Pedagogie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea noastră, prin cele trei departamente care o compun – Filologie (FILO), Ştiinţe ale educaţiei (SED), Tehnologia Informaţiei, Matematică şi Fizică (TIMF) – prin calitatea cadrelor didactice şi a programelor sale educaţionale, are capacitatea de a asigura studenţilor săi instrumentele necesare pentru  înţelegerea şi integrarea într-o societate aflată sub semnul globalizării şi al comunicării.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Științe ale educației

Specializare: Pedagogie

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 25

Locuri disponibile (taxă): 25

Ultima medie (buget): 7.58

Ultima medie (taxă): 6.6

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Examenul de admitere constă în susținerea probei de aptitudini pentru candidaţii la Facultatea de Litere şi Ştiinţe - domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2019 până la 18/07/2019

Perioadă probe: de la 18/07/2019

Perioadă rezultate: de la 19/07/2019 până la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 09/09/2019

Perioadă probe: de la 09/09/2019

Perioadă rezultate: de la 10/09/2019 până la 12/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Tehnologii de informare si comunicare(aplicaţii în domeniu/specializare)
Fundamentele psihologiei
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Psihopedagogia comunicării/Pedagogia învăţământului superior
Limbă străină I, II (Engleză/Franceză)
Educaţie fizică I, II
Teoria şi metodologia curriculumului
Psihologia personalităţii
Psihologia vârstelor
Psihologia educaţiei
Dificultăţi de învăţare şi educaţie incluzivă
Medii virtuale de învățare/ Filosofie
Anul 2
Teoria şi metodologia instruirii
Metodologia cercetării pedagogice
Istoria pedagogiei
Teoria şi metodologia evaluării
Filosofia educaţiei /Politici educaţionale
Metode şi tehnici de învăţare/Asistenţa socială a persoanelor în dificultate
Educaţie fizică III, IV
Sociologia educaţiei
Teoria şi practica educaţiei civice
Instruire asistată de calculator
Pedagogie feministă /Devianţa juvenilă
Pedagogii alternative/Pedagogie comparată
Metode de cunoastere a personalitatii/Psihopedagogia creativităţii
Practică pedagogică şi de specialitate
Discipline facultative (Limbă străină III, IV)
Anul 3
Managementul clasei
Consiliere şi orientare şcolară
Didactica predării ştiinţelor educaţiei
Etică aplicată/Etică şi deontologie pedagogică
Managementul relaţiilor umane
Dezvoltarea în carieră
Psihodiagnoza personalităţii
Educaţia copiilor supradotaţi
Educaţie interculturală/Consiliere şi interculturalitate
Educaţia adulţilor
Managementul instituţiilor şcolare
Practică pedagogică şi de specialitate
Practică lucrare licenţă
Managementul resurselor umane
Consilierea în carieră
Modulul Consiliere şi orientare şcolară
Consiliere familială
Educaţia copiilor cu cerinţe speciale
Discipline facultative (Limbă străină V, VI, Cetățenie europeană 1,2)

Facultatea de Litere şi Ştiinţe

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti

Descriere

Facultatea de Litere şi Ştiinţe a luat fiinţă în anul 1992, în cadrul Institutului de Petrol şi Gaze din Ploieşti, cu rolul de a îmbogăţi oferta educaţională existentă la acea dată. Astăzi, a fi student la Facultatea de Litere şi Ştiinţe înseamnă mai mult decât a te pregăti pentru a deveni un bun specialist în epoca informaţională şi a comunicării, înseamnă a-ţi asuma un rol important pentru societate, acela de a conştientiza şi de a duce mai departe moştenirea umanităţii din punct de vedere informaţional şi cultural.

Cadre didactice: 9

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti, Prahova

Introducere

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti oferă o paletă largă de programe pentru studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat, studii postuniversitare, la forma de învăţământ la zi, iar pentru unele specializări şi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este o instituţie renumită atât în ţară, cât şi peste hotare, iar diplomele eliberate de facultăţile tehnice din cadrul universităţii noastre sunt recunoscute în lumea întreagă.

În anul universitar 2005-2006, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a restructurat curricula de la toate specializările sale, în acord cu cerinţele europene, stipulate în documentele aşa numitului proces de la Bolonia.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a obţinut în anul 2008 calificativul maxim „instituţie cu grad de încredere ridicat” în urma procesului de evaluare instituţională externă, realizat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul superior.

Cercetarea şi dezvoltarea reprezintă paşii hotărâtori pentru recunoaşterea internaţională a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Cadrele didactice din universitatea noastră depun eforturi semnificative pentru a desfăşura o activitate de cercetare de calitate. Aceasta se desfăşoară pe două direcţii principale: dezvoltarea domeniilor tradiţionale de cercetare, pentru specializările tehnice, pe de-o parte, şi fundamentarea unor noi domenii de cercetare pentru specializările nou apărute în domeniile economic şi umanist, pe de altă parte. Nivelul înalt al activităţii noastre de cercetare este dovedit prin numărul mare de specialişti pregătiţi în universitatea noastră, care ocupă astăzi posturi importante de conducere atât în ţară, cât şi în afara ei.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este permanent interesată de creşterea prestigiului său internaţional prin creşterea numărului de mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor didactice şi prin susţinerea recunoaşterii programelor educaţionale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație