Studii de limbă şi literatură în spaţiul anglo-saxon
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale se regăseşte în pregătire iniţială şi de formare continuă a personalului didactic, din instituţii de învăţământ, cultură şi artă, instituţii de administraţie publică, mass-media şi teologie în concordanţă cu politicile educaţionale în domeniu, cu cerinţele pieţei muncii şi cu evoluţiile disciplinelor teoretice şi practice specifice, adică literare şi lingvistice, de cultură istorică şi teologică, drept administrativ şi legate de mass-media promovând o abordare interdisciplinară şi cu preocupări ferme spre cercetarea ştiinţifică şi aplicativă.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Filologie

Specializare: Limbă şi literatură

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 25

Locuri disponibile (taxă): 25

Ultima medie (buget): 9.18

Ultima medie (taxă): 5.75

Taxă anuală de studii: 2.400 lei

Taxă de înscriere: 50 lei

Descriere

Admiterea la ciclul de master se face prin interviu.
 
Criterii de admitere
 Media examenului de licență x 10 și punctajul obținut la interviu.

În cadrul interviului, candidatul obțiune un punctaj maxim de 100 puncte alcătuit din evaluarea CV-ului (max. 50 de puncte) și evaluarea cunoștințelor de specialitate (max. 50 de puncte).

Criterii de departajare

  1. Media examenului de licență;
  2. Nota la Limba și Literatura engleză.

Mențiune: Pentru programul de studii Limbă și literatură. Tendințe actuale și programul Studii de limbă și literatură în spațiul anglo-saxon sunt destinate 100 de locuri pentru buget și taxă.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 24/07/2018

Perioadă rezultate: de la 25/07/2018 până la 31/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2018 până la 12/09/2018

Perioadă probe: de la 10/09/2018

Perioadă rezultate: de la 12/09/2018 până la 19/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Nu Proba orala Evaluarea CV-ulu și evaluarea cunoștințelor de specialitate.

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
CV
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Metodologia cercetării științifice
Învățarea limbii engleze din perspectivă sociolingvistică și pragmatică I, II
Lingvistică aplicată pentru profesorii de engleză I, II
Etică și integritate academică
Teorii critice aplicate I
Teorii referitoare la predarea limbii engleze
Practică de specialitate I
Discipline opționale (Principii în dezvoltarea competețelor lingvistice cf. CERL, Învățarea asistată de calculator în limba engleză, Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților, Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specialității, Proiectarea și managementul programelor educaționale, Consiliere și orientare)
Anul 2
Traducerea în predarea limbii engleze
Teorii critice aplicate II
Rolul literaturii în predarea limbii engleze I, II
Practică de specialitate II, III
Testarea și evaluarea
Stagiu pentru elaborarea lucrării de diserație
Discipline opționale (Aspecte interculturale în predarea limbii engleze, Analiza și didactica limbajelor de specialitate, Practică pedagogică, Educație interculturală, Examen de absolvire: nivel II)

Facultatea de Ştiinţe Umaniste și Sociale

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Arad

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale a luat fiinţă în anul universitar 2003-2004, în urma autorizării specializărilor Limba şi literatura română-limba şi Literatura engleză şi Administraţie publică Actul de înfiinţare: H.G. 1028/2003; În 2004 a fost autorizată provizoriu specializarea Jurnalism, din 2006 Istoria, iar din 2008 Poliţie comunitară şi Teologie penticostală didactică. Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale îşi desfăşoară activitatea într-o clădire nouă, modernă, respectiv complexul M. cu specializările

Cadre didactice: 36

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Arad, Arad

Introducere

Universitatea "Aurel Vlaicu" este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată şi certificată ARACIS și IEP-EUA, care continuă tradiţia învăţământului universitar arădean începută pe aceste locuri cu Institutul de Teologie (1822), Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1947), Institutul de Subingineri (1972).

Universitatea „Aurel Vlaicu” este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor referitoare la sistemul de învăţământ.

Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire profesională şi dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice şi ştiinţifice, astfel că baza materială este excepţională, cuprinzând peste 47.000 mp.

Diplomele, emise sub egida MECȘ, sunt recunoscute în ţară şi străinătate.

Studenţilor noştri le sunt asigurate condiţii foarte bune prin:

  • posibilitatea obţinerii unor burse de merit, de studiu şi sociale, atât pentru studenţii bugetari cât şi pentru studenţii cu taxă. Bursele acoperă toate cheltuielile de şcolarizare;
  • posibilitatea obţinerii unor burse de studiu în străinătate şi cuprinderea în proiecte (în prezent suntem parteneri la numeroase proiecte europene privind mobilităţi ale studenţilor universităţii în Germania, Norvegia, Danemarca, Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Finlanda);
  • reduceri de tarife pentru transport, manifestări culturale şi sportive;
  • cazarea în căminele studenţeşti, servirea mesei la cantină;
  • tabere studenţeşti gratuite;
  • ample şi numeroase activităţi studenţeşti organizate de Liga Studenţilor din UAV

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Limitată

Locuri în camin: 180

Programe similare

Lista de comparație