Măsurători terestre şi cadastru
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea principală a specializării de Măsurători Terestre și Cadastru este de a pregăti specialiști în domeniul cadastrului național, conceput ca un sistem informațional al tuturor terenurilor și al bunurilor imobiliare, indiferent de destinația lor și de proprietar. Acești specialiști trebuie să fie capabili să contribuie la aplicarea Legilor Fondului Funciar (18/1991, 169/1997, 1/2000, 247/2005, 165/2013) a Legilor Proprietății, precum și la introducerea și întreținerea cadastrului pe întreg teritoriul României.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie geodezică

Specializare: Măsurători terestre şi cadastru

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (buget): 26

Locuri disponibile (taxă): 14

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 7.29

Ultima medie (taxă): 5.92

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:

Departajarea candidatilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:
- 80% media de la examenul de bacalaureat;
- 20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2019 până la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 19/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de competență lingvistică
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
acte de schimbare a numelului, dacă este cazul(certificat de căsătorie, sentinţe judecătoreşti,etc)
foaia matricola/suplimentul la diploma de la liceul/facultatea absolvita
Anul 1
Analiză matematică I, II
Educație antreprenorială
Informatică aplicată
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
Limbi moderne (Engleză) I, II
Educație fizică și sport I, II
Desen tehnic și infografică
Instumente geodezice și metode de măsurare
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Psihologia educației
Metode numerice
Teoria probabilităților și statistică matematică
Practică în domeniu (topografie)
Reprezentări geometrice ale suprafețelor topografice
Fizică
Geometrie descriptivă
Desen tehnic și infografică
Pedagogie I
Anul 2
Topografie I, II
Pedagogie II
Educație fizică și sport I, II
Astronomie geodezică
Sisteme informatice în măsurători terestre
Fotogrametrie
Geodezie
Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice
Topografie Proiect
Agricultura generală
Curs general de construcţii, căi de comunicaţii şi lucrări de artă, construcţii hidrotehnice şi reţele tehnico - edilitare
Construcții civile
Practică în domeniu (geodezie, fotogrammetrie)
Cartografie Proiect
Cartografie
Amenajarea teritoriului și urbanism
Gravimetrie geodezică
Geodezie elipsoidală Proiect
Geodezie elipsoidală
Didactica specialității
Anul 3
Bazele geometrice ale fotogrametriei
Măsurători electronice de distanţă
Instruire asistată pe calculator
Topografie inginerească
Geodezie satelitară
Cadastru I, II
Istoria geodeziei
Ridicări topografice speciale
Practica pedagagogică în învățământul preuniversitar I, II
Topografie inginerească proiect
Cadastru proiect I, II
Măsurători subterane
Măsurători electronice de distanţă
Reţele tehnico-edilitare
Îmbunătățiri funciare
Practică de topografie inginerească, cadastru, fotogrametrie
Stereofotogrammetrie și fotointerpretare
Proiecţii cartografice
Managementul clasei de elevi
Legislație funciar cadastrală
Anul 4
Utilizarea electronicii în geodezie
Organizarea teritoriului şi ecologie
Fotogrametrie inginerească
Prelucrarea automată a datelor geodezice
Teledetecţie
Protecția mediului și dezvoltare durabilă
Management
Cartarea și bonitarea solurilor
Managementul proiectelor și măsuri de finanțare
Cartare și bonitarea solurilor proiect
Limbi străine (Germană, Franceză, Engleză)
Automatizarea lucrărilor de cadastru
Managementul lucrărilor de cadastru
Sisteme informatice geografice (GIS)
Urmărirea stabilităţii terenurilor şi a deformaţiilor la construcţii
Elaborare proiect de diplomă
Evaluarea proprietățiilor imobiliare (terenuri și construcții)
Practică de proiect

Descriere

Facultatea de Agricultură înfiinţată în 1945, este cea mai veche facultate a universităţii noastre. Până în 1989 ea a funcţionat doar cu specializarea Agricultură, celelalte fiind înfiinţate, pe rând, după această perioadă, ca răspuns la solicitările realităţii agriculturii româneşti. În prezent, facultatea funcţionează cu următoarele specializări : -Agricultura -Biologie -Ingineria si protectia mediului in Agricultura -Protecţia plantelor -Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară -Masuratori terestre si cadastru

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

Timisoara, Timis

Introducere

Universitate de referință în partea de vest a României, USAMVBT oferă o varietate de specializări academice agronomice în cadrul a 6 facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de Management Agricol, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii. 

Universitatea se mândrește cu un modern campus universitar, care a fost conceput ca un complex de clădiri – spații de învățământ, laboratoare pentru cercetare ştiinţifică, spaţii şi terenuri pentru activitatea de microproducţie şi producţie agroalimentară, localuri sociale: cămine, cantină, suprafeţe pentru activităţi sportive şi recreative. Studenții au la dispoziție spații modernizate recent, amfiteatre, laboratoare, săli de curs și seminar. Practica studenților din universitate se desfășoară la Stațiunea didactică, în Clinicile veterinare, la Stațiunea tinerilor naturaliști, precum și la firme de profil. Structura spațiilor de învățământ însumează 15.630 m² suprafață utilă și 25.370 m² suprafață desfășurată. USAMVBT oferă studenților un număr de 1.630 locuri în 5 cămine studențești. Camerele, amenajate cu mobilier modern, oferă conectare gratuită la Internet. Cantina studențească, cu un număr de 450 locuri si o suprafață de 1.589 m², este considerată una dintre cele mai moderne si frumoase din țară.

Universitatea şi-a lărgit continuu aria de colaborare cu unităţi de cercetare şi învăţământ din ţară şi mai ales din străinătate, având la această dată relaţii cu universităţi din peste 15 ţări.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.516

Programe similare

Lista de comparație