Automatică şi informatică aplicată
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, prin componentele sale de bază, studenţii şi personalul didactic, este şi va rămâne una dintre facultăţile reprezentative ale Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Suntem convinşi că noile generaţii de studenţi de la domeniile Inginerie Mecanică, Inginerie şi Management, Inginerie Electrică, Ingineria Sistemelor, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei vor contribui la rândul lor, asemenea generaţiilor anterioare, la crearea unui climat universitar autentic, caracterizat prin înţelegere şi flexibilitate, prin seriozitate şi responsabilitate.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria sistemelor și inginerie mecanică

Specializare: Automatică şi informatică aplicată

Locuri disponibile (total): 59

Locuri disponibile (buget): 35

Locuri disponibile (taxă): 24

Ultima medie (buget): 6.08

Ultima medie (taxă): 6.01

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2019 până la 18/07/2019

Perioadă rezultate: de la 19/07/2019 până la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 09/09/2019

Perioadă rezultate: de la 10/09/2019 până la 12/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Programarea calculatoarelor
Fizică
Introducere în știința sistemelor și calculatoarelor
Grafică asistată pe calculator
Limba engleză
Educație fizică
Electrotehnică
Chimie
Discipline opționale (Ingineria sistemelor de programe / Structuri de date și algoritmi, Filozofie / Istoria științei)
Discipline facultative (Birotică, Comunicare și relații internaționale,Sisteme de operare, Cosmologie științifică și teologică)
Anul 2
Matematici speciale
Mașini și acționări alactrice
Dispozitive electronice și electronică analogică
Mecanică
Ecuații diferențiale și cu diferențe
Limba engleză
Educație fizică
Electronică digitală
Calcul și metode numerice
Programare orientată pe obiecte
Teoria sistemelor
Practică
Discipline opționale (Știința materialelor / Tehnologia materialelor, Microeconomie / Economie generală)
Discipline facultative (Elemente de microtehnologie și conectică, Limbaje de asamblare, Gestiunea firmei)
Anul 3
Teologia sistemelor automate
Analiza și sinteza circuitelor numerice
Arhitectura calculatoarelor
Arhitectura calculatoarelor - proiect
Sisteme automate numerice
Senzori, traductoare, măsurări
Senzori, traductoare, măsurări - proiect
Automate programabile
Identificarea sistemelor
Sisteme cu microprocesare
Baze de date
Practică
Discipline opționale (Mecatronică / Mecanica roboților, Elemente de automatizare pneumatice și hidraulice / Tehnologii și utilaje din construcția de mașini)
Discipline facultative (Medii vizuale de programare, Limba engleză, Procese și utilaje chimice)
Anul 4
Ingineria sistemelor automate
Ingineria sistemelor automate - proiect
Sisteme de conducere a roboților
Sisteme de conducere a roboților - proiect
Transmisii de date
Programarea aplicațiilor de timp real
Proiectarea automatizării proceselor
Proiectarea automatizării proceselor - proiect
Rețele de calculatoare
Managementul proiectelor
Proiect de diplomă
Pregătire și susținere examen diplomă
Discipline opționale (Sisteme automate de protecție și siguranță / Automatizarea celulelor flexibile de fabricație, Tehnici de opțimizare / Tehnici de stimulare și prelucrare statistică, Modelarea și simularea dinamicii sistemelor / Tehnici de diagnoză și decizie, Inteligență artificială / Sisteme multiagent)
Discipline facultative (Verificare artificială și recunoașterea formelor, Limba engleză, Sisteme multimedia)

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti

Descriere

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, prin componentele sale de bază, studenţii şi personalul didactic, este şi va rămâne una dintre facultăţile reprezentative ale Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Suntem convinşi că noile generaţii de studenţi de la domeniile Inginerie Mecanică, Inginerie şi Management, Inginerie Electrică, Ingineria Sistemelor, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei vor contribui la rândul lor, asemenea generaţiilor anterioare, la crearea unui climat universitar autentic, caracterizat prin înţelegere şi flexibilitate, prin seriozitate şi responsabilitate.

Studenți înmatriculați licență: 1.428

Studenți înmatriculați master: 210

Cadre didactice: 26

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 63

Burse: Bursă de merit, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Procent continuare studii: 43%

Angajabilitate la 6 luni: 89%

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti, Prahova

Introducere

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti oferă o paletă largă de programe pentru studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat, studii postuniversitare, la forma de învăţământ la zi, iar pentru unele specializări şi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este o instituţie renumită atât în ţară, cât şi peste hotare, iar diplomele eliberate de facultăţile tehnice din cadrul universităţii noastre sunt recunoscute în lumea întreagă.

În anul universitar 2005-2006, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a restructurat curricula de la toate specializările sale, în acord cu cerinţele europene, stipulate în documentele aşa numitului proces de la Bolonia.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a obţinut în anul 2008 calificativul maxim „instituţie cu grad de încredere ridicat” în urma procesului de evaluare instituţională externă, realizat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul superior.

Cercetarea şi dezvoltarea reprezintă paşii hotărâtori pentru recunoaşterea internaţională a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Cadrele didactice din universitatea noastră depun eforturi semnificative pentru a desfăşura o activitate de cercetare de calitate. Aceasta se desfăşoară pe două direcţii principale: dezvoltarea domeniilor tradiţionale de cercetare, pentru specializările tehnice, pe de-o parte, şi fundamentarea unor noi domenii de cercetare pentru specializările nou apărute în domeniile economic şi umanist, pe de altă parte. Nivelul înalt al activităţii noastre de cercetare este dovedit prin numărul mare de specialişti pregătiţi în universitatea noastră, care ocupă astăzi posturi importante de conducere atât în ţară, cât şi în afara ei.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este permanent interesată de creşterea prestigiului său internaţional prin creşterea numărului de mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor didactice şi prin susţinerea recunoaşterii programelor educaţionale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație