Ingineria şi protecţia mediului în industrie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie reprezintă una dintre şcolile de elită ale învăţământului superior românesc având menirea să pregătească specialişti chemaţi să rezolve o problemă stringentă pentru economia naţională - securitatea energetică - dar şi o problemă socială - protecţia mediului - în vederea creşterii calităţii vieţii şi dezvoltării durabile.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria mediului

Specializare: Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Locuri disponibile (total): 45

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 30

Ultima medie (buget): 6.0

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2019 până la 18/07/2019

Perioadă rezultate: de la 19/07/2019 până la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă rezultate: de la 11/09/2019 până la 12/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebra liniară, geometrie analitică și diferențială
Chimie
Chimie analitică
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Fizică
Educație fizică şi sport
Limbă Străină (Engleză, Franceză, Germană)
Analiză Matematică
Analiză instrumentală
Chimia mediului
Discipline opționale (Desen tehnic şi infografică / Geometrie descriptivă, Fizica atmosferei / Fizică mediului)
Discipline facultative (Investigarea factorilor de mediu)
Anul 2
Chimie organică
Chimie fizică
Analiză instrumentală
Fizico-chimia mediului
Hidrologie şi hidrogeologie
Electrotehnică
Educaţie fizică şi sport
Limbă Străină (Engleză, Franceză, Germană)
Metode numerice
Mecanica și rezistența materialelor
Biologie generală
Legislaţia mediului
Geologie ambientală
Practică
Discipline facultative (Tehnica documentării în chimie)
Anul 3
Derivati functionali și sisteme ecologice
Grafică cu calculatorul
Cataliză
Procese de transfer de masă
Procese hidrodinamice
Fizico-chimia substanţelor naturale
Automatizarea proceselor chimice
Tehnologia prelucrării petrolului
Procese de transfer de caldură
Combustie nepoluantă
Reactoare chimice
Practică
Discipline opționale (Tehnologie chimica generală / Extracţia petrolului şi a gazelor, Coroziune în industria chimica şi petrochimica / Monitorizarea poluarii mediului / Electrochimie, Ecotoxicologie şi microbiologie / Agenţi activi de suprafaţă)
Discipline facultative (Limbă straină, Tehnici numerice de optimizare a proceselor chimice)
Anul 4
Tehnologii nepoluante în prelucrarea petrolului
Tehnologii nepoluante în prelucrarea petrolului – proiect
Ingineria echipamentelor antipoluante
Ingineria echipamentelor antipoluante - proiect
Stiința solului și reconstrucția ecologică
Petrochimie
Purificarea gazelor industriale
Tratarea și epurarea apelor reziduale
Poluanţi în petrol şi petrochimie
Ingineria proceselor biochimice
Management
Purificarea gazelor industriale - proiect
Tratarea si epurarea apelor reziduale - proiect
Practica proiect de diploma
Discipline opționale (Tehnologia uleiurilor / Ape urbane, Prelucrarea şi recircularea deşeurilor în petrol şi petrochimie / Interacţiunea substantelor cu agenţi din mediu)
Discipline facultative (Limbă străină, Radiaţii nocive)

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti

Descriere

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie reprezintă una dintre şcolile de elită ale învăţământului superior românesc având menirea să pregătească specialişti chemaţi să rezolve o problemă stringentă pentru economia naţională - securitatea energetică - dar şi o problemă socială - protecţia mediului - în vederea creşterii calităţii vieţii şi dezvoltării durabile. Facultatea dispune de un corp didactic de elită care îmbină experienţa profesorilor de renume cu mulţi ani de activitate didactică şi de cercetare cu ambiţia şi dăruirea tinerilor, dintre care mulţi sunt formaţi prin studii doctorale, postdoctorale sau de specializare la universităţi de prestigiu din străinătate.

Cadre didactice: 21

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti, Prahova

Introducere

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti oferă o paletă largă de programe pentru studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat, studii postuniversitare, la forma de învăţământ la zi, iar pentru unele specializări şi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este o instituţie renumită atât în ţară, cât şi peste hotare, iar diplomele eliberate de facultăţile tehnice din cadrul universităţii noastre sunt recunoscute în lumea întreagă.

În anul universitar 2005-2006, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a restructurat curricula de la toate specializările sale, în acord cu cerinţele europene, stipulate în documentele aşa numitului proces de la Bolonia.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a obţinut în anul 2008 calificativul maxim „instituţie cu grad de încredere ridicat” în urma procesului de evaluare instituţională externă, realizat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul superior.

Cercetarea şi dezvoltarea reprezintă paşii hotărâtori pentru recunoaşterea internaţională a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Cadrele didactice din universitatea noastră depun eforturi semnificative pentru a desfăşura o activitate de cercetare de calitate. Aceasta se desfăşoară pe două direcţii principale: dezvoltarea domeniilor tradiţionale de cercetare, pentru specializările tehnice, pe de-o parte, şi fundamentarea unor noi domenii de cercetare pentru specializările nou apărute în domeniile economic şi umanist, pe de altă parte. Nivelul înalt al activităţii noastre de cercetare este dovedit prin numărul mare de specialişti pregătiţi în universitatea noastră, care ocupă astăzi posturi importante de conducere atât în ţară, cât şi în afara ei.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este permanent interesată de creşterea prestigiului său internaţional prin creşterea numărului de mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor didactice şi prin susţinerea recunoaşterii programelor educaţionale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație