Administrarea afacerilor în turism și servicii
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea didactică a programului de studiu “Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii ”, constă în formarea unor specialişti, economişti care:

• au capacitatea de a evidenţia viziuni moderne şi flexibile privind rolul specialistului în lumea afacerilor, în relaţiile dintre întreprindere şi mediul său extern, în analiza şi previziunea fenomenelor economice importante, a cerinţelor pieţei actuale şi potenţiale;

• au capacitatea de a promova şi dezvolta proiecte proprii în care componentele de noutate şi satisfacerea cerinţelor pieţei să fie predominante;

• au capacitatea de a manifesta disponibilitatea de a-şi perfecţiona pregătirea şi de a accede, pe bază de rezultate concrete şi competenţă, de la funcţiile de execuţie la cele de analiză şi conducere contribuind astfel în mai mare măsură la realizarea şi la creştere performanţei organizaţiilor din care fac parte;

• să abordeze interdisciplinar şi comparativ problemele din domeniile şi direcţiile economice, contribuind pe această cale la ridicarea nivelului calitativ al viitorilor salariaţi din firme;

• să identifice activităţile specifice de marketing din cadrul organizaţiei şi să stabilească succesiunea şi durata acestora în vederea elaborării structurilor organizatorice;

• să-şi formeze abilităţi privind managementul informaţiei şi al documentelor specifice activităţilor din sfera producţiei, comerţului, turismului şi serviciilor;

• să-şi dezvolte capacitatea de a lucra în echipă în vederea soluţionării unor studii de caz şi elaborării unor proiecte propuse;

Obiective: • formarea unor buni specialişti cu înaltă pregătire în domeniul managementului, turismului, comerţului şi serviciilor, capabili să ia decizii şi să stabilească strategii pentru dezvoltarea acestor activităţi;

• asigurarea coerenţei pentru sistematizarea şi armonizarea principalelor noţiuni, categorii, principii, tehnici, proceduri şi instrumente ale managementului, care să reflecte realităţile economice în contextul actual al globalizării;

• pregătirea de specialitate să fie însoţită şi de o pregătire economică interdisciplinară;

• armonizarea cunoştinţelor şi abilităţilor absolvenţilor cu exigenţele pieţei forţei de muncă;

• promovarea, consolidarea şi permanentizarea unor relaţii de parteneriat între facultate şi întreprinderile şi instituţiile locale şi naţionale;

• promovarea şi utilizarea cu precădere a modalităţilor şi formelor moderne de transmitere a cunoştinţelor;

• formarea unor deprinderi şi abilităţi absolut necesare unui specialist în domeniul Administrarea Afacerilor.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Administrarea afacerilor

Specializare: Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (buget): 23

Locuri disponibile (taxă): 17

Ultima medie (buget): 9.32

Ultima medie (taxă): 6.76

Taxă anuală de studii: 3.700 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

75% x Media la examenul de licență
25% x Nota la proba scrisă a concursului de admitere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 22/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă probe: de la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă scrisă Nu Nu 25% Nu Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Turismul și sectorul public
Analiza deciziilor strategice
Calitatea serviciilor
Valorificarea turistică a patrimoniului
Anul 2
Brandurile în lanțurile internaționale
Eficiența investițiilor în turism și servicii
Managementul competențelor
Comportamentul consumatorului

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu

Descriere

Apărută relativ recent în arealul universitar sibian ca entitate distinctă, Facultatea de Ştiinţe Economice şi-a propus o evoluţie caracterizată prin noutate, dinamism, rigoare şi calitate în deplină concordanţă cu exigenţele tot mai ridicate ale mediilor universitare naţionale şi europene. Având o ofertă educaţională generoasă, atractivă şi flexibilă, Facultatea de Ştiinţe Economice, prin pregătirea profesională de înalt nivel pe care o asigură, răspunde cerinţelor şi exigenţelor actuale şi viitoare ale economiei şi societăţii româneşti.

Promovând programe universitare de formare şi perfecţionare la nivelul instituţiilor de învăţământ superior naţionale şi internaţionale de prestigiu, în concordanţă cu actualele imperative ale integrării României în selecta familie a ţărilor europene democratice şi prospere, Facultatea de Ştiinţe Economice urmăreşte o direcţie de dezvoltare ale cărei coordonate să fie valoarea, iniţiativa, stimularea, responsabilitatea şi competenţa.

Cadre didactice: 20

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu, Sibiu

Introducere

Într-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice.

Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare. În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.000

Programe similare

Lista de comparație