Contabilitate şi informatică de gestiune
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

În contextul actual al societăţii informaţionale şi al unei economii bazate pe cunoştinţe, specializarea de Contabilitate şi informatică de gestiune pregăteşte în mod egal, economişti cu o dublă competenţă, contabilă şi informatică.

Reforma contabilităţii din România dezvoltă şi multiplică rolul specialiştilor contabili cu înaltă calificare în domeniul producţiei şi utilizării informaţiei contabile, gestiunii eficiente a resurselor separate pe entităţi patrimoniale, evaluărilor de patrimoniu şi de societăţi comerciale, analizei economico-financiare şi studiilor de fezabilitate a întreprinderilor.

Un element nou introdus de reforma contabilităţii, care atestă valoarea şi recunoaşterea socială a specialistului în acest domeniu, este cel al liberalizării profesiei de expert contabil, contabil autorizat şi auditor financiar. Un asemenea demers este reflexul nevoii de consultanţă şi pilotare în administrarea resurselor şi afacerilor, în aşa fel încât acestea să aibă o profitabilitate maximă.

Calculatorul electronic constituie astăzi un instrument indispensabil pentru gestiunea economică, capabil nu numai să simplifice şi să accelereze procesele de prelucrare şi stocare a datelor ci şi să potenţeze munca economistului contabil prin implementarea de metode şi tehnici de analiză, diagnostic şi decizie din ce în ce mai riguroase şi complexe. Acesta solicită specialişti care să posede, alături de cunoştinţe aprofundate de gestiune economică, o formare adecvată în domeniul informaticii.

În acest cadru, activitatea desfăşurată de absolvenţii acestei specializări, vizează şi perfecţionarea continuă a procedurilor informaţionale orientate spre urmărirea şi evaluarea activităţii unităţilor şi agenţilor economici. Aceasta se realizează prin analiza şi structurarea fluxurilor informaţionale existente, proiectarea de aplicaţii şi sisteme informatice de gestiune, implementarea şi menţinerea lor în exploatare.  

Un alt domeniu de activitate de mare noutate, apărut ca o consecinţă directă a creşterii rapide a rolului sistemelor informatice de gestiune în activitatea unităţilor economice îl constituie auditarea sistemelor şi aplicaţiilor informatice aflate în exploatare. Specialistul în contabilitate şi informatică de gestiune are aici rolul de a verifica corectitudinea şi eficacitatea metodelor şi mijloacelor adoptate pentru asigurarea siguranţei în funcţionare a sistemelor, asigurarea calităţii şi confidenţialităţii datelor şi rezultatelor oferite utilizatorilor.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Contabilitate

Specializare: Contabilitate şi informatică de gestiune

Locuri disponibile (total): 54

Locuri disponibile (buget): 29

Locuri disponibile (taxă): 25

Ultima medie (buget): 6.0

Taxă anuală de studii: 1.126 lei

Taxă de înscriere: 50 lei

Descriere

Admiterea se face pe baza:

- Media generală a examenului de bacalaureat - pondere de 100%

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019 până la 02/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă rezultate: de la 11/09/2019 până la 13/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Bazele economiei
Contabilitate
Matematică
Goegrafie economică
Drept
Informatică
Limbă străină I
Educație fizică I
Microeconomie
Matematică aplicată în economie
Contabilitate financiară
Management
Statistică economică
Economie europeană
Limbă străină II
Anul 2
Macroeconomie
Finanțe
Marketing
Informatică economică
Managementul afacerilor
Limbă străină III
Educație fizică II
Curs opțional I
Contabilitate și gestiune fiscală
Finanțele întreprinderii
Baze de date
Limbă străină IV
Curs opțional II
Curs opțional III
Practică
Educație fizică III
Anul 3
Analiză economico-financiară
Proiectarea sistemelor informatice de gestiune
Limba română - seminar practic
Elaborarea lucrării de licență I
Curs opțional IV
Curs opțional V
Educație fizică IV
Sisteme și raportări financiare
Audit financiar
Control de gestiune
Contabilitate consolidată
Managementul sistemelor informaționale
Elaborarea lucrării de licență II
Curs opțional VI

Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane şi Inginereşti din Miercurea Ciuc

Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca

Miercurea Ciuc

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Umaniste face demersuri susţinute ca să alinieze, să aibă un standard de viitor conform valorilor Uniunii Europene şi să devină parte integrată sistemului de învăţământ superior calificat, apreciat. Scopul facultăţii este de a forma şi a pregăti în limba maghiară studenţi competitivi, capabili să găsească locuri de muncă pe piaţa naţională şi internaţională.

Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea Sapientia este instituția cea mai recent înființată în sistemul învățământului superior din Transilvania, cu predare în limba maghiară. 

Universitatea a luat ființă în toamna anului 2001, ca expresie a unei năzuințe de mai multe decenii a comunității maghiare din România, precum și ca rezultat al eforturilor depuse de către Fundația Sapientia. În decursul acestor ani de existență, Universitatea Sapientia s-a remarcat ca o instituție particulară cu predare în limba maghiară din România, menită să răspundă nevoilor educaționale ale comunității maghiare, să asigure un cadru prielnic pentru dezvoltarea cercetărilor științifice, precum și o colaborare științifică inter-etnică eficientă.

Statut: Privat

Statut acreditare: Autorizată

Locuri în camin: 755

Programe similare

Lista de comparație