Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Ingineria Petrolului şi Gazelor este singura facultate din România care pregăteşte specialişti în domeniul exploatării zăcămintelor de petrol şi gaze şi printre puţinele din Europa şi chiar din lume.

Studenţii şi masteranzii facultăţii de Ingineria Petrolului şi Gazelor beneficiază de serviciile unui corp profesoral de elită, de laboratoare de cercetare şi didactice moderne, softuri de ultimă oră etc.

Spectrul competenţelor obţinute de studenţii şi masteranzii facultăţii este extrem de larg. Aceasta le permite absolvenţilor să găsească uşor locuri de muncă, atât în ţară, cât şi în străinătate.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Mine, petrol şi gaze

Specializare: Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor

Locuri disponibile (total): 48

Locuri disponibile (buget): 29

Locuri disponibile (taxă): 19

Ultima medie (buget): 8.05

Ultima medie (taxă): 6.08

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2019 până la 18/07/2019

Perioadă rezultate: de la 19/07/2019 până la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 09/09/2019

Perioadă rezultate: de la 10/09/2019 până la 12/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Chimie generală
Geometrie descriptivă și desen tehnic
Limba engleză / franceză
Educație fizică
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Tehnologia materialelor
Mecanică
Mineralogie și petrologie
Discipline opționale (Folozofie / Istoria științei)
Discipline facultative (A doua limbă străină, Birotică, Grafică interactivă)
Anul 2
Mecanică
Fizică
Geologie generală și stratigrafică
Termotehnică și mașini termice
Rezistența materialelor
Limba engleză / franceză
Educație fizică
Electrotehnică și mașini electrice
Chimie fizică
Organe de mașini
Organe de mașini - proiect
Mecanica rocilor
Practică
Discipline opționale (Economie generală / Economia întreprinderii)
Discipline facultative (A doua limbă străină, Surse neconvenționale de enrgie, Dinamica structurilor de foraj, transport și depozitare)
Anul 3
Mecanica fluidelor
Fizico-chimia rocilor și fluidelor
Comprimarea și lichefierea gazelor
Comprimarea și lichefierea gazelor - proiect
Geotehnică
Achiziția și prelucrarea automată a datelor
Hidraulică subterană și hidrotermică
Forajul sondelor
Extracția petrolului
Transportul țișeiului și produselor petroliere
Transportul țișeiului și produselor petroliere - proiect
Practică
Discipline opționale (Mașini și utilaje de transport hidraulic / Echipamente pentru foraj-extracție, Extracția și prelucrarea gazelor / Măsurarea gazelor)
Discipline facultative (A doua limbă străină, Termodinamica zăcămintelor)
Anul 4
Zăcăminte de hidrocarburi
Transportul gazelor
Transportul gazelor - proiect
Automatizări și telecomunicații
Evaluarea zăcămintelor de hidrocarburi
Tratarea apei
Protecția mdiului
Metode numerice de modelare, simulare și optimizare
Depozitarea fluidelor
Depozitarea fluidelor - proiect
Dispecerizarea sistemului de transport
Aparate de măsură și control
Distribuția fluidelor în rețele de conducte
Distribuția fluidelor în rețele de conducte - proiect
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Discipline opționale (Coroziune și protecție anticorozivă / Mentenanța sistemelor de conducte, Ingineria zăcămintelor de gaze / Transportul fluidelor multifazice)
Discipline facultative (A doua limbă străină, Topografie, Termoenergetica colectării, transportului și depozitării hidrocarburilor, Economia petrolului)

Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti

Descriere

Ingineria Petrolului şi Gazelor este singura facultate din România care pregăteşte specialişti în domeniul exploatării zăcămintelor de petrol şi gaze şi printre puţinele din Europa şi chiar din lume. Studenţii şi masteranzii facultăţii de Ingineria Petrolului şi Gazelor beneficiază de serviciile unui corp profesoral de elită, de laboratoare de cercetare şi didactice moderne, softuri de ultimă oră etc.

Cadre didactice: 21

Burse: Bursă de merit

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti, Prahova

Introducere

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti oferă o paletă largă de programe pentru studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat, studii postuniversitare, la forma de învăţământ la zi, iar pentru unele specializări şi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este o instituţie renumită atât în ţară, cât şi peste hotare, iar diplomele eliberate de facultăţile tehnice din cadrul universităţii noastre sunt recunoscute în lumea întreagă.

În anul universitar 2005-2006, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a restructurat curricula de la toate specializările sale, în acord cu cerinţele europene, stipulate în documentele aşa numitului proces de la Bolonia.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a obţinut în anul 2008 calificativul maxim „instituţie cu grad de încredere ridicat” în urma procesului de evaluare instituţională externă, realizat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul superior.

Cercetarea şi dezvoltarea reprezintă paşii hotărâtori pentru recunoaşterea internaţională a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Cadrele didactice din universitatea noastră depun eforturi semnificative pentru a desfăşura o activitate de cercetare de calitate. Aceasta se desfăşoară pe două direcţii principale: dezvoltarea domeniilor tradiţionale de cercetare, pentru specializările tehnice, pe de-o parte, şi fundamentarea unor noi domenii de cercetare pentru specializările nou apărute în domeniile economic şi umanist, pe de altă parte. Nivelul înalt al activităţii noastre de cercetare este dovedit prin numărul mare de specialişti pregătiţi în universitatea noastră, care ocupă astăzi posturi importante de conducere atât în ţară, cât şi în afara ei.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este permanent interesată de creşterea prestigiului său internaţional prin creşterea numărului de mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor didactice şi prin susţinerea recunoaşterii programelor educaţionale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație