicare orală și scrisă în limba franceză I, II
Educație fizică
Teoria literaturii
Limba engleză contemporană (Lexicologie)
Literatura engleză (Iluminism și Romantism)
Limba franceză contemporană (Lexicologie)
Literatura franceză (Literatura Evului Mediu și a Renașterii)
Cultură și civilizație franceză
Naratologie
Discipline facultative (Introducere în studiul mentalităţilor, Strategii persuasive, Limba modernă (germană), Limba modernă (chineză) - facultativ, Informatică)
Anul 2
Metode şi abordări în literatura comparată
Limba engleză contemporană (Morfologie)
Literatura engleză (perioada Victoriană)
Limba franceză contemporană (Morfosintaxa: grupul nominal)
Literatura franceză (Clasicismul și Iluminismul)
Practica limbii engleze - structuri gramaticale III, IV
Practica limbii franceze - structuri gramaticale III, IV
Practica limbii engleze - redactare de texte I, II
Practica limbii franceze - redactare de texte I, II
Practica de specialitate
Educaţie fizică
Limba engleză contemporană (Timp, temporalitate
mod, modalitate)
Literatura engleză (Modernitate)
Limba franceză contemporană (Morfosintaxa: grupul verbal)
Literatura franceză (Secolul XIX)
Inițiere în metodologia de cercetare științifică
Discipline opționale (Teatru francofon, Pragmatică, Limbaje specializate în engleză (medical), Teoria culturii, Literatura americană, Limbaje specializate în engleză, franceză (economic), Mituri și literatură, Istoria limbii franceze, Tipuri de discurs, Istoria limbii engleze, Teoria genurilor)
Discipline facultative (Teoria argumentării, Limba modernă (germană), Limba modernă (chineză)
Anul 3
Limba engleză contemporană (Sintaxa propoziției)
Literatura engleză (Poetică și poezie modernă și contemporană)
Limba franceză contemporană (Sintaxa propoziției și fraza modalizată)
Literatura franceză (1900-1950)
Practica limbii engleze - traduceri specializate I, II
Practica limbii franceze - traduceri specializate I, II
Practica limbii engleze - analiză de text I, II
Practica limbii franceze - analiză de text I, II
Mitologie generală
Limba engleză contemporană (Sintaxa frazei)
Literatura engleză (Romanul și drama postmodernă)
Limba franceză contemporană (Sintaxa frazei)
Literatura franceză (Perioada contemporană)
Elaborarea lucrării de licenţă
Antreprenoriat
Discipline opționale (Varietăţi ale limbii engleze, franceze în texte, Retorică, Elemente de analiză a discursului, Text și imagine, Estetică, Discurs jurnalistic, Corespondenţă oficială în engleză, franceză, Semiotică, Stilistică engleză, franceză, Cultură populară tradiţională)

Descriere

Continuând tradiţia studiilor filologice de la Bacău, Facultatea de Litere şi-a îmbogăţit constant oferta educaţională, adaptând-o cerinţelor şi dinamicii actuale. Alături de programele de studiu al limbilor şi literaturilor române şi străine (engleză şi franceză), au apărut, în ultimii ani, specializări noi, precum Traducere şi interpretare, Comunicare şi relaţii publice, la nivel de licenţă, precum şi noi programe de masterat, centrate pe dobândirea competenţelor de comunicare. Prin această diversificare, se oferă absolvenţilor şanse mult sporite de integrare pe piaţa muncii (profesori, traducători, interpreţi, lucrători în administraţia publică sau instituţiile europene etc.). Încurajarea mobilităţii internaţionale prin numeroasele programe de tip ERASMUS existente, a altor tipuri de acorduri şi colaborări cu parteneri din străinătate este o cale importantă de a asigura calitatea pregătirii absolvenţilor de la Facultatea de Litere.

Cadre didactice: 30

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

Bacau, Bacau

Introducere

Universitatea "Vasile Alecsandri” din Bacău este o importantă componentă a sistemului de învăţământ din România, recunoscută pe plan naţional pentru calitatea procesului instructiv-educativ şi pentru activitatea de cercetare.

Universitatea se află în partea centrală a Moldovei, în oraşul-reşedinţă al judeţului Bacău, oraş cu o populaţie de 134 000 locuitori. Municipiul Bacău face parte din generaţia oraşelor vechi ale României, prima atestare documentară datând din anul 1408, din timpul domniei lui Alexandru cel Bun. Oraşul este situat pe arterele de circulaţie europene şi naţionale care fac legătura cu Bucureştiul, cu nordul ţării, precum şi pe arterele care fac legătura între Moldova şi Transilvania.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Locuri în camin: 829

Programe similare

Lista de comparație