Administrarea afacerilor (în limba engleză - Business administration)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studii constă în formarea unor specialişti, economişti care:

- să-şi dezvolte capacitatea de analiză şi sinteză a datelor si informaţiilor din diverse surse alternative din literatura de specialitate în vederea formulării de argumente, decizii şi demersuri concrete;

- au capacitatea de a promova şi dezvolta proiecte proprii în care componentele de noutate şi satisfacerea cerinţelor pieţei să fie predominante;

- să-şi formeze abilităţi privind managementul informaţiei şi al documentelor specifice activităţilor din domeniul administrarea afacerilor;

- să stăpânească metodele, tehnicile şi instrumentele de gestiune a afacerilor, pentru administrarea atât a problemelor interne, cât şi a celor externe ale organizaţiilor;

- să-şi formeze abilitatea de a lucra într-un context internaţional având în vedere integrarea şi globalizarea tot mai evidentă a diverselor domenii;

- să dobândească competenţe care pot fi valorificate în cadrul organizaţiilor multinaţionale sau în cadrul organizaţiilor româneşti care doresc să se alinieze la standardele Uniunii Europene. Obiective:

- formarea unor buni specialişti, care să stăpânească fundamentele teoretice şi metodologice ale domeniului administrării afacerilor;

- asigurarea coerenţei pentru sistematizarea şi armonizarea principalelor noţiuni, categorii, principii, tehnici, proceduri si instrumente ale marketingului, care să reflecte realităţile economice în contextul actual al globalizării;

- pregătirea de specialitate să fie însoţită si de o pregătire economică interdisciplinară;

- armonizarea cunostinţelor şi abilităţilor absolvenţilor cu exigenţele pieţei forţei de muncă;

- dezvoltarea de capacităţi de proiectare, organizare şi gestionare a afacerilor în orice domeniu al economiei de piaţă concurenţială;

- creşterea capacităţii de adaptare la cerinţele diversificării proceselor administrării afacerii în condiţiile economiei concurenţiale.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Administrarea afacerilor

Specializare: Administrarea afacerilor

Locuri disponibile (total): 34

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 14

Taxă anuală de studii: 3.300 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Nota 1: Proba de competență lingvistică este eliminatorie pentru candidații la programul Administrarea afacerilor în limba engleză care se susține:
a) Sesiunea 1, în data de 20 iulie 2019;
b) Sesiunea 2, în data de 14 septembrie 2019.
Nota 2: La proba de competență lingvistică, se vor recunoaşte certificatele și atestatele lingvistice prezentate .în anexa din regulamentul universității

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 22/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă probe: de la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Microeconomie
Bazele contabilității
Matematică aplicată în economie
Marketing
Istorie economică
Informatică
Antreprenoriat
Dreptul afacerilor
Macroeconomie
Management
Globalizare economică
Economie europeană
Discipline complementare (Educație fizică, Limbă străină pentru afaceri)
Discipline facultative (Practică, Limbă străină pentru afaceri 2)
Anul 2
Statistică
Finanțe
Management comparat
Contabilitate managerială
Dezvoltarea sustenabilă a firmei
Comunicare și relații publice în afaceri
Tehnici promoționale
Marketing internațional
Fiscalitate
Practică de specialitate Discipline complementare (Educație fizică, Limbă străină pentru afaceri)
Discipline opționale (Econometrie, Monedă și credit, Online marketing, Management internațional, Etică în afaceri, Jocuri de întreprindere, Organizații guvernamentale economice multilaterale, Etică și integritate academică, Merchandising)
Discipline facultative (Limba străină pentru afaceri 2)
Anul 3
Managementul proiectelor în afaceri
Management strategic
Cercetări de marketing
Sisteme informaționale şi aplicații informatice în administrarea afacerilor
Comportamentul consumatorului
Analiza economico-financiară
Comerț electronic
Managementul resurselor umane
Elaborarea lucrării de licență
Pachetul I de dicipline opționale (Asigurări şi reasigurări, Afaceri internaționale, Piețe financiare, Managementul relațiilor cu clienții, Metode de cercetare științifică, ERP Systems)
Pachetul II de dicipline opționale (Investiții și finanțe corporatiste, Managementul relațiilor cu furnizorii, Logistică, Evaluarea și finanțarea investițiilor, Analiza informațiilor în SPSS)
Discipline facultative (Practică, Limbă străină pentru afaceri 2)

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu

Descriere

Apărută relativ recent în arealul universitar sibian ca entitate distinctă, Facultatea de Ştiinţe Economice şi-a propus o evoluţie caracterizată prin noutate, dinamism, rigoare şi calitate în deplină concordanţă cu exigenţele tot mai ridicate ale mediilor universitare naţionale şi europene. Având o ofertă educaţională generoasă, atractivă şi flexibilă, Facultatea de Ştiinţe Economice, prin pregătirea profesională de înalt nivel pe care o asigură, răspunde cerinţelor şi exigenţelor actuale şi viitoare ale economiei şi societăţii româneşti.

Promovând programe universitare de formare şi perfecţionare la nivelul instituţiilor de învăţământ superior naţionale şi internaţionale de prestigiu, în concordanţă cu actualele imperative ale integrării României în selecta familie a ţărilor europene democratice şi prospere, Facultatea de Ştiinţe Economice urmăreşte o direcţie de dezvoltare ale cărei coordonate să fie valoarea, iniţiativa, stimularea, responsabilitatea şi competenţa.

Cadre didactice: 20

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu, Sibiu

Introducere

Într-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice.

Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare. În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.000

Programe similare

Lista de comparație