Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Oportunităţi de carieră

Capacitatea de absorbţie a pieţei muncii în sfera turismului este destul de ridicată comparativ cu alte domenii, de aceea s-a avut în vedere încheierea unui număr de peste 30 de parteneriate cu societăţi turistice bine cotate din ţară sau din străinătate la care studenţii să îşi poată desfăşura în primul rând stagiul de practică, iar mai apoi, să aibă o poartă deschisă la piaţa muncii pentru a putea exercita una dintre următoarele meserii:

  • economişti în cadrul firmelor de profil
  • inspector pentru asigurarea calităţii în comerţ, turism şi servicii
  • administratori în cantine, restaurante, pensiuni
  • responsabil front-office în hotel
  • agent de turism
  • agent ticketing
  • agent rezervări
  • inspector comercial
  • ghid de turism

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Administrarea afacerilor

Specializare: Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Locuri disponibile (total): 119

Locuri disponibile (buget): 45

Locuri disponibile (taxă): 74

Ultima medie (buget): 6.36

Ultima medie (taxă): 6.05

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2019 până la 18/07/2019

Perioadă rezultate: de la 19/07/2019 până la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 09/09/2019

Perioadă rezultate: de la 10/09/2019 până la 12/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Microeconomie
Dreptul afacerilor
Economia întreprinderii
Istoria economiei
Statistică pentru afaceri
Economie comercială
Limbă străină
Educație fizică I, II
Macroeconomie
Bazele contabilității
Finanțe generale
Matematică aplicată în economie
Sisteme informaționale de gestiune
Fundamentarea științei mărfurilor
Limbă străină pentru afaceri I
Anul 2
Economie europeană
Economia turismului
Marketing
Economia serviciilor
Concurență și prețuri
Previziune în comerț și turism
Limbă străină pentru afaceri II, III
Educație fizica III, IV
Management
Ecologie
Resurse și destinații turistice/Tehnica operațiunilor de turism
Tehnici promoționale/Antrenoriat
Contabilitate managerială
Practică
Discipline facultative (Burse internaționale de mărfuri și valori, Fiscalitate)
Anul 3
Tehnologie hotelieră și de restaurant
Tehnici comerciale
Amenajarea turistică a teritoriului
Comerț electronic/Managementul resurselor umane
Servicii internaționale/Managementul inovării
Cercetări de marketing
Marketing internațional
Comportamentul consumatorului
Ecoturism și turism rural
Design și estetica mărfurilor
Etică în comerț, turism și servicii/Comunicare și relații publice în afaceri
Analiza economico-financiară
Cercetări pentru elaborarea lucrării de licență
Discipline facultative (Mărfuri alimentare și securitatea consumatorului)

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti

Descriere

În Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti fiinţează cinci facultăţi şi două departamente didactice. Cele cinci facultăţi (numărul lor a crescut de la 2, la înfiinţarea universităţii, în anul 1948) au avut de-a lungul timpului denumiri diferite de cele actuale. Cele mai noi, Facultatea de Stiinţe Economice şi cea de Litere şi ştiinţe, au fost create după anul 1989.

Cadre didactice: 36

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti, Prahova

Introducere

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti oferă o paletă largă de programe pentru studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat, studii postuniversitare, la forma de învăţământ la zi, iar pentru unele specializări şi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este o instituţie renumită atât în ţară, cât şi peste hotare, iar diplomele eliberate de facultăţile tehnice din cadrul universităţii noastre sunt recunoscute în lumea întreagă.

În anul universitar 2005-2006, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a restructurat curricula de la toate specializările sale, în acord cu cerinţele europene, stipulate în documentele aşa numitului proces de la Bolonia.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a obţinut în anul 2008 calificativul maxim „instituţie cu grad de încredere ridicat” în urma procesului de evaluare instituţională externă, realizat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul superior.

Cercetarea şi dezvoltarea reprezintă paşii hotărâtori pentru recunoaşterea internaţională a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Cadrele didactice din universitatea noastră depun eforturi semnificative pentru a desfăşura o activitate de cercetare de calitate. Aceasta se desfăşoară pe două direcţii principale: dezvoltarea domeniilor tradiţionale de cercetare, pentru specializările tehnice, pe de-o parte, şi fundamentarea unor noi domenii de cercetare pentru specializările nou apărute în domeniile economic şi umanist, pe de altă parte. Nivelul înalt al activităţii noastre de cercetare este dovedit prin numărul mare de specialişti pregătiţi în universitatea noastră, care ocupă astăzi posturi importante de conducere atât în ţară, cât şi în afara ei.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este permanent interesată de creşterea prestigiului său internaţional prin creşterea numărului de mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor didactice şi prin susţinerea recunoaşterii programelor educaţionale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație