Economia comerțului, turismului, serviciilor și managementul calității
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii din cadrul Facultății de Științe Economice are o misiune centrată pe învăţământ şi cercetare ştiinţifică proprie dar corelată cu misiunea instituţională. Astfel, programul de studii universitare de licență ”Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii” îşi propune să dezvolte o categorie de profesionişti capabili să se integreze cu succes pe piaţa muncii, să participe la programe de cercetare ştiinţifică locală, naţională şi internaţională şi să valorifice prin contracte şi publicaţii de specialitate rezultatele cercetării ştiinţifice; să contribuie la dobândirea unor avantaje competitive pe piaţă pentru organizaţiile în care vor acţiona în calitate de specialişti.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Administrarea afacerilor

Specializare: Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (buget): 75

Taxă anuală de studii: 1.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 27/06/2019 până la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 28/09/2019

Perioadă rezultate: de la 29/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dovada achitării taxei de înscriere
Anul 1
Matematică
Marketing
Educaţie fizică
Macroeconomie
Statistică
Management
Informatică
Contabilitate
Drept
Educaţie fizică
Finanţe
Economia şi gestiunea întreprinderii
Econometrie
Managementul calității
Anul 2
Microeconomie
Etică în afaceri
Logistică
Marketing internațional
Sisteme informaționale de gestiune
Managementul resurselor umane
Analiză economicofinanciară
Cercetări de marketing
Management strategic
Proiecte economice
Management internațional
Comunicare și relații publice în afaceri
Fiscalitate
Control și audit financar
Anul 3
Economie comercială
Economia turismului
Economia serviciilor
Comportamentul consumatorului
Practică de specialitate
Contabilitate financiară / Relațiile financiarmonetare internaționale
Comerț electronic
Managementul investițiilor
Elaborarea lucrării de licență
Tehnica operațiunilor de turism / Administrarea întreprinderii de comerț, turism și servicii

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea "Româno-Germană" din Sibiu

Sibiu

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Economice (FSE) din cadrul Universităţii funcţionează începând cu anul universitar 1998/1999 în baza principiului autonomiei universitare şi s-a dezvoltat continuu de-a lungul timpului. Până în anul 2005 această facultate a avut denumirea de Facultatea de Administraţie şi Afaceri, iar în perioada 2005-2008 s-a transformat în Facultatea de Ştiinţe Economice şi Calculatoare (având în vedere faptul că în perioada respectivă în cadrul ei funcţiona şi specializarea Calculatoare). Obiectivul fundamental al Facultăţii de Ştiinţe Economice îl constituie consolidarea şi dezvoltarea activităţilor didactice şi de cercetare în condiţiile îndeplinirii criteriilor şi standardelor de evaluare ale Ministerului Educaţiei Naționale (MEN) şi Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). Activitatea corpului didactic al Facultăţii de Ştiinţe Economice este îndreptată spre pregătirea şi formarea profesională a studenţilor şi masteranzilor, punându-le la dispoziţie cursuri, lucrări practice, laboratoare, seminarii, studii de caz, proiecte, îndrumarea lucrărilor de licenţă şi disertaţie, dar şi a activităţilor de practică şi cercetare. Prin intermediul bibliotecii, facultatea pune la dispoziţia studenţilor şi masteranzilor un bogat fond documentar constituit din cursuri şi manuale universitare, tratate şi monografii, cărţi şi reviste de specialitate, atât în limba română, cât şi în limbi de circulaţie internaţională. În prezent, cursurile sunt organizate numai pentru învăţământul de zi, durata studiilor fiind de 4, 3 sau 2 ani, în funcţie de programul de studii. Anul I este comun pentru toate specializările economice din cadrul facultăţii, disciplinele comune fiind inserate parţial şi în anul II de studiu. Disciplinele de specialitate sunt introduse în planurile de învăţământ începând din anul II, fiind integrate total în anul III.

Cadre didactice: 16

Universitatea "Româno-Germană" din Sibiu

Sibiu, Sibiu

Introducere

Universitatea Româno-Germană din Sibiu a fost fondată în anul 1998, ca structură autonomă în cadrul Fundației Universitare pentru Integrare Europeană, persoană juridică de drept privat. În anul 1998, Institutul de Științe Administrative „Paul Negulescu” a înființat, în calitate de unic fondator, Fundația Universitară pentru Integrare Europeană, în cadrul acesteia luând ființă Universitatea Româno-Germană din Sibiu, care în anul universitar 2012-2013 este compusă din Facultatea de Drept și Științe Administrative și Facultatea de Științe Economice.

Denumirea instituției de învățământ superior și conținutul specific al curriculei universitare au fost concepute avându-se în vedere șansa valorificării puternicei tradiții regionale a relațiilor cu spațiul cultural și științific european pe filieră germană. Această idee a fost primită deosebit de pozitiv de către reprezentanții comunității germanilor din Romania și de către reprezentanții statului german în România, care și-au oferit, oficial, sprijinul în realizarea practică a acestui ambițios proiect, așa cum rezultă din scrisorile de acord și sprijin din partea acestor autorități și structuri.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Programe similare

Lista de comparație