Terapie ocupaţională
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Terapia ocupaţională este o profesie menită să promoveze starea de sănătate şi calitatea vieţii prin intermediul ocupaţiei. Principalul scop al Terapiei Ocupaţionale este acela de a facilita participarea indivizilor la activităţile de zi cu zi. Terapeuţii ocupaţionali beneficiază de o educaţie de nivel licenţă pentru a căpăta deprinderi şi cunoştinţe necesare cu un grad mare de interdisciplinaritate, atât pentru o abordare individuală, cât şi pentru o abordare a grupurilor de indivizi care prezintă infirmităţi la nivelul structurilor şi funcţiilor orgaismului, datorate unor alterări ale stării de sănătate, sau a persoanelor la care apar bariere în calea integrării depline în viaţa socială. Criteriile de admitere se stabilesc în funcţie de evoluţia învăţământului preuniversitar. În general, candidatul trebuie să aibă obligatoriu pregătire de nivel Bacalaureat (Diploma de Bacalaureat fiind o condiţie pentru înscriere), precum şi calităţi psihomotrice. Este categorică respingerea candidaţilor care suferă de deficienţe mentale şi psihice, întrucât profesia de terapeut ocupaţional este extrem de solicitantă şi necesită o bază solidă de cunoştinţe şi competenţe aptitudinale.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Sociale și Psihologie

Domeniu de licență/master: Psihologie

Specializare: Terapie ocupaţională

Locuri disponibile (total): 59

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 39

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 21/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în TO
Metodologia cercetării științifice
Anatomie şi biomecanică
Bazele evaluării în psihologie şi terapie ocupaţională
Operare pe calculator
Fundamentele psihologiei
Fiziologie
Neuropsihologie
Psihologie socială
Psihologia personalității
Kinesiologie
Educaţie fizică
Limba străină
Practică de specialitate
Politici publice
Anul 2
Fiziopatologie
Evaluarea în terapia ocupaţională
Terapie ocupaţională în gerontrologie şi geriatrie
Informatică aplicată şi operare pe calculator
TO în deficienţe senzoriale şi mintale
Aplicaţii ale terapiei ocupaţionale în comunitate
Practică de specialitate
TO pentru persoanele cu dizabilităţi
TO pentru pers. cu tulburări pervasive
Neuropsihologie
Terapie ocupaţională în mediul şcolar
Terapie ocupaţională în serviciile de sănătate
Terapie ocupaţională pentru persoanele private de libertate
Metodologia adaptării mediului
Politici sociale
Terapie ocupaţională şi politici pentru persoane vârstnice
Anul 3
Etică şi deontologie în terapie ocupaţională
Consiliere și orientare în carieră
Politica ocuparii fortei de muncă
Terapie ocupaţională în pediatrie
Terapie ocupaţională în neuropsihiatria infantilă
Tehnici de negociere şi rezolvare a conflictelor
Managementul serviciilor de terapie ocupaţională
Comunicare în context profesional şi social
Stagiu pentru elaborarea lucrării de licenţă
Terapie ocupaţională în activităţi de timp liber
Managementul de caz în terapie ocupaţională
Integrare europeană
Dinamica și metodele de grup

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Alba Iulia

Descriere

Facultatea de Drept şi Ştiinte Sociale, înfiinţată în anul 2003, este o structură de Învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, parte integrantă a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Misiunea Facultătii constă în pregătirea specialiștilor în domeniile Drept, Administrație publică, Ştiințe sociale și științele educației, în funcție de cererile de pe piață muncii, de nevoile și posibilitățile dezvoltării socio-economice ale zonei, asigurarea efectivă a egalității șanselor de studii superioare pentru tinerii cu posibilități materiale reduse, din zonele și categoriile defavorizate economic și social, precum și crearea condițiilor favorabile de evoluție științifică și promovare profesională pentru ținerii cu performanțe superioare, din municipiul Alba Iulia și zonă.

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Alba Iulia, Alba

Introducere

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, înfiinţată în anul 1991, este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, integrată sistemului naţional de învăţământ superior.

Misiunea Universităţii “1 Decembrie 1918” este definită, în dimensiunile ei esenţiale, de semnificaţia naţională a municipiului Alba Iulia şi zonei. Idealul educaţional şi misiunea Universităţii se sprijină pe tradiţiile valoroase ale şcolii superioare româneşti şi urmăreşte să contribuie, prin modalităţile specifice ale educaţiei, cercetării şi creaţiei de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori.

Adaptând coordonatele generale ale dezvoltării instituţionale la contextul actual în plan academic, economic, politic şi social, precum şi în funcţie de evoluţiile prognozate pe termen scurt şi mediu, strategia Universităţii vizează continuarea şi dezvoltarea strategiei pentru calitate în domeniul învăţământului, în acord cu standardele naţionale şi cu criteriile academice de evaluare a universităţilor, susţinerea prioritară a calităţii cercetării ştiinţifice, aplicarea unui management economico-financiar eficient precum şi dezvoltarea serviciilor sociale pentru studenţi şi cadre didactice.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 650

Programe similare

Lista de comparație