Prelucrarea petrolului şi petrochimie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie reprezintă una dintre şcolile de elită ale învăţământului superior românesc având menirea să pregătească specialişti chemaţi să rezolve o problemă stringentă pentru economia naţională - securitatea energetică - dar şi o problemă socială - protecţia mediului - în vederea creşterii calităţii vieţii şi dezvoltării durabile.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie chimică

Specializare: Prelucrarea petrolului şi petrochimie

Locuri disponibile (total): 45

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 30

Ultima medie (buget): 6.0

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2019 până la 18/07/2019

Perioadă rezultate: de la 19/07/2019 până la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 09/09/2019

Perioadă rezultate: de la 10/09/2019 până la 12/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebra liniară, geometrie analitică si diferențială
Chimie
Chimie analitică
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
Fizică
Educaţie fizică şi sport
Limbă Străină (Engleză, Franceză, Germană)
Analiză Matematică
Analiză instrumentală
Economie generală
Grafică asistată de calculator
Discipline facultative (Introducere în ştiinţa petrolului)
Anul 2
Chimie organică
Chimie fizică aplicată
Analiză instrumentală
Fizico-Chimia petrolului
Electrotehnică şi electronică
Electrochimie şi coroziune
Educaţie fizică şi sport
Limbă Străină (Engleză, Franceză, Germană)
Metode numerice
Cataliză industrială şi catalizatori
Prevenirea poluării şi protecţia mediului
Rezistenţa materialelor
Stiinţa materialelor
Practică
Discipline facultative (Biotehnologie generală)
Anul 3
Tehnologia distilarii petrolului
Tehnologia distilarii petrolului - proiect
Inginerie mecanică
Inginerie mecanică - proiect
Procese hidrodinamice
Reactoare chimice
Procese de transfer de căldură
Electrochimie
Fotochimie
Procese de transfer de masă
Procese termocatalitice în prelucrarea petrolului
Petrochimie
Automatizarea proceselor chimice
Practică
Discipline facultative (Derivati functionali si compusi organici, Limbă straină, Tehnici numerice de optimizare a proceselor chimice)
Anul 4
Procese termocatalitice în prelucrarea petrolului
Procese termocatalitice în prelucrarea petrolului - proiect
Petrochimie
Petrochimie - proiect
Procese de transfer de masă
Procese de transfer de masă - proiect
Procese de transfer de caldură - proiect
Management
Automatizarea proceselor chimice
Termoenergetică
Protecţia mediului
Tehnologia uleiurilor
Polimeri
Coroziune în petrol şi petrochimie
Scheme complexe în prelucrarea petrolului
Simularea proceselor chimice
Practica elaborare și sustinere proiect de diplomă
Discipline facultative (Siguranţa funcţionării instrumentelor petrochimice, Limbă străină, Marketingul produselor petroliere)

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti

Descriere

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie reprezintă una dintre şcolile de elită ale învăţământului superior românesc având menirea să pregătească specialişti chemaţi să rezolve o problemă stringentă pentru economia naţională - securitatea energetică - dar şi o problemă socială - protecţia mediului - în vederea creşterii calităţii vieţii şi dezvoltării durabile. Facultatea dispune de un corp didactic de elită care îmbină experienţa profesorilor de renume cu mulţi ani de activitate didactică şi de cercetare cu ambiţia şi dăruirea tinerilor, dintre care mulţi sunt formaţi prin studii doctorale, postdoctorale sau de specializare la universităţi de prestigiu din străinătate.

Cadre didactice: 21

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti, Prahova

Introducere

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti oferă o paletă largă de programe pentru studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat, studii postuniversitare, la forma de învăţământ la zi, iar pentru unele specializări şi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este o instituţie renumită atât în ţară, cât şi peste hotare, iar diplomele eliberate de facultăţile tehnice din cadrul universităţii noastre sunt recunoscute în lumea întreagă.

În anul universitar 2005-2006, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a restructurat curricula de la toate specializările sale, în acord cu cerinţele europene, stipulate în documentele aşa numitului proces de la Bolonia.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a obţinut în anul 2008 calificativul maxim „instituţie cu grad de încredere ridicat” în urma procesului de evaluare instituţională externă, realizat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul superior.

Cercetarea şi dezvoltarea reprezintă paşii hotărâtori pentru recunoaşterea internaţională a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Cadrele didactice din universitatea noastră depun eforturi semnificative pentru a desfăşura o activitate de cercetare de calitate. Aceasta se desfăşoară pe două direcţii principale: dezvoltarea domeniilor tradiţionale de cercetare, pentru specializările tehnice, pe de-o parte, şi fundamentarea unor noi domenii de cercetare pentru specializările nou apărute în domeniile economic şi umanist, pe de altă parte. Nivelul înalt al activităţii noastre de cercetare este dovedit prin numărul mare de specialişti pregătiţi în universitatea noastră, care ocupă astăzi posturi importante de conducere atât în ţară, cât şi în afara ei.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este permanent interesată de creşterea prestigiului său internaţional prin creşterea numărului de mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor didactice şi prin susţinerea recunoaşterii programelor educaţionale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație