Biochimie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Domeniile specifice de studiu ale facultății au fost active încă din 1872, ca parte a facultăților de Matematica și Științele Naturii, de Ştiinte, de Biologie, Geografie şi Geologie și, începând cu anul 1994, de Biologie şi Geologie.

Perioada care a urmat anului 1989 nu a fost numai una de modificări organizatorice, ci şi una în care personalul didactic a fost pus în faţa unor coordonate ale reformei învăţământului universitar, ce au presupus prefaceri în concepţie, în structura profilelor, în curricula acestora, dar mai ales în baza umană de care dispunem. Ansamblul acestor schimbări a fost rezultatul implicării colegilor activi, a celor cu statut de profesor consultant, al comparării cu modele din facultăţile europene (cu care avem relaţii de colaborare), dar mai ales al eforturilor conducerii facultăţii. Rezultatele reformei se vor putea aprecia în timp, de către beneficiarii acesteia – studenţii.

Procesele de dezvoltare a bazei materiale sunt mai puţin spectaculoase dar, prin eforturi susţinute, s-au dotat toate departamentele cu aparatură de informatizare, s-au efectuat reparaţii pentru deschiderea unor noi spaţii didactice şi s-a îmbogăţit zestrea bibliotecilor (prin achiziții directe, donaţii,  prin programele europene sau granturi).

Cele patru departamente dispun de o importantă infrastructură adițională, reprezentată de Muzeul de Zoologie şi Vivariul, Grădina Botanică, Muzeul Botanic şi Herbarul, Muzeul de Mineralogie, Muzeul de Paleontologie-Stratigrafie, care reprezintă și valori patrimoniale semnificative ale Universității. Pentru practica de vară a studenţilor sunt utilizate bazele de la Beliş şi Arcalia; de asemenea, la Arcalia se desfășoară cursuri modulate și întruniri studențești.

Cercetarea ştiinţifică este radical reconsiderată, ea desfăşurându-se pe baza unor proiecte care-şi propun o mai solidă ancorare în necesităţile practicii social-economice. În cele 3 unități de cercetare acreditate – Biologie experimentală, Inginerie genetică vegetală, Centrul de Cercetări Geologice Integrate – activează cadre didactice sau cercetători cu o recunoscută reputaţie ştiinţifică. Facultatea s-a implicat activ în realizarea Institutului de Cercetări Experimentale Interdisciplinare în Bio- Nanno- Științe, cu mai multe laboratoare şi colective de cercetare.

Facultatea are toată baza materială și competențele ştiinţifice care să creeze o atmosferă academică performantă la nivel naţional şi internaţional.

Numărul mare de specializări şi direcţii de cercetare este oglindit în numărul şi diversitatea laboratoarelor: laboratoare de genetică, biochimie şi biologie moleculară, laboratoare de microbiologie, fiziologia plantelor şi a animalelor, laboratoare de ecologie, etologie şi biodiversitate (botanică, zoologie, ecologie acvatică etc.), laboratoare de geologie (mineralogie, paleontologie, micropaleontologie, paleotheriologie, geochimie și geocronologie, de testare a geomaterialelor etc.).

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Biologie

Specializare: Biochimie

Locuri disponibile (total): 46

Locuri disponibile (buget): 39

Locuri disponibile (taxă): 7

Ultima medie (buget): 7.8

Ultima medie (taxă): 6.5

Taxă anuală de studii: 2.000 lei

Taxă de înscriere: 130 lei

Descriere

 • a. Media de la bacalaureat - cu pondere 70% în media finală
 • b.Test grilă la alegere din:
  • Biologie clasele IX şi X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) cu pondere 30% în media finală 
   sau
  • rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă”.
 • Media finală se calculează după algoritmul : 
                punctajul obţinut la concurs
  9,00  +  --------------------------------------
                           100

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 30/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 11/09/2019 până la 12/09/2019

Perioadă probe: de la 13/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverinţă medicală tip
Buletin de identitate (carte de identitate), în copie simplă;
Certificat de competenţă lingvistică, în original şi copie (pt. legalizare la facultate);
Certificat de naştere, în copie legalizată sau originalul + copie (pt. legalizare la facultate);
Chitanţa de achitare a taxelor de ADMITERE (formată din taxa de înscriere şi taxa de procesare)
Diploma de bacalaureat, în original, copie legalizată sau originalul + copie (pt. legalizare la facultate);
Diploma de licenţă sau adeverinţa tip, din care rezultă că au promovat examenul de licenţă, în original, copie legalizată sau originalul + copie (pt. legalizare la facultate);
Două fotografii color, tip buletin;
Fişa de preînscriere : Pentru a simplifica procedura de înscriere candidaţii sunt rugaţi să completeze preînscrierea on-line, la adresa : https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/
Fișa tip de înscriere – candidaţii vor completa fișa tip în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv Se atrage atenţia în mod deosebit asupra necesităţii precizării opţiunii referitoare la specializarea, limba de studiu, forma de învăţământ (cu frecvenţă, frecvenţă redusă, la distanţă) şi regimul de finanţare.
Foaia matricola (supliment de diploma) copie legalizată sau originalul + copie (pt. legalizare la facultate);
Anul 1
Biologie animală
Chimie generală
Histologia și anatomia plantelor
Citologie generală
Biochimie structurală
Limbă străină I
Educație fizică I
Biologie vegetală
Chimie organică
Histologia și anatomia omului
Biochimia metabolismului
Biologie celulară și moleculară
Limbă străină II
Educație fizică II
Anul 2
Biofizică
Enzime și biocataliză
Genetică generală și populațională
Biostatică
Biochimia acizilor nucleici cu elemente de genomică
Curs opțional I: (Parazitologie animală, Anatomia comparată a vertebratelor)
Microbiologie generală
Biochimia proteinelor cu elemente de proteomică
Genetică moleculară
Biochimia glucidelor și lipidelor
Chimie analitică
Introducere în bioinformatică
Curs opțional II: (Practica de specialitate pe teren/56 ore, Practica de specialitate în laborator/56 ore)
Anul 3
Fiziologia platelor: funcții de nutriție
Fiziologie animală: integrarea și coordonarea organismului animal
Introducere în biotehnologii
Biologia dezvoltării
Curs opțional III: ( Practică de specialitate în laborator extern/ comercial- 56 ore, Practică de specialitate în laborator intern/de cercetare - 56 ore)
Curs opțional IV: (Fitopatologie, Micologie
Genetică umană)
Curs opțional V: ( Noțiuni de metodologia cercetării, etică și integritate academică, Matematică cu aplicații în biologie, Bioarheologie, Introducere în biogeochimie)
Fiziologia platelor: creștere și dezvoltare
Fizilologie animală: Funcții de relație, nutriție și reproducere la animale
Imunobiologie
Metabolism și energetică celulară
Elaboarea lucrării de licență
Curs opțional VI: ( Biochimia semnalizării celulare, Biochimia nutriției, Hematologie, Biochimie ecologică, Fitoterapie)

Facultatea de Biologie şi Geologie

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

Din 1989 încoace, au avut loc numeroase schimbări în structura universității și corpul didactic a trebuit să reorganizeze procesul educațional, profilul facultății, curricula și mai ales a fost necesară diminuarea vârstei medii a personalului. Aceste schimbări s-au efectuat sub îndrumarea profesorilor activi și a celor consultanți, cu concursul conducerilor departamentelor, după consultări cu universitățile europene cu care universitatea noastră întreține relații de colaborare. Beneficiile aduse de aceste schimbări devin evidente în timp și prin intermediul feed-back-ului primit din partea studenților.

Grație fondurilor obținute de la Uniunea Europeană și prin câteva donații, au fost implementate noi facilități didactice, altele au fost recondiționate și fiecare departament a beneficiat de echipament logistic nou. În acord cu Legea Învățământului, Charta Universității și Regulamentele interne ale facultății, în anul 1996 au fost stabilite două departamente: Departamentul de Biologie și Departamentul de Geologie. Grădina Botanică, Muzeul de Zoologie (incluzând un vivariu de mare interes), precum și Muzeele de Geologie-Paleontologie și de Mineralogie, funcționează ca facilități ce fac parte integrantă din structurile facultății.

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

 • Biochimie

  Facultatea de Biologie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Biochimie

  Facultatea de Biologie/Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Lista de comparație