Electromecanică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Inginerie Mecanică si Electrică pregăteşte studenţi (viitori ingineri) pentru domenii de mare importanţa economică: fabricarea, exploatarea şi mentenanţa utilajului petrolier şi petrochimic, transportul şi depozitarea hidrocarburilor, ingineria sistemelor (automatică), calculatoare, electronică, inginerie şi management, electromecanică.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie electrică

Specializare: Electromecanică

Locuri disponibile (total): 59

Locuri disponibile (buget): 28

Locuri disponibile (taxă): 31

Ultima medie (buget): 6.73

Ultima medie (taxă): 6.01

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2019 până la 18/07/2019

Perioadă rezultate: de la 19/07/2019 până la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 09/09/2019

Perioadă rezultate: de la 10/09/2019 până la 12/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică și ecuații diferențiale
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Desen tehnic
Elemente de inginerie mecanică
Grafică asistată pe calculator
Educație fizică
Rezistența materialelor
Chimie
Discipline opționale (Filozofie / Istoria științei)
Discipline facultative (Utilizarea calculatoarelor și servicii Internet, Comunicare și relații internaționale, Bazele contabilității, Structuri de date și algoritmi)
Limba engleză
Fizică
Anul 2
Limbi străine
Educație fizică
Rezistența materialelor
Teoria câmpului electromagnetic
Matematici speciale
Măsurări electrice și electronice
Metode și procedee tehnologice
Teoria circuitelor electrice
Mașini unelte și control dimensional
Teoria sistemelor și reglaj automat
Practică
Discipline opționale (Materiale electromecanice / Știința materialelor, Microeconomie / Economie generală)
Discipline facultative (Limbi străine, Birotică, Metode numerice)
Anul 3
Electronică analogică și digitală
Mecanisme și organisme de mașini
Mecanisme și organisme de mașini - proiect
Convertoare electromecanice
Convertoare electromecanice - proiect
Mecanica fluidelor
Convertoare statice
Convertoare statice - proiect
Calitate și fiabilitate
Practică
Discipline opționale (Senzori și traductoare / Interfețe de intrare ieșire, Bazele proiectării tehnologiilor de fabricație / Tehnologii electronice)
Discipline facultative (Comunicare și relații socio-umane, Circuite integrate digitale, Vibrați mecanice, Metode numerice)
Anul 4
Ingineria sistemelor automate
Acționări electrice
Producerea, transportul și distribuția energiei electrice
Producerea, transportul și distribuția energiei electrice - proiect
Tehnologia utilajului electromecanic
Tehnologia utilajului electromecanic - proiect
Acționări hidraulice și pneumatice
Management și marketing
Utilaje de rafinărie și petrochimie
Utilaj de foraj extracție
Practică proiect diplomă
Definitivarea și susținerea proiectului de diplomă
Discipline opționale (Sisteme cu microprocesare / Sisteme de achiziții de date, Proiectarea asistată a instalațiilor electrice / mecanice, Electroenergetică industrială / Robotică)
Discipline facultative (Fundamente mecanice ale roboticii, Acționări electrice reglabile, Mașini electrice speciale)

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti

Descriere

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, prin componentele sale de bază, studenţii şi personalul didactic, este şi va rămâne una dintre facultăţile reprezentative ale Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Suntem convinşi că noile generaţii de studenţi de la domeniile Inginerie Mecanică, Inginerie şi Management, Inginerie Electrică, Ingineria Sistemelor, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei vor contribui la rândul lor, asemenea generaţiilor anterioare, la crearea unui climat universitar autentic, caracterizat prin înţelegere şi flexibilitate, prin seriozitate şi responsabilitate.

Studenți înmatriculați licență: 1.428

Studenți înmatriculați master: 210

Cadre didactice: 26

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 63

Burse: Bursă de merit, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Procent continuare studii: 43%

Angajabilitate la 6 luni: 89%

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti, Prahova

Introducere

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti oferă o paletă largă de programe pentru studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat, studii postuniversitare, la forma de învăţământ la zi, iar pentru unele specializări şi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este o instituţie renumită atât în ţară, cât şi peste hotare, iar diplomele eliberate de facultăţile tehnice din cadrul universităţii noastre sunt recunoscute în lumea întreagă.

În anul universitar 2005-2006, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a restructurat curricula de la toate specializările sale, în acord cu cerinţele europene, stipulate în documentele aşa numitului proces de la Bolonia.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a obţinut în anul 2008 calificativul maxim „instituţie cu grad de încredere ridicat” în urma procesului de evaluare instituţională externă, realizat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul superior.

Cercetarea şi dezvoltarea reprezintă paşii hotărâtori pentru recunoaşterea internaţională a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Cadrele didactice din universitatea noastră depun eforturi semnificative pentru a desfăşura o activitate de cercetare de calitate. Aceasta se desfăşoară pe două direcţii principale: dezvoltarea domeniilor tradiţionale de cercetare, pentru specializările tehnice, pe de-o parte, şi fundamentarea unor noi domenii de cercetare pentru specializările nou apărute în domeniile economic şi umanist, pe de altă parte. Nivelul înalt al activităţii noastre de cercetare este dovedit prin numărul mare de specialişti pregătiţi în universitatea noastră, care ocupă astăzi posturi importante de conducere atât în ţară, cât şi în afara ei.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este permanent interesată de creşterea prestigiului său internaţional prin creşterea numărului de mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor didactice şi prin susţinerea recunoaşterii programelor educaţionale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație