Construcţii miniere
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Proiectarea şi execuţia lucrărilor miniere şi a excavaţiilor subterane, a obiectivelor de infrastructură de la suprafaţa minelor, a uzinelor de preparare şi a carierelor, reclamă existenţa unui specialist cu vaste cunoştinţe de geomecanică, de tehnologia executării construcţiilor subterane şi de suprafaţă, dar şi de cunoştinţe tehnologice care necesită astfel de lucrări.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie civilă

Specializare: Construcţii miniere

Locuri disponibile (total): 37

Locuri disponibile (buget): 14

Locuri disponibile (taxă): 23

Ultima medie (buget): 5.36

Taxă anuală de studii: 1.800 lei

Taxă de înscriere: 70 lei

Descriere

Media de admitere este calculată ca medie ponderată între:
- media generală a examenului de bacalaureat (cu ponderea de 60%) și
- nota obţinută la examenul de bacalaureat la o disciplina din cadrul examenului de bacalaureat (cu ponderea de 40%), calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

 La domeniile de studii tehnice (inginerie), disciplina din cadrul examenului de bacalaureat a cărei notă este luată în considerare la calculul mediei de admitere este Matematică. În cazul în care candidatul respectiv nu a susţinut probă scrisă la disciplina Matematică, se va lua în considerare nota obţinută la a treia probă scrisă (proba Ed), pentru domeniile de studii din sfera Științelor Economice și Științelor Sociale.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă rezultate: de la 22/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Geometrie descriptivă
Informatică aplicată
Chimie
Limbi străine
Educaţie fizică şi sport I
Desen tehnic şi infografică
Informatică aplicată II
Fizică
Mecanică I
Mecanica fluidelor și hidraulică
Limbi străine II
Educaţie fizică şi sport II
Anul 2
Rezistenţa materialelor I
Electrotehnică
Termotehnică
Mecanică II
Statica, dinamica şi stabilitatea construcţiilor I
Geologie
Materiale de construcţii
Limbi străine
Educaţie fizică III
Rezistenţa materialelor II
Topografie
Geotehnică
Statica, dinamica şi stabilitatea construcţiilor
Beton armat şi precomprimat
Explozivi industriali
Educaţie fizică
Practică în domeniu
Anul 3
Construcţii miniere
Mecanica rocilor
Construcţii civile
Trasarea construcţiilor subterane şi de suprafaţă
Fundaţii
Căi de comunicaţii
Hidrologie și hidrogeologie
Construcţii miniere II
Construcții metalice
Maşini şi instalaţii pentru construcţii
Practică de cercetare
Anul 4
Impactul antropic asupra mediului
Demolarea cu explozivi a construcţiilor
Tehnici si tehnologii miniere
Aeraj, sănătate şi securitate în muncă
Metode speciale în construcţii
Tuneluri
Economie şi legislaţie în construcţii
Managementul lucrărilor de construcţii
Consolidarea şi impermeabilizarea terenurilor
Proiectarea asistată a taluzurilor şi versanţilor
Amenajări şi construcţii hidrotehnice
Utilizarea spaţiilor subterane
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă

Facultatea de Mine

Universitatea din Petroşani

Petrosani

Descriere

Istoria Facultății de Mine se confundă, în integralitatea sa, cu istoria Universității din Petroșani. In anul 1948, la înființare, Institutul Cărbunelui din Petroșani avea în structura sa o singură facultate, Exploatarea și Prepararea Zăcămintelor de Cărbuni. Anul universitar 1957-1958 marchează schimbarea denumirii acestei facultăți în Facultatea de Mine. în prezent, Facultatea de Mine are în structură două departamente: Departamentul de Inginerie Minieră, Topografie și Construcții și Departamentul de Management, Ingineria Mediului și Geologie.

Studenți înmatriculați licență: 651

Studenți înmatriculați master: 297

Cadre didactice: 52

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 18

Universitatea din Petroşani

Petrosani, Hunedoara

Introducere

Universitatea din Petroşani are o lungă şi frumoasă tradiţie, fiind continuatoarea Institutului de Mine, care a funcţionat în Bucureşti peste 80 de ani, iar din anul universitar 1957 – 1958 a funcţionat la Petroşani. Doar câteva universităţi se pot mândri cu o asemenea descendenţă atestată prin decretul domnitorului A.I. Cuza din 1864 de înfiinţare a „Şcoalei de Ponţi şi Şosele, Mine şi Arhitectură”.

Având drept fundament această puternică tradiţie universitară şi prestigiul de care se bucură în ţară şi în străinătate, Universitatea noastră asigură astăzi condiţiile necesare pentru ca studenţii săi să dobândească o înaltă calificare în multe şi variate domenii, pregătirea desfăşurându-se la toate formele de învăţământ.

Formarea profesională a specialiştilor se realizează în cadrul a trei facultăţi: Facultatea de Mine, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică şi Facultatea de Ştiinţe.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 610

Programe similare

Lista de comparație