Controlul şi expertiza produselor alimentare
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studiu Controlul si Expertiza Produselor Alimentare abordeaza promovarea unei pregatiri profesionale care sa asigure competente de profil pentru absolventii acestei specializari:
- Pregatire generala de inginer;
- Pregatire generala in domeniul tehnologiilor alimentare si biochimice, exploatarea proceselor si utilajelor specifice industriei alimentare;
- Aplicarea tehnicilor moderne pentru controlul al fabricatiei si al calitatii produselor alimentare, identificari si dozari ale constituentilor alimentelor, poluantilor alimentari;
- Identificarea problemelor de mediu ale industriei alimentare, utilizarea de principii de dezvoltare durabila pentru unitatile agricole si din industria alimentara;
- Utilizarea conceptelor de baza din management si marketing pentru industria alimentara.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Ingineria produselor alimentare

Specializare: Controlul şi expertiza produselor alimentare

Locuri disponibile (total): 45

Locuri disponibile (buget): 33

Locuri disponibile (taxă): 12

Ultima medie (buget): 6.16

Taxă anuală de studii: 3.600 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 18/07/2020

Perioadă rezultate: de la 20/07/2020 până la 22/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2020 până la 12/09/2020

Perioadă rezultate: de la 14/09/2020 până la 15/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebră și geometrie
Fizică
Analiză matematică
Politici și strategii globale de securitate alimentară
Chimie anorganică
Chimie organică
Utilizarea și programarea calculatoarelor
Știința materialelor
Chimie generală
Fundamente de inginerie mecanică
Cultură și civilizație
Principii de conservare în industria alimentară
Limbi străine
Microbiologie generală
Educație fizică
Psihologia educației (facultativ)
Pedagogie (facultativ)
Voluntariat (facultativ)
Anul 2
Fundamente de inginerie electrică și electronică
Microeconomie
Controlul statistic al alimentelor
Operații unitare în industria alimentară
Chimie organică
Chimie analitică instrumentală
Chimie fizică
Biochimie
Chimia alimentelor
Electrochimie și coroziune în industria alimentară
Chimie analitică
Microbiologia produselor alimentare
Biotehnologii în industria alimentară
Educație fizică
Pedagogie (facultativ)
Didactica specialității (facultativ)
Responsabilitate socială şi activism civic (facultativ)
Anul 3
Management
Marketing
Operații unitare în industria alimentara
Utilaje în industria alimentară
Tehnologii generale în industria alimentară
Automatizări și optimizări în industria alimentară
Aditivi și ingrediente în industria alimentară
Controlul sanitar-veterinar și siguranța alimentelor
Biochimie aplicată
Disc. opțională I: Chimie fizică aplicată / Chimie coloidală
Disc. opțională III:Metode cromatografice de analiză a alimentelor / Analiză și control prin metode cromatografice
Disc. opțională II: Chimia compușilor naturali / Compuși identic naturali
Disc. opțională IV: Metode spetroscopice pentr controlul produselor alimentare / Analiză și control prin metode spetrofotometrice
Practică
Anul 4
Analiză microbiologică
Managementul calității alimentelor
Analiză senzorială
Comunicare
Inocuitatea produselor alimentare
Examen diplomă
Disc. opțională V: Control fitosanitar / Controlul contaminării produselor alimentare
Disc. opțională VI: Legislație și protecția consumatorilor / Legislație internațională
Disc. opțională VII: Tehnologii fermentative / Tehnologii extractive
Disc. opțională VIII: Alimente modificate genetic / Controlul falsurilor alimentare
Disc. opțională IX: Proiectare și control asistate / Software pentru proiectarea sistemelor industriale
Disc. opțională X: Principiile nutriției umane / Alimente funcționale
Elaborare proiect de diplomă

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Timisoara

Descriere

Obiectivul principal al actului educaţional, desfăşurat în Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului de la debut şi până în prezent, îl constituie pregătirea unor buni specialişti în domeniul ingineriei chimice, în toate ramurile acesteia, precum şi pentru alte ramuri ale economiei. Pe parcursul anilor, numărul studenţilor care au frecventat cursurile de ingineri zi, ingineri seral, subingineri zi, seral şi uzinal a depins de cerinţele economiei.

Suntem:

 • O şcoală cu tradiţie, înfiinţată în anul 1948;  
 • O echipă de cadre didactice cu o vastă experienţă didactică şi de cercetare;
 • O facultate dinamică, cu o infrastructură adecvată şi o bază materială modernă;
 • O instituţie cu vizibilitate naţională şi internaţională, care a dezvoltat parteneriate cu agenţi economici, agenţii guvernamentale şialte universităţi de profil din ţară şi străinătate.

Ce vă oferim?

 • Studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în limbile română şi engleză;
 • Pregătire bazată pe utilizarea computerelor, pe studiul managementului şi marketingului în domeniul chimiei şi ingineriei mediului;
 • Un sistem modern şi eficient de studiu care asigură cunoştinţele necesare specialistului din industrie, cercetătorului şi omului de afaceri, absolvenţii fiind foarte bine apreciaţi atât în ţară cât şi în străinătate. Burse (de performanţă, merit, studiu, sociale) pentru aproximativ 35 % din studenţii facultăţii, precum şi burse oferite de societăţi comerciale;
 • Burse pentru stagii în străinătate prin Erasmus şi prin acorduri bilaterale (Germania, Franţa, Spania, Anglia, Olanda, etc);
 • Cazare pentru toţi studenţii în căminele din Complexul Studenţesc;
 • Masa subvenţionată de UPT în spaţiile universităţii, contribuţia studentului fiind de numai 8 lei;
 • Acces la bibliotecile şi bazele de date ale întregului centru universitar;
 • Acces gratuit la cea mai modernă bază sportivă studenţească din ţară;
 • Transport RATT gratuit si 50% reducere la transportul CFR;
 • Participare, alături de Liga Studenţilor Chimişti, la activităţi de voluntariat recunoscute prin credite.

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Timisoara, Timis

Introducere

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. 

În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, catedre, institute şi centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea aproape 700 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 500 cadre. Universitatea Politehnica Timişoara este recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional. Existenţa si funcţionarea unui număr considerabil de centre de cercetare (25), în care activează echipe de cercetători ce pun cu succes în practică strategia de cercetare a instituţiei, conferă universităţii prestigiu profesional şi, în acelaşi timp, furnizează sursa fondurilor destinate dezvoltării. Actualizarea rezultatelor cercetării în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie ori produse realizate constituie o garanţie a competenţei, seriozităţii şi profesionalismului instituţional.

Activitatea didactică din Universitatea Politehnica Timişoara este organizată în paradigma Bologna, programele de studii corespunzând celor trei cicluri, LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORAT. Interesată să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii precum şi necesităţii de formare şi dezvoltare pe tot parcursul vieţii, determinată de provocările complexe ale societăţii moderne, Universitatea Politehnica Timişoara organizează programe de STUDII POSTUNIVERSITARE, al căror obiectiv principal este actualizarea / dezvoltarea / perfecţionarea de numeroase calificări universitare. Portofoliul de specializări oferite de Universitatea Politehnica Timişoara răspunde nevoilor societăţii actuale, reflectând raporturile strânse pe care universitatea le întreţine cu mediul socio-economic. Specializările sunt adaptate în permanenţă celor mai noi tendinţe în domeniu, răspunzând cerinţelor de pregătire teoretică şi practică necesară inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

Universitatea Politehnica Timişoara dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare. Deopotrivă sub aspect imobiliar şi al echipamentelor, baza materială de excelenţă a universităţii reprezintă consecinţa preocupării de modernizare şi realizare de investiţii din ultimul deceniu. Campus-ul universitar cuprinde 16 cămine studenţeşti care oferă 6500 locuri de cazare, cu aproximatie, o cantină studenţească, o policlinică studenţească şi două baze sportive performante.

În deplină concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel internaţional, Universitatea Politehnica Timişoara dezvoltă în prezent relaţii de colaborare fructuoase cu numeroase universităţi din Europa, SUA, Asia, America de Sus şi Canada, concretizate în peste 190 acorduri de colaborare încheiate în cadrul unor programe din Uniunea Europeană sau în mod direct. 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație