Ingineria şi protecţia mediului în industrie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Absolventul acestei specializări este în măsură să rezolve multiple şi complexe probleme referitoare la protecţia mediului înconjurător, în zonele afectate de procesele industriale sau în prevenirea şi respectarea legislaţiei de mediu. În acest scop, acesta posedă şi solide cunoştinţe din domeniul tehnologiilor industriale, fiind astfel capabil să elaboreze programe de cercetare ştiinţifică referitoare la prevenirea şi combaterea poluării aerului, apei şi solului, a zgomotelor şi vibraţiilor, a reducerii suprafeţelor afectate de reziduuri (halde, iazuri de decantare, cariere, etc.) şi a redării în circuitul economic a terenurilor afectate de industrie.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria mediului

Specializare: Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Locuri disponibile (total): 38

Locuri disponibile (buget): 4

Locuri disponibile (taxă): 34

Ultima medie (buget): 5.85

Taxă anuală de studii: 1.800 lei

Taxă de înscriere: 70 lei

Descriere

Media de admitere este calculată ca medie ponderată între:
- media generală a examenului de bacalaureat (cu ponderea de 60%) și
- nota obţinută la examenul de bacalaureat la o disciplina din cadrul examenului de bacalaureat (cu ponderea de 40%), calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

 La domeniile de studii tehnice (inginerie), disciplina din cadrul examenului de bacalaureat a cărei notă este luată în considerare la calculul mediei de admitere este Matematică. În cazul în care candidatul respectiv nu a susţinut probă scrisă la disciplina Matematică, se va lua în considerare nota obţinută la a treia probă scrisă (proba Ed), pentru domeniile de studii din sfera Științelor Economice și Științelor Sociale.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă rezultate: de la 22/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Geometrie descriptivă
Informatică aplicată I
Chimie
Limbi străine I
Educaţie fizică şi sport I
Mecanică
Desen tehnic şi infografică
Informatică aplicată II
Fizică
Limbi străine II
Educaţie fizică şi sport II
Anul 2
Rezistenţa materialelor
Electrotehnică
Termodinamică
Chimia poluanţilor
Fizica mediului
Mineralogie şi petrologie
Fenomene de transfer al poluanţilor
Educaţie fizică III
Chimia mediului
Dezvoltare durabilă
Elemente de electrochimie şi coroziune
Topografie şi cadastru
Gestionarea durabilă a resurselor naturale
Ecologie
Geologia mediului
Educaţie fizică IV
Practică în domeniu
Anul 3
Pedologie şi tehnici de ameliorare a solului
Ştiinţa materialelor reutilizabile
Surse de radiaţii şi tehnici de protecţie
Poluarea mediului
Tehnici şi tehnologii în construcţii
Tehnici şi tehnologii miniere
Stabilitatea taluzurilor şi versanţilor
Metode şi aparate de determinare a calităţii factorilor de mediu
Tehnologii şi operaţii unitare în procesarea resurselor minerale
Tehnologii utilizate în industria metalurgică şi energetică
Biotehnologii în protecţia mediului
Climatologie
Practică de cercetare
Anul 4
Impactul antropic asupra mediului
Reamenajarea terenurilor degradate
Depozitarea, tratarea şi reciclarea deşeurilor
Monitorizarea mediului
Tratarea şi epurarea apelor
Audit de mediu
Utilizarea spaţiilor subterane
Economia şi politica mediului
Legislaţia protecţiei mediului
Sisteme de management integrat al mediului
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă

Facultatea de Mine

Universitatea din Petroşani

Petrosani

Descriere

Istoria Facultății de Mine se confundă, în integralitatea sa, cu istoria Universității din Petroșani. In anul 1948, la înființare, Institutul Cărbunelui din Petroșani avea în structura sa o singură facultate, Exploatarea și Prepararea Zăcămintelor de Cărbuni. Anul universitar 1957-1958 marchează schimbarea denumirii acestei facultăți în Facultatea de Mine. în prezent, Facultatea de Mine are în structură două departamente: Departamentul de Inginerie Minieră, Topografie și Construcții și Departamentul de Management, Ingineria Mediului și Geologie.

Studenți înmatriculați licență: 651

Studenți înmatriculați master: 297

Cadre didactice: 52

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 18

Universitatea din Petroşani

Petrosani, Hunedoara

Introducere

Universitatea din Petroşani are o lungă şi frumoasă tradiţie, fiind continuatoarea Institutului de Mine, care a funcţionat în Bucureşti peste 80 de ani, iar din anul universitar 1957 – 1958 a funcţionat la Petroşani. Doar câteva universităţi se pot mândri cu o asemenea descendenţă atestată prin decretul domnitorului A.I. Cuza din 1864 de înfiinţare a „Şcoalei de Ponţi şi Şosele, Mine şi Arhitectură”.

Având drept fundament această puternică tradiţie universitară şi prestigiul de care se bucură în ţară şi în străinătate, Universitatea noastră asigură astăzi condiţiile necesare pentru ca studenţii săi să dobândească o înaltă calificare în multe şi variate domenii, pregătirea desfăşurându-se la toate formele de învăţământ.

Formarea profesională a specialiştilor se realizează în cadrul a trei facultăţi: Facultatea de Mine, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică şi Facultatea de Ştiinţe.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 610

Programe similare

Lista de comparație