Controlul şi monitorizarea calităţii mediului
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Absolventul acestei specializări este în măsură să rezolve multiple şi complexe probleme referitoare la protecţia mediului înconjurător, în zonele afectate de procesele industriale sau în prevenirea şi respectarea legislaţiei de mediu. În acest scop, acesta posedă şi solide cunoştinţe din domeniul tehnologiilor industriale, fiind astfel capabil să elaboreze programe de cercetare ştiinţifică referitoare la prevenirea şi combaterea poluării aerului, apei şi solului, a zgomotelor şi vibraţiilor, a reducerii suprafeţelor afectate de reziduuri (halde, iazuri de decantare, cariere, etc.) şi a redării în circuitul economic a terenurilor afectate de industrie.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria mediului

Specializare: Ingineria mediului

Ultima medie (buget): 8.68

Taxă anuală de studii: 2.200 lei

Taxă de înscriere: 70 lei

Descriere

Criterii de admitere:

Media generală de admitere la studiile universitare de masterat se compune din media ponderată formată din:
- media obținută de candidatul respectiv la examenul de licență în proporţie de 75% şi
- media la examenul de cunoştiinţe teoretice, în proporţie de 25%, obținută de candidat în cadrul unui probe orale alcătuite dintr-un test interviu, care are ca obiectiv verificarea unor cunoștințe generale și de specialitate din domeniul în care candidatul dorește să-și continue studiile, conform tematicilor.

Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați: 100

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 22/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă probe: de la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Metrologie şi prelucrarea statistică a datelor experimentale
Analiza ecologică şi evaluarea stării ecosistemelor
Tehnici de prelevare şi prelucrare a probelor
Metode chimice de analiză
Folosinţele și recunoașterea terenurilor
Disciplină optională
Meteorologie, încălzire globală și riscuri climatice
Peisagistică naturală şi antropică
Metode instrumentale de măsură a mărimilor fizice
Metode instrumentale de măsură şi analiză chimică
Arii naturale protejate și conservarea biodiversității
Practică
Anul 2
Starea sănătăţii, risc epidemiologic şi ecologie urbană
Metode de monitorizare a calităţii mediului
Normative şi legislaţie privind controlul calităţii mediului
Patrimoniu cultural şi turistic
Metode si programe de evaluare a dispersiei poluanţilor
Disciplină opțională
Interpretarea datelor experimentale şi a măsurătorilor
Ecotoxicologie
Etiă și integritate academică
Practică pentru elaborarea disertaţiei
Elaborarea lucrării de disertaţie

Facultatea de Mine

Universitatea din Petroşani

Petrosani

Descriere

Istoria Facultății de Mine se confundă, în integralitatea sa, cu istoria Universității din Petroșani. In anul 1948, la înființare, Institutul Cărbunelui din Petroșani avea în structura sa o singură facultate, Exploatarea și Prepararea Zăcămintelor de Cărbuni. Anul universitar 1957-1958 marchează schimbarea denumirii acestei facultăți în Facultatea de Mine. în prezent, Facultatea de Mine are în structură două departamente: Departamentul de Inginerie Minieră, Topografie și Construcții și Departamentul de Management, Ingineria Mediului și Geologie.

Studenți înmatriculați licență: 651

Studenți înmatriculați master: 297

Cadre didactice: 52

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 18

Universitatea din Petroşani

Petrosani, Hunedoara

Introducere

Universitatea din Petroşani are o lungă şi frumoasă tradiţie, fiind continuatoarea Institutului de Mine, care a funcţionat în Bucureşti peste 80 de ani, iar din anul universitar 1957 – 1958 a funcţionat la Petroşani. Doar câteva universităţi se pot mândri cu o asemenea descendenţă atestată prin decretul domnitorului A.I. Cuza din 1864 de înfiinţare a „Şcoalei de Ponţi şi Şosele, Mine şi Arhitectură”.

Având drept fundament această puternică tradiţie universitară şi prestigiul de care se bucură în ţară şi în străinătate, Universitatea noastră asigură astăzi condiţiile necesare pentru ca studenţii săi să dobândească o înaltă calificare în multe şi variate domenii, pregătirea desfăşurându-se la toate formele de învăţământ.

Formarea profesională a specialiştilor se realizează în cadrul a trei facultăţi: Facultatea de Mine, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică şi Facultatea de Ştiinţe.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 610

Programe similare

 • Ingineria Mediului

  Facultatea de Ştiinţe/_Universitatea din _Piteşti [old]

 • Ingineria mediului

  Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor/Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

 • Managementul mediului

  Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului/Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

 • Managementul mediului IFR

  Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului/Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

 • Controlul calităţii mediului ambiant

  Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului/Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Lista de comparație