Finanţe şi bănci
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii al specializării „FINANŢE BĂNCI” oferă educaţie de înaltă calitate, urmărind acumularea de către studenţi a cunoştinţelor necesare investigării, studierii şi analizei fenomenelor şi proceselor din mediul economic, în scopul dezvoltării capacităţii intelectuale şi a cunoştinţelor de specialitate şi al formării competenţelor în sfera financiar - bancară, şi are ca obiective generale:

 • formarea de specialişti cu un sistem de gândire şi acţiune propriu capabil să găsească soluţii optime pentru funcţionarea  eficientă  a economiei naţionale şi pentru gestionarea activităţii financiare la întreprinderi, bănci şi alte instituţii financiare;
 • crearea şi dezvoltarea unor aptitudini în utilizarea instrumentelor şi metodelor financiar bancare şi identificarea resurselor financiare pentru desfăşurarea activităţii entităţilor economice şi instituţiilor publice.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Finanţe

Specializare: Finanţe şi bănci

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (buget): 45

Locuri disponibile (taxă): 30

Ultima medie (buget): 6.08

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2019 până la 18/07/2019

Perioadă rezultate: de la 19/07/2019 până la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 09/09/2019

Perioadă rezultate: de la 10/09/2019 până la 12/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Microeconomie
Moneda și credit
Bazele contabilității
Matematici economice
Informatică economică
Dreptul afacerilor
Limbă străină I, II
Educație fizică I, II
Macroeconomie
Finanțe publice
Economia și gestiunea întreprinderii
Bazele statisticii
Baze de date
Marketing
Anul 2
Piețe de capital
Operațiunile instituțiilor de credit
Contabilitate financiară
Gestiunea financiară a firmei
Econometrie
Istorie economică/ Etică în afaceri I
Limbă străină pentru afaceri I , II
Educație fizică III, IV
Gestiune bancară
Asigurări și reasigurări
Previziune economică și financiară
Sisteme informatice financiare/ Economia și gestiunea întreprinderii
Finanțe corporative
Practică
Discipline facultative (Limbă străină II, Comunicare și relații publice I, II)
Anul 3
Fiscalitate
Audit financiar
Finanțe internaționale
Gestiunea financiară a instituțiilor publice/Finanțe publice locale
Analiză economico-financiară
Evaluarea întreprinderii
Asigurări și protecție socială
Managementul portofoliului de active financiare
Audit intern
Prețuri și concurență
Contabilitate de gestiune/Buget și trezorerie publică
Contabilitatea instituțiilor publice/Contabilitate bancară
Modelarea deciziei monetar-financiar
Elaborarea lucrării de licență
Discipline facultative (Economie mondială, Design și estetica mărfurilor)

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti

Descriere

În Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti fiinţează cinci facultăţi şi două departamente didactice. Cele cinci facultăţi (numărul lor a crescut de la 2, la înfiinţarea universităţii, în anul 1948) au avut de-a lungul timpului denumiri diferite de cele actuale. Cele mai noi, Facultatea de Stiinţe Economice şi cea de Litere şi ştiinţe, au fost create după anul 1989.

Cadre didactice: 36

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti, Prahova

Introducere

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti oferă o paletă largă de programe pentru studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat, studii postuniversitare, la forma de învăţământ la zi, iar pentru unele specializări şi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este o instituţie renumită atât în ţară, cât şi peste hotare, iar diplomele eliberate de facultăţile tehnice din cadrul universităţii noastre sunt recunoscute în lumea întreagă.

În anul universitar 2005-2006, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a restructurat curricula de la toate specializările sale, în acord cu cerinţele europene, stipulate în documentele aşa numitului proces de la Bolonia.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a obţinut în anul 2008 calificativul maxim „instituţie cu grad de încredere ridicat” în urma procesului de evaluare instituţională externă, realizat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul superior.

Cercetarea şi dezvoltarea reprezintă paşii hotărâtori pentru recunoaşterea internaţională a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Cadrele didactice din universitatea noastră depun eforturi semnificative pentru a desfăşura o activitate de cercetare de calitate. Aceasta se desfăşoară pe două direcţii principale: dezvoltarea domeniilor tradiţionale de cercetare, pentru specializările tehnice, pe de-o parte, şi fundamentarea unor noi domenii de cercetare pentru specializările nou apărute în domeniile economic şi umanist, pe de altă parte. Nivelul înalt al activităţii noastre de cercetare este dovedit prin numărul mare de specialişti pregătiţi în universitatea noastră, care ocupă astăzi posturi importante de conducere atât în ţară, cât şi în afara ei.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este permanent interesată de creşterea prestigiului său internaţional prin creşterea numărului de mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor didactice şi prin susţinerea recunoaşterii programelor educaţionale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

 • Finanţe şi Bănci (ID)

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Finanţe - Asigurări

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Bănci şi pieţe financiare

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Finanţe şi managementul riscului

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Finanțe și bănci

  Facultatea de Ştiinţe Economice/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Lista de comparație