Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studiu "Chimia si Ingineria Substantelor Organice, Petrochimie si Carbochimie" are scopul de a asigura o pregatire inginereasca de calitate in domeniul tehnologiei chimice organice, domeniu axat pe de o parte pe dobandirea de resurse prin petrochimie-carbochimie, iar pe de alta parte dedicat sintezei fine de medicamente, pesticide, cosmetice, detergenti, catalizatori, coloranti, lacuri si vopsele. Ingineria aubstantelor organice este dedicata optimizarii parametrilor tehnologici de fabricatie a unor astfel de materiale de mare performanta, dar programul de studiu nu ocoleste nici studiile de structura (folosirea unor tehnici moderne, de mare rezolutie de anliza instrumentala), aspectele de relatii intre structura si proprietati, si in ultima instanta utilizarile compusilor organici. Totodata, prin disciplinele programului de studiu specializarea manifesta o orientare responsabila fata de problemele de poluare si de siguranta mediului inconjurator.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie chimică

Specializare: Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

Locuri disponibile (total): 80

Locuri disponibile (buget): 55

Locuri disponibile (taxă): 25

Ultima medie (buget): 6.33

Ultima medie (taxă): 8.16

Taxă anuală de studii: 3.600 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Numarul de locuri si mediile sunt comasate cu cele de la Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 18/07/2020

Perioadă rezultate: de la 20/07/2020 până la 22/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2020 până la 12/09/2020

Perioadă rezultate: de la 14/09/2020 până la 15/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebră și geometrie
Fizică
Știința materialelor
Analiză matematică
Chimie anorganică
Utilizarea și programarea calculatoarelor
Chimie analitică
Chimie generală
Fundamente de inginerie mecanică
Cultură și civilizație
Grafică tehnică asistată de calculator
Limbi străine
Educație fizică
Psihologia educației (facultativ)
Pedagogie (facultativ)
Voluntariat (facultativ)
Anul 2
Fundamente de inginerie electrică și electronică
Microeconomie
Matematici asistate de calculator
Hidrodinamică
Chimie organică
Chimie fizică
Biochimie
Chimie analitică
Electrochimie
Structura și proprietățile moleculelor
Chimie fizică
Calculul utiliajului chimic
Chimie analitică instrumentală
Educație fizică
Pedagogie (facultativ)
Didactica specialității (facultativ)
Voluntariat (facultativ)
Responsabilitate socială şi activism civic (facultativ)
Anul 3
Management
Marketing
Transfer termic
Transfer de masă
Bazele tehnologiei chimice
Automatizarea proceselor chimice
Cinetică chimică
Chimie fizică aplicată
Reacțiile compușilor organici
Procese fundamentale în sinteza organică
Disc.opțională I: Analiză și control/ Metode spectroscopice și cromatografice
Disc.opțională III: Procesarea hidrocarburilor / Intermediari în industria organică
Disc.opțională II: Chimia compușilor naturali / Carbochimie
Disc.opțională IV: Chimia și fizica polimerilor/Știința polimerilor
Practică
Instruire asistată de calculator (facultativ)
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (facultativ)
Managementul clasei de elevi (facultativ)
Examen de absolviret: Nivel 1 (facultativ)
Voluntariat (facultativ)
Anul 4
Disc.opțională V: Coroziune și protecție anticorozivă / Surse electrochimice de putere
Disc.opțională VI: Medicamente de sinteză / Produse de biosinteză Elaborare proiect de diplomă
Disc.opțională VII: Tehnologia și prelucrarea polimerilor / Polimeri și polimeri biocompatibili
Disc.opțională VIII: IRC și utilaje specifice / Explozivi și propelanți Reactoare
Proiectare asistată
Optimizarea proceselor chimice
Disc.opțională IX: Reactivitate chimică și activitate biologică / Mecanisme de reacție
Comunicare
Disc.opțională X: Coloranți și antidăunători / Adjuvanți pentru pielărie și textile Tehnologie chimică organică
Examen de diplomă
Practică
Asigurarea calității în industria chimică (facultativ)
Protecția mediului (facultativ)
Metode de programare a experimentelor și intrerpretarea rezultatelor (facultativ)
Voluntariat (facultativ)

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Timisoara

Descriere

Obiectivul principal al actului educaţional, desfăşurat în Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului de la debut şi până în prezent, îl constituie pregătirea unor buni specialişti în domeniul ingineriei chimice, în toate ramurile acesteia, precum şi pentru alte ramuri ale economiei. Pe parcursul anilor, numărul studenţilor care au frecventat cursurile de ingineri zi, ingineri seral, subingineri zi, seral şi uzinal a depins de cerinţele economiei.

Suntem:

 • O şcoală cu tradiţie, înfiinţată în anul 1948;  
 • O echipă de cadre didactice cu o vastă experienţă didactică şi de cercetare;
 • O facultate dinamică, cu o infrastructură adecvată şi o bază materială modernă;
 • O instituţie cu vizibilitate naţională şi internaţională, care a dezvoltat parteneriate cu agenţi economici, agenţii guvernamentale şialte universităţi de profil din ţară şi străinătate.

Ce vă oferim?

 • Studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în limbile română şi engleză;
 • Pregătire bazată pe utilizarea computerelor, pe studiul managementului şi marketingului în domeniul chimiei şi ingineriei mediului;
 • Un sistem modern şi eficient de studiu care asigură cunoştinţele necesare specialistului din industrie, cercetătorului şi omului de afaceri, absolvenţii fiind foarte bine apreciaţi atât în ţară cât şi în străinătate. Burse (de performanţă, merit, studiu, sociale) pentru aproximativ 35 % din studenţii facultăţii, precum şi burse oferite de societăţi comerciale;
 • Burse pentru stagii în străinătate prin Erasmus şi prin acorduri bilaterale (Germania, Franţa, Spania, Anglia, Olanda, etc);
 • Cazare pentru toţi studenţii în căminele din Complexul Studenţesc;
 • Masa subvenţionată de UPT în spaţiile universităţii, contribuţia studentului fiind de numai 8 lei;
 • Acces la bibliotecile şi bazele de date ale întregului centru universitar;
 • Acces gratuit la cea mai modernă bază sportivă studenţească din ţară;
 • Transport RATT gratuit si 50% reducere la transportul CFR;
 • Participare, alături de Liga Studenţilor Chimişti, la activităţi de voluntariat recunoscute prin credite.

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Timisoara, Timis

Introducere

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. 

În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, catedre, institute şi centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea aproape 700 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 500 cadre. Universitatea Politehnica Timişoara este recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional. Existenţa si funcţionarea unui număr considerabil de centre de cercetare (25), în care activează echipe de cercetători ce pun cu succes în practică strategia de cercetare a instituţiei, conferă universităţii prestigiu profesional şi, în acelaşi timp, furnizează sursa fondurilor destinate dezvoltării. Actualizarea rezultatelor cercetării în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie ori produse realizate constituie o garanţie a competenţei, seriozităţii şi profesionalismului instituţional.

Activitatea didactică din Universitatea Politehnica Timişoara este organizată în paradigma Bologna, programele de studii corespunzând celor trei cicluri, LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORAT. Interesată să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii precum şi necesităţii de formare şi dezvoltare pe tot parcursul vieţii, determinată de provocările complexe ale societăţii moderne, Universitatea Politehnica Timişoara organizează programe de STUDII POSTUNIVERSITARE, al căror obiectiv principal este actualizarea / dezvoltarea / perfecţionarea de numeroase calificări universitare. Portofoliul de specializări oferite de Universitatea Politehnica Timişoara răspunde nevoilor societăţii actuale, reflectând raporturile strânse pe care universitatea le întreţine cu mediul socio-economic. Specializările sunt adaptate în permanenţă celor mai noi tendinţe în domeniu, răspunzând cerinţelor de pregătire teoretică şi practică necesară inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

Universitatea Politehnica Timişoara dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare. Deopotrivă sub aspect imobiliar şi al echipamentelor, baza materială de excelenţă a universităţii reprezintă consecinţa preocupării de modernizare şi realizare de investiţii din ultimul deceniu. Campus-ul universitar cuprinde 16 cămine studenţeşti care oferă 6500 locuri de cazare, cu aproximatie, o cantină studenţească, o policlinică studenţească şi două baze sportive performante.

În deplină concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel internaţional, Universitatea Politehnica Timişoara dezvoltă în prezent relaţii de colaborare fructuoase cu numeroase universităţi din Europa, SUA, Asia, America de Sus şi Canada, concretizate în peste 190 acorduri de colaborare încheiate în cadrul unor programe din Uniunea Europeană sau în mod direct. 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație