Asistenţă managerială şi secretariat
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea noastră, prin cele trei departamente care o compun – Filologie (FILO), Ştiinţe ale educaţiei (SED), Tehnologia Informaţiei, Matematică şi Fizică (TIMF) – prin calitatea cadrelor didactice şi a programelor sale educaţionale, are capacitatea de a asigura studenţilor săi instrumentele necesare pentru  înţelegerea şi integrarea într-o societate aflată sub semnul globalizării şi al comunicării.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe administrative

Specializare: Asistenţă managerială şi secretariat

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 19

Locuri disponibile (taxă): 31

Ultima medie (buget): 7.01

Ultima medie (taxă): 6.03

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2019 până la 18/07/2019

Perioadă rezultate: de la 19/07/2019 până la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 09/09/2019

Perioadă rezultate: de la 10/09/2019 până la 12/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Bazele administraţiei publice
Teoria generală a statului şi dreptului
Structura şi practica limbii române I /Originea şi evoluţia limbii române I
Istoria doctrinelor juridice
Informatică în sectorul public şi privat
Logică
Lb. Străină în sectorul public şi privat I, II
Educaţie fizică I, II
Birotică
Politici publice
Contabilitatea instituţiilor publice/ Bazele contabilităţii
Cultură şi civilizaţie română
Economie
Drept constituţional
Anul 2
Drept civil
Drept şi administrarea afacerilor
Deontologia funcţionarului public
Drept administrativ
Cultură şi civilizaţie română II
Finaţe publice
Lb. străină în sectorul public şi privat I3
Lb. străină în sectorul public şi privat II3
Educaţie fizică III, IV
Practică de specialitate I, II
Sociologie
Arhivistică şi documentaristică / Politici sociale
Structura şi practica limbii române II / Originea şi evoluţia limbii române II
Prelucrare şi prezentare date
Grafică şi design
Programare vizuală
Contencios administrativ
Lb. străină în sectorul public şi privat I4
Lb. străină în sectorul public şi privat II4
Discipline facultative (Cultură civică)
Anul 3
Comunicare în sectorul public şi în mediul de afaceri/ Stilistica funcţională a limbii române
Istoria Uniunii Europene
Drept internaţional public
Tehnici şi metode de adoptare a deciziei publice / Sisteme administrative comparate
Corespondenţă şi tehnici de secretariat
Dreptul mediului și dezvoltare durabilă
Metodologia cercetării ştiinţifice în sectorul public şi privat
Lb. străină în sectorul public şi privat I5
Lb. străină în sectorul public şi privat II5
Statistică economică /Metode şi tehnici cantitative
Descentralizare în administraţia publică/ Buna administrare
Afaceri electronice
Drept institutional european
Dreptul muncii şi al securității sociale / Asigurări şi pensii private
Relaţii publice/ Protocol
Managementul resurselor umane/ Management organizaţional
Practică lucrare de licenţă
Discipline facultative (Dreptul familiei și acte de stare civilă, Activitate antreprenorială)

Facultatea de Litere şi Ştiinţe

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti

Descriere

Facultatea de Litere şi Ştiinţe a luat fiinţă în anul 1992, în cadrul Institutului de Petrol şi Gaze din Ploieşti, cu rolul de a îmbogăţi oferta educaţională existentă la acea dată. Astăzi, a fi student la Facultatea de Litere şi Ştiinţe înseamnă mai mult decât a te pregăti pentru a deveni un bun specialist în epoca informaţională şi a comunicării, înseamnă a-ţi asuma un rol important pentru societate, acela de a conştientiza şi de a duce mai departe moştenirea umanităţii din punct de vedere informaţional şi cultural.

Cadre didactice: 9

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti, Prahova

Introducere

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti oferă o paletă largă de programe pentru studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat, studii postuniversitare, la forma de învăţământ la zi, iar pentru unele specializări şi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este o instituţie renumită atât în ţară, cât şi peste hotare, iar diplomele eliberate de facultăţile tehnice din cadrul universităţii noastre sunt recunoscute în lumea întreagă.

În anul universitar 2005-2006, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a restructurat curricula de la toate specializările sale, în acord cu cerinţele europene, stipulate în documentele aşa numitului proces de la Bolonia.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a obţinut în anul 2008 calificativul maxim „instituţie cu grad de încredere ridicat” în urma procesului de evaluare instituţională externă, realizat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul superior.

Cercetarea şi dezvoltarea reprezintă paşii hotărâtori pentru recunoaşterea internaţională a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Cadrele didactice din universitatea noastră depun eforturi semnificative pentru a desfăşura o activitate de cercetare de calitate. Aceasta se desfăşoară pe două direcţii principale: dezvoltarea domeniilor tradiţionale de cercetare, pentru specializările tehnice, pe de-o parte, şi fundamentarea unor noi domenii de cercetare pentru specializările nou apărute în domeniile economic şi umanist, pe de altă parte. Nivelul înalt al activităţii noastre de cercetare este dovedit prin numărul mare de specialişti pregătiţi în universitatea noastră, care ocupă astăzi posturi importante de conducere atât în ţară, cât şi în afara ei.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este permanent interesată de creşterea prestigiului său internaţional prin creşterea numărului de mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor didactice şi prin susţinerea recunoaşterii programelor educaţionale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație