Limba şi literatură. Tendinţe actuale
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale se regăseşte în pregătire iniţială şi de formare continuă a personalului didactic, din instituţii de învăţământ, cultură şi artă, instituţii de administraţie publică, mass-media şi teologie în concordanţă cu politicile educaţionale în domeniu, cu cerinţele pieţei muncii şi cu evoluţiile disciplinelor teoretice şi practice specifice, adică literare şi lingvistice, de cultură istorică şi teologică, drept administrativ şi legate de mass-media promovând o abordare interdisciplinară şi cu preocupări ferme spre cercetarea ştiinţifică şi aplicativă.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Filologie

Specializare: Limba şi literatura modernă

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Admiterea în ciclul de master se face prin concurs de dosare.

Candidații vor completa pe fișa de înscriere opțiunile în ordinea preferințelor cu precizarea că pentru loc bugetar se poate opta pentru maxim o specializare.

In urma examenului de admitere la ciclul de master locurile bugetare se vor stabili ulterior in baza unui interviu, conform criteriilor afișate la înscriere.

Art 6. În caz de egalitate a notei de admitere pe ultimul loc are prioritate candidatul cu media examenului de diplomă mai mare.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă probe: de la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă probe: de la 10/09/2019

Perioadă rezultate: de la 11/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu N/A Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Metodologia cercetării științifice
Mentalități și reprezentări ale feminității în eposul eroic
Paradigme culturale și lingvistice
Etică și integritate academică
Teoria modernă a narațiunii
Individualitatea limbii române între limbile romanice
Multiculturalism, plurilingvism si globalizare. Abordări contemporane
Literatura română. Exil și spații adiacente
Practică în centre de informare și documentare
Discipline opționale (Literatura română. Autori fundamentali, Romanistică, Didactica domeniului și dezvoltării în didactica specialității, Proiectarea și managementul programelor educaționale, Consiliere și orientare)
Anul 2
Influența limbii engleze asupra lexicului limbii române. Elemente de etimologie
Literatura hipertextuală: rescrieri moderne și postmoderne
Practică în centre de informare și documentare
Mitologie românească și ilustrări literare
Direcții și mutații în critica literară
Probleme conttroversate de gramatică
Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație
Discipline opționale (Fețele citadismului în romanul românesc interbelic, Direcții în proza fantastică, Hermeneutica poeziei, Poezia religioasă românească, Patternurile grecești ale culturii europene, Practică pedagogică, Educație interculturală, Examen de absolvire II)

Facultatea de Ştiinţe Umaniste și Sociale

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Arad

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale a luat fiinţă în anul universitar 2003-2004, în urma autorizării specializărilor Limba şi literatura română-limba şi Literatura engleză şi Administraţie publică Actul de înfiinţare: H.G. 1028/2003; În 2004 a fost autorizată provizoriu specializarea Jurnalism, din 2006 Istoria, iar din 2008 Poliţie comunitară şi Teologie penticostală didactică. Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale îşi desfăşoară activitatea într-o clădire nouă, modernă, respectiv complexul M. cu specializările

Cadre didactice: 36

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Arad, Arad

Introducere

Universitatea "Aurel Vlaicu" este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată şi certificată ARACIS și IEP-EUA, care continuă tradiţia învăţământului universitar arădean începută pe aceste locuri cu Institutul de Teologie (1822), Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1947), Institutul de Subingineri (1972).

Universitatea „Aurel Vlaicu” este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor referitoare la sistemul de învăţământ.

Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire profesională şi dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice şi ştiinţifice, astfel că baza materială este excepţională, cuprinzând peste 47.000 mp.

Diplomele, emise sub egida MECȘ, sunt recunoscute în ţară şi străinătate.

Studenţilor noştri le sunt asigurate condiţii foarte bune prin:

  • posibilitatea obţinerii unor burse de merit, de studiu şi sociale, atât pentru studenţii bugetari cât şi pentru studenţii cu taxă. Bursele acoperă toate cheltuielile de şcolarizare;
  • posibilitatea obţinerii unor burse de studiu în străinătate şi cuprinderea în proiecte (în prezent suntem parteneri la numeroase proiecte europene privind mobilităţi ale studenţilor universităţii în Germania, Norvegia, Danemarca, Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Finlanda);
  • reduceri de tarife pentru transport, manifestări culturale şi sportive;
  • cazarea în căminele studenţeşti, servirea mesei la cantină;
  • tabere studenţeşti gratuite;
  • ample şi numeroase activităţi studenţeşti organizate de Liga Studenţilor din UAV

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Limitată

Locuri în camin: 180

Programe similare

Lista de comparație