Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea Mașini și instalații pentru agricultură și industria alimentară (MIAIA) este un program de studii de licență în domeniul ingineriei mecanice. Această specializare a fost acreditată ca urmare a evaluării programului de studii din decembrie 2012 de către comisia ARACIS.

Formarea de ingineri mecanici capabili să conceapă, să îndrume și să conducă procese tehnologice specifice mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară, atât în industrie, cât și în agricultură.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria sistemelor și inginerie mecanică

Specializare: Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (buget): 26

Locuri disponibile (taxă): 14

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 6.59

Ultima medie (taxă): 6.23

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:

Departajarea candidatilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:
- 80% media de la examenul de bacalaureat;
- 20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2019 până la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 19/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de competență lingvistică
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
acte de schimbare a numelului, dacă este cazul(certificat de căsătorie, sentinţe judecătoreşti,etc)
foaia matricola/suplimentul la diploma de la liceul/facultatea absolvita
Anul 1
Analiza matematică
Limbi străine (germană, franceză, engleză)
Educaţie fizică şi sport I, II
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
Chimie
Desen tehnic
Geometrie descriptivă
Psihologia educaţiei
Analiza matematică
Pedagogie I, II
Practică 2
Tehnologia materialelor
Fizică I
Știința și ingineria materialelor
Matematici speciale
Informatizarea proceselor de producţie în agricultură
Ecuațiile fizicii matematice
Grafică asistată de calculator
Anul 2
Mecanică I
Protecţia muncii
Proiectare asistată de calculator
Ingineria mediului
Educaţie fizică şi sport I, II
Rezistenţa materialelor I
Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice
Electrotehnică şi maşini și acționări electrice
Termotehnică
Pedagogie II
Mecanică II
Conducere auto
Conducerea tractorului
Tribologie
Electronică aplicată
Rezistenţa materialelor II
Mecanisme
Fizică II
Mașini unelte și prelucrări prin așchiere
Didactica specialităţii
Anul 3
Organe de maşini
Pratică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu I, II
Automatică
Energii regenerabile
Vibrații mecanice
Etică și integritate academică
Agricultură generală
Bazele agrobiologice ale mecanizării agricole
Acţionări hidraulice şi pneumatice
Toleranțe și control dimensional
Organe de mașini - proiect
Instruire asistată de calculator
Motoare cu ardere internă
Utilaje pentru morărit și panificație
Tehnologii de mecanizare ecologice
Maşini şi instalaţii horticole
Practică
Mașini și instalații pentru îmb.funciare
Maşini pentru protecţia plantelor
Maşini de semănat, plantat şi aplicat îngrăşăminte
Maşini pentru lucrările solului
Tractoare şi automobile
Managementul clasei de elevi
Anul 4
Utilaje şi instalaţii pentru industria alimentară
Maşini şi instalaţii zootehnice
Mașini agricole de recoltat
Mașini agricole de recoltat - proiect
Instalaţii frigorifice şi de climatizare
Organizarea și dotarea atelierelor mecanice
Contabilitate şi gestiune economică
Marketing
Legislaţie agrară
Tehnologii de întreţinere şi reparare a utilajelor
Senzori și traductoare
Metoda elementului finit
Elaborarea proiectului de diplomă
Practică pentru Proiectul de diplomă
Management
Economie
Exploatarea agregatelor agricole
Limbi străine (engleză, franceză, germană)

Descriere

Facultatea de Agricultură înfiinţată în 1945, este cea mai veche facultate a universităţii noastre. Până în 1989 ea a funcţionat doar cu specializarea Agricultură, celelalte fiind înfiinţate, pe rând, după această perioadă, ca răspuns la solicitările realităţii agriculturii româneşti. În prezent, facultatea funcţionează cu următoarele specializări : -Agricultura -Biologie -Ingineria si protectia mediului in Agricultura -Protecţia plantelor -Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară -Masuratori terestre si cadastru

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

Timisoara, Timis

Introducere

Universitate de referință în partea de vest a României, USAMVBT oferă o varietate de specializări academice agronomice în cadrul a 6 facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de Management Agricol, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii. 

Universitatea se mândrește cu un modern campus universitar, care a fost conceput ca un complex de clădiri – spații de învățământ, laboratoare pentru cercetare ştiinţifică, spaţii şi terenuri pentru activitatea de microproducţie şi producţie agroalimentară, localuri sociale: cămine, cantină, suprafeţe pentru activităţi sportive şi recreative. Studenții au la dispoziție spații modernizate recent, amfiteatre, laboratoare, săli de curs și seminar. Practica studenților din universitate se desfășoară la Stațiunea didactică, în Clinicile veterinare, la Stațiunea tinerilor naturaliști, precum și la firme de profil. Structura spațiilor de învățământ însumează 15.630 m² suprafață utilă și 25.370 m² suprafață desfășurată. USAMVBT oferă studenților un număr de 1.630 locuri în 5 cămine studențești. Camerele, amenajate cu mobilier modern, oferă conectare gratuită la Internet. Cantina studențească, cu un număr de 450 locuri si o suprafață de 1.589 m², este considerată una dintre cele mai moderne si frumoase din țară.

Universitatea şi-a lărgit continuu aria de colaborare cu unităţi de cercetare şi învăţământ din ţară şi mai ales din străinătate, având la această dată relaţii cu universităţi din peste 15 ţări.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.516

Programe similare

Lista de comparație