Educaţie fizică şi sportivă
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa pregăteşte, prin programele de licenţă, specialişti în domeniul dreptului european şi internaţional, administraţiei publice, asistenţei sociale, pedagogiei învăţământului primar şi preşcolar, teologiei ortodoxe didactice, educaţiei fizice şi sportive, resurselor umane. Totodată, prin programele de master asigură pregătirea specialiştilor în domeniul administraţiei publice europene, managementului instituţiilor publice şi al serviciilor de asistenţă socială, precum şi al studiilor de teologie pastorală şi misiune creştină. 

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

Domeniu de licență/master: Educaţie fizică şi sport

Specializare: Educaţie fizică şi sportivă

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 23

Locuri disponibile (taxă): 27

Ultima medie (buget): 6.2

Taxă anuală de studii: 2.400 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Admitere

1. Probă de verificare a aptitudinilor psihomotrice – probă practică eliminatorie: admis / respins

2. Proba practică de aptitudini sportive, la alegere din:

- Atletism;

- Gimnastică artistică;

- Nataţie;

- Fotbal;

- Handbal;

- Baschet;

- Volei.

Candidatul optează, la alegere, pentru una dintre probele avute la dispoziţie. Nota obţinută reprezintă 75% din media generală la admitere.

3. Media de la examenul de bacalaureat, care reprezintă 25% din media generală la admitere.

Departajarea, în caz de egalitate a mediilor generale de admitere:

1. prima departajare se face în funcţie de media notelor obţinute la probele practice de la admitere;

2. a doua departajare se face în funcţie de nota obţinută la proba scrisă E(a) de la bacalaureat, respectiv proba scrisă comună la limba şi literatura română.

Potrivit legii, copiii personalului didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere la învățământul superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.

Sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere candidații proveniți din centrele de plasament. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare depuse de candidat în dosarul de înscriere, respectiv o adeverință în original de la centrul de plasament.

Sunt scutiți de la plata taxele de înscriere candidații cu handicapt. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare în original depuse de canidat în dosarul de înscriere și din care să rezulte situația candidatului, respectiv persoană cu handicap. Comisia de admitere pe facultate/departament va păstra la dosarul candidatului o copie pe care o va viza pentru conformitatea cu originalul.

Olimpici

Candidații la studiile universitare de licentă, care în perioada studiilor liceale au obținut distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școalare internațioanale recunoscute de Ministerul Educației Naționale și Cercetări Științifice, beneficiază de dreptul de a se înscriere, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget la un progra, de studii/specializare de la UEMR, dacă nu beneficiază/a beneficiat de finanțare de la buegt la un alt program de studii din UEMR sau din altă universitate.

Mențiune: Din numărul de locuri la buget, 2 locuri sunt pentru românii de pretutindeni.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 23/07/2018

Perioadă probe: de la 24/07/2018

Perioadă rezultate: de la 25/07/2018 până la 26/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 20/09/2018

Perioadă probe: de la 21/09/2018

Perioadă rezultate: de la 22/09/2018 până la 24/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Proba de aptitudini Nu Nu N/A Da Proba practica Probă de verificare a aptitudinilor psihomotrice
Joc sportiv Nu Nu 75% Nu Proba practica Proba practică de aptitudini sportive, la alegere din: - Atletism; - Gimnastică artistică; - Nataţie; - Fotbal; - Handbal; - Baschet; - Volei.

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
adeverinţă medicală și dovada efectuării testului de efort, (traseul EKG de efort în original), cu mențiunea APT EFORT FIZIC, eliberată de medicul de medicină sportivă sau medicul cardiolog;
Anul 1
Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului
Anatomie şi biomecanică
Bazele jocului de handbal
Fundamentele atletismului
Gimnastică de bază
Limbi străine - engleză, franceză I, II
Aplicaţii practice - Discipline sportive de iarnă - Schi alpin 1
Istoria educaţiei fizice şi sportului
Bazele jocului de fotbal
Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor
Atletism - tehnica probelor
Gimnastică artistică
Aplicații practice - Orientare şi activităţi turistice
Discipline facultative (Masaj - tehnici de bază, Tehnici de supravieţuire, Voluntariat, Psihologia educaţiei,Tehnici de autoapărare,Tehnici şi metode pentru dezvoltarea calităţilor motrice, Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei - Teoria şi metodologia curriculumului)
Anul 2
Fiziologie
Informatică
Kinesiologie
Bazele jocului de volei
Teoria şi metodica schiului alpin
Bazele jocului de baschet Psihopedagogie
Comunicare şi integrare socială prin activităţi specifice
Metodica predării atletismului în şcoală
Teoria şi metodica nataţiei
Bazele sporturilor nautice pe apă
Discipline opționale (Bazele dansului sportiv, Bazele disciplinelor de combat, Activități motrice de timp liber, Expresie corporală și euritmie, Management aplicat în Educație fizică și sport, Introducere în mass-media sportivă)
Discipline facultative (Șah, Voluntariat, Limbi străine - engleză, franceză III, IV, Didactica specialității, Bazele generale ale antrenamentului sportiv)
Anul 3
Evaluare motrică și somato-funcțională
Metode de cercetare în Educație fizică și sport
Metodica predării fotbalului în şcoală
Metodica predării gimnasticii în şcoală
Stagiu practic - Practică în unităţi de învăţământ I, II
Practica și metodica activităților motrice pe grupe de vârstă
Metodica predării handbalului în şcoală
Metodica predării baschetului în şcoală
Metodica predării voleiului în şcoală
Pregătirea şi elaborarea lucrării de licenţă
Discipline opționale ( Activităţi motrice adaptate, Bazele tenisului de masă, Sociologia în Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice, Etică şi deontologie în Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice, Fitness, Gimnastică aerobică de întreținere)
Discipline facultative (Aprofundare într-o ramură sportivă, Stagiu de practică în structuri sportive I, II, Voluntariat, Instruire asistată de calculator, Practică pedagogică în învăţ. preuniversitar obligatoriu I, II, Antrenament și competiție în sport adaptat, Managementul clasei de elevi)

Facultatea de Ştiinţe Sociale

Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa

Resita

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa pregăteşte, prin programele de licenţă, specialişti în domeniul dreptului european şi internaţional, administraţiei publice, asistenţei sociale, pedagogiei învăţământului primar şi preşcolar, teologiei ortodoxe didactice, educaţiei fizice şi sportive, resurselor umane. Totodată, prin programele de master asigură pregătirea specialiştilor în domeniul administraţiei publice europene, managementului instituţiilor publice şi al serviciilor de asistenţă socială, precum şi al studiilor de teologie pastorală şi misiune creştină. Pe lângă latura teoretică, Facultatea de Ştiinţe Sociale asigură desfăşurarea practicii de specialitate în instituţii naţionale şi europene, facilitând colaborarea cu specialişti din cadrul acestora, contribuind astfel la transpunerea în practică a cunoştinţelor dobândite la cursuri şi seminarii. Misiunea şi obiectivele programelor de studii din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale sunt individualizate şi integrate în Planul strategic al universităţii, prin formarea iniţială şi perfecţionarea specialiştilor cu studii superioare pentru ştiinţe juridice, administrative, sociale şi teologice, în concordanţă cu cadrul naţional al calificărilor şi cerinţele pieţei muncii, având ca scop promovarea unui cult al învăţării permanente şi inovatoare alături de valorificarea specificului local al Regiunii de Vest – Banat. Studiile universitare de licenţă şi master sunt în concordanţă cu standardele de calitate A.R.A.C.I.S. şi vizează dezvoltarea de cunoştinţe generale şi de specialitate, precum şi abilităţi cognitive specifice, care definesc corect calificările oferite. Cercetarea la nivelul facultăţii în domeniul juridic şi administrativ se desfăşoară prin Centrul de Cercetări pentru Protecţia Mediului şi a Bunurilor Culturale în Arealul European „Victor Duculescu” (C.P.M.B.C.), iar în domeniul social şi teologic, prin Centrul de Cercetări Sociale şi Teologice „Miron Cristea”. Facultatea gestionează Revista „Caiete de drept internaţional”, publicaţie bilingvă, aflată în baze de date internaţionale de specialitate, cu apariţie trimestrială, care în anul 2015 sărbătoreşte 12 ani de apariţie neîntreruptă, şi Analele Universităţii „Eftimie Murgu" din Reşiţa, Fascicola de Ştiinţe Social-Umaniste, care promovează atât cercetarea fundamentală, cât şi cercetarea ştiinţifică.

Cadre didactice: 43

Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa

Resita, Caras-Severin

Introducere

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa este o universitate în regiune şi pentru regiune, care vine în întâmpinarea nevoilor comunităţii locale prin educaţie, cercetare aplicativă şi transfer de cunoaştere. Misiunea asumată de Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa se referă la:

  • pregătirea profesională iniţială şi continuă, prin programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, programe postliceale şi cursuri de specializare/perfecţionare în domenii relevante pentru nevoile regiunii;
  • pregătirea de absolvenţi creativi, flexibili şi cu gândire antreprenorială, capabili să contribuie la dezvoltarea durabilă a regiunii;
  • pregătirea de absolvenţi cu spirit civic şi responsabilitate socială, care se vor manifesta ca şi cetăţeni europeni activi în comunitate şi societate;
  • susţinerea mediului de afaceri şi a mediului instituţional public prin cercetare aplicată pe teme relevante pentru regiune;
  • transferul de cunoaştere către firmele şi instituţiile locale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 336

Programe similare

Lista de comparație