Contabilitate şi managementul afacerilor
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul Contabilitate şi managementul afacerilor îşi propune asigurarea unei pregătiri profesionale pentru absolvenţi, urmărind cunoaşterea modului de utilizare a analizei economico-financiare pentru diagnosticarea întreprinderilor în vederea restructurării ori finanţării lor din surse externe în conformitate cu practicile europene şi cu noile standarde internaţionale în domeniu; cunoaşterea strategiilor Uniunii Europene cu privire la dezvoltarea durabilă, a efectelor economice şi măsurilor restrictive impuse de dezvoltarea durabilă, etc.

Cu ajutorul acestui masterat, participanţii vor avea oportunitatea de a dobândi aptitudini şi competenţe de analist şi evaluator specializat în contabilitate şi în managementul afacerilor.

Misiunea şi obiectivele programului de studii de masterat sunt didactice şi de cercetare ştiinţifică. Concret, misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată se referă la: formarea de specialişti în domeniul economic, competitivi pe piaţa internaţională a muncii; perfecţionarea procesului instructiv-educativ al studenţilor; promovarea unei cercetări ştiinţifice de profil competitivă pe plan naţional şi internaţional; realizarea unui transfer de cunoştinţe de specialitate spre comunitate şi mediul de afaceri.

Programul de studii de masterat „Contabilitate şi managementul afacerilor” vizează dobândirea de către masteranzi de competenţe generale (competenţe de cunoaştere, competenţe funcţionale) şi competenţe de specialitate cu referiri la abilităţi cognitive, deprinderi profesionale în domeniul contabilităţii si managementului, cum ar fi: capacitatea de aplicare cognitivă şi profesională a conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor din domeniul contabilităţii şi din domeniul managementului afacerilor;  capacitatea de a investiga şi analiza prin utilizarea metodelor specifice de cercetare a proceselor şi fenomenelor financiare la nivelul organizaţiilor; abilitatea de a diagnostica economic - financiar firme de comerţ, turism, servicii, producţie şi de a fundamenta decizii de investiţii şi decizii financiare ; abilitatea de a elabora studii şi proiecte de contabilitate, management, evaluare, informatică de gestiune etc.

Oportunităţi de angajare

Conducători și alți funcționari superiori în sistemul bancar; conducători de firme de afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale; conducători în servicii de administrație și financiare; conducători în servicii de administrație și financiare; șef serviciu financiar contabilitate, expert-contabil; verificator – manager proiect; profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți și asimilați ocupați în învățământul superior, cercetător ştiinţific; analist financiar; consultant fiscal; consultant financiar etc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Contabilitate

Specializare: Contabilitate şi informatică de gestiune

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 4.500 lei

Taxă de înscriere: 130 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2019 până la 30/09/2019

Perioadă rezultate: de la 01/10/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 fotografii 3/4;
Adeverinţă medicală tip (de la medicul de familie);
Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul).
Copie a certificatului de naştere;
Copie a cărții de identitate, care să cuprindă codul numeric personal;
Curriculum vitae;
Diploma de bacalaureat (copie xerox) pe care se certifică conformitatea cu originalul de către persoanele cu atribuţii de secretariat;
Diploma de licenţă (în original) sau adeverinţă de promovare a examenului de licenţă pentru promoţia curentă; doar pentru master
Dosar plic.
Fișă înscriere
Foaia matricolă/ suplimentul la diplomă sau situaţia şcolară (copie xerox) pe care se certifică conformitatea cu originalul de către persoanele cu atribuţii de secretariat;
Anul 1
Sistemul decizional în managementul afacerilor
Analiza datelor financiar contabile
Contabilitatea agentilor economici
Etică și integritate academică
Managementul activităţii de marketing in afaceri
Instrumente financiare ale UE. Fonduri structurale
Evaluarea proprietăţilor imobiliare
Instrumente financiare ale UE. Fonduri structural
Sisteme expert de gestiune
Standarde internaţionale de raportare financiară
Practică de specialitate
Anul 2
Cultura şi etica managerială în afaceri
Securitatea afacerilor electronice
Documentarea, elaborarea şi definitivarea lucrării de disertaţie
Comunicarea managerială în afaceri
Audit financiar statutar
Afaceri electronice pe Internet
Strategii manageriale in afaceri
Contabilitate managerială
Managementul riscurilor financiar contabile

Facultatea de Științe Economice - extensie Câmpulung Muscel

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Campulung

Descriere

Misiunea didactică a instituţiei se identifică în formarea viitorilor specialişti-profesionişti în domeniul financiar-contabil, chemaţi să deprindă schimbarea, să o provoace, să o conducă. În fibra sa cea mai profundă, specialistul trebuie proiectat şi se impune a fi realizat ca om al schimbării, ca operator esenţial al dezvoltării, ca subiect al învăţării permanente, al studiului continuu. Baza materială în care se desfăşoară activitatea didactică a Facultăţii de Contabilitate şi Finanţe a Universităţii Spiru Haret din Campulung Muscel este anume proiectată şi construită pentru activităţi specifice învăţământului superior; dispunem, astfel, de săli moderne de curs şi seminarii, laboratoare, aulă şi alte spaţii universitare, în suprafată de 2000 mp.

Facultatea dispune de un corp didactic capabil să cultive în rândul celor peste 1000 de studenţi dorinţa de studiu sistematic, necesitatea de a participa la cercetări ştiinţifice, dorinţa de a prelua, selectiv, informaţia existentă şi de a crea informaţia nouă, pe care să o comunice în actele educaţionale.

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Inspirat de modelul iconicei Universităţi Harvard din Statele Unite, Prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea a proiectat, iniţiat, organizat şi condus Universitatea Spiru Haret, începând cu19 ianuarie 1991. Acestuia i s-au alăturat 32 de oameni de o deosebită valoare intelectuală şi morală, ca membri fondatori. 

Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, adoptată la Bologna în anul 1988, acționând pentru transpunerea, în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice, a reglementărilor, normelor și valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna.

Instituția de învățământ are 14 facultăţi cu 60 programe de licență, 40 programe de masterat; centre universitare în Bucureşti, Constanţa, Craiova, Braşov, Câmpulung Muscel; cadre didactice de excepţie; condiţii moderne de studiu.

Strategia de dezvoltare a universității s-a axat pe investiţii în resurse moderne de predare-învăţare, pe dezvoltarea unei baze materiale complexe, pe facilitarea accesului la educaţie, pe orientarea către o cultură organizaţională pro-calitate, pe cooperare academică şi pe centrarea educaţiei pe student, în scopul de a oferi societăţii româneşti o alternativă viabilă pentru învăţământul de stat.

De-a lungul timpului, universitatea a cunoscut o evoluţie remarcabilă nu doar pe plan naţional, ci şi ca parte a reţelei academice globale. Implicarea în proiecte, manifestări culturale şi ştiinţifice internaţionale dedicate progresului învăţământului universitar la nivel mondial, cooperarea cu organizaţii din toată lumea, construirea de rapoarte pozitive cu numeroase entităţi de elită din domeniul educaţional au fost doar câteva dintre obiectivele strategice stabilite şi îndeplinite cu succes de Universitatea Spiru Haret în spiritul internaţionalizării.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Locuri în camin: 1.500

Programe similare

Lista de comparație