Ingineria securității în industrie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studiu asigură formarea de specialişti în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, al siguranţei proceselor şi echipamentelor industriale din întreaga economie naţională. Absolvenţii specializării au oportunităţi de angajare în societăţi comerciale cu capital de stat şi privat, indiferent de profilul de activitate al acestora, instituţii publice, autorităţi şi agenţii guvernamentale, Inspecţia muncii/Inspectorate Teritoriale de muncă, C.N.P.A.S. – Direcţia Generală Accidente de Muncă şi Boli Profesionale, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă/Inspectorate Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, Institute de proiectare tehnologică şi cercetare-dezvoltare, Instituţii de învăţământ mediu şi superior, firme de consultanţă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, firme de consultanţă în domeniul implementării sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă sau organisme de cercetare.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie industrială

Specializare: Ingineria securităţii în industrie

Locuri disponibile (total): 34

Locuri disponibile (buget): 12

Locuri disponibile (taxă): 22

Ultima medie (buget): 5.74

Taxă anuală de studii: 1.800 lei

Taxă de înscriere: 70 lei

Descriere

Media de admitere este calculată ca medie ponderată între:
- media generală a examenului de bacalaureat (cu ponderea de 60%) și
- nota obţinută la examenul de bacalaureat la o disciplina din cadrul examenului de bacalaureat (cu ponderea de 40%), calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

 La domeniile de studii tehnice (inginerie), disciplina din cadrul examenului de bacalaureat a cărei notă este luată în considerare la calculul mediei de admitere este Matematică. În cazul în care candidatul respectiv nu a susţinut probă scrisă la disciplina Matematică, se va lua în considerare nota obţinută la a treia probă scrisă (proba Ed), pentru domeniile de studii din sfera Științelor Economice și Științelor Sociale.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă rezultate: de la 22/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Algebră, liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Grafică asistată pe calculator I
Informatică aplicată I
Chimie
Limbi străine I
Educaţie fizică şi sport I
Teoria probabilităţilor şi statistică matematică
Grafică asistată de calculator II
Informatică aplicată II
Fizică
Mecanică I
Studiul materialelor
Limbi străine II
Educaţie fizică şi sport II
Anul 2
Rezistenţa materialelor
Electrotehnică
Termotehnică şi echipamente termice
Mecanică II
Organe de maşini
Maşini unelte şi prelucrări prin aşchiere
Limbi străine III
Educaţie fizică III
Managementul calităţii
Mecanica fluidelor
Toleranţe şi control dimensional
Vibraţiile maşinilor şi utilajelor
Analiză numerică
Ecologie şi protecţia mediului
Educaţie fizică
Practică în domeniu
Anul 3
Management
Legislaţia securităţii şi sănătăţii în muncă
Surse de radiaţii şi tehnici de protecţie
Maşini şi acţionǎri electrice
Tratamente termice
Electronică industrială şi automatizǎri
Evaluarea riscurilor profesionale
Prevenirea riscurilor profesionale
Ergonomie
Electrosecuritate
Securitatea maşinilor
Economie generală
Practică de cercetare
Anul 4
Fiabilitate si mentenanţă
Avarii şi accidente majore în industrie
Auditul şi certificarea în ingineria securităţii în industrie
Evaluarea riscurilor de mediu
Mijloace şi echipamente de protecţie
Sisteme informatice geografice
Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă
Monitorizarea securităţii şi sănătăţii în muncă
Evaluarea economică a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale
Elemente de medicina muncii I
Managementul riscurilor
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă

Facultatea de Mine

Universitatea din Petroşani

Petrosani

Descriere

Istoria Facultății de Mine se confundă, în integralitatea sa, cu istoria Universității din Petroșani. In anul 1948, la înființare, Institutul Cărbunelui din Petroșani avea în structura sa o singură facultate, Exploatarea și Prepararea Zăcămintelor de Cărbuni. Anul universitar 1957-1958 marchează schimbarea denumirii acestei facultăți în Facultatea de Mine. în prezent, Facultatea de Mine are în structură două departamente: Departamentul de Inginerie Minieră, Topografie și Construcții și Departamentul de Management, Ingineria Mediului și Geologie.

Studenți înmatriculați licență: 651

Studenți înmatriculați master: 297

Cadre didactice: 52

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 18

Universitatea din Petroşani

Petrosani, Hunedoara

Introducere

Universitatea din Petroşani are o lungă şi frumoasă tradiţie, fiind continuatoarea Institutului de Mine, care a funcţionat în Bucureşti peste 80 de ani, iar din anul universitar 1957 – 1958 a funcţionat la Petroşani. Doar câteva universităţi se pot mândri cu o asemenea descendenţă atestată prin decretul domnitorului A.I. Cuza din 1864 de înfiinţare a „Şcoalei de Ponţi şi Şosele, Mine şi Arhitectură”.

Având drept fundament această puternică tradiţie universitară şi prestigiul de care se bucură în ţară şi în străinătate, Universitatea noastră asigură astăzi condiţiile necesare pentru ca studenţii săi să dobândească o înaltă calificare în multe şi variate domenii, pregătirea desfăşurându-se la toate formele de învăţământ.

Formarea profesională a specialiştilor se realizează în cadrul a trei facultăţi: Facultatea de Mine, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică şi Facultatea de Ştiinţe.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 610

Programe similare

Lista de comparație