Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Litere şi Ştiinţe a luat fiinţă în anul 1992, în cadrul Institutului de Petrol şi Gaze din Ploieşti, cu rolul de a îmbogăţi oferta educaţională existentă la acea dată. Astăzi, a fi student la Facultatea de Litere şi Ştiinţe înseamnă mai mult decât a te pregăti pentru a deveni un bun specialist în epoca informaţională şi a comunicării, înseamnă a-ţi asuma un rol important pentru societate, acela de a conştientiza şi de a duce mai departe moştenirea umanităţii din punct de vedere informaţional şi cultural.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbă şi literatură

Specializare: Limba şi literatura română

Locuri disponibile (total): 149

Locuri disponibile (buget): 49

Locuri disponibile (taxă): 100

Ultima medie (buget): 6.03

Ultima medie (taxă): 8.68

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2019 până la 18/07/2019

Perioadă rezultate: de la 19/07/2019 până la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 09/09/2019

Perioadă rezultate: de la 10/09/2019 până la 12/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în lingvistica generală
Introducere în teoria literaturii
Limba latină I, II
Istoria literaturii române vechi, premoderne şi moderne
Practica limbii române I, II
Elemente de cultură şi civilizaţie britanică
Limba engleză-curs practic I, II
TIC în filologie
Educaţie fizică I, II
Principii de literatură universală și comparată
Literatura română în perioada marilor clasici
Etnologie și folclor
Repere ale literaturii engleze în Evul Mediu şi Renaştere
Literatură română/Hermeneutica textului literar
Discipline facultative (Limbă străină, franceză, germană, spaniolă I, II)
Anul 2
Studii de literatură comparată: rațiune, mimesis, imaginar
Istoria limbii române III
Literatura română în perioada interbelică - Poezia
Limba română contemporană - Morfologie
Limba engleză contemporană: Morfologia și semantica grupului nominal
Romanul englez în secolul al XVIII-lea
Limba engleză – curs practic
Practica traducerii/Hermeneutică literară
Practica limbii române III
Educaţie fizică III, IV
Paradigme ale literaturii comparate în sec. XX
Literatura română în perioada interbelică – Proză
Limba română contemporană - Sintaxă
Limba engleză contemporană - Morfologia și semantica grupului verbal
Poezia romantică engleză
Cultură şi civilizaţie românească modernă/Mitologie românească
Limba engleză – curs practic
Traducere literară/Traducere non-literară
Studii culturale britanice/Studii culturale americane
Practică de specialitate
Discipline facultative (Limbă străină, franceză, germană, spaniolă III, IV)
Anul 3
Introducere în tehnica redactării și metodologia cercetării
Literatura română postbelică
Limba română contemporană - Semantica
Istoria limbii române literare
Literatură britanică/Literatură americană
Limba engleză contemporană - Sintaxa
Romanul victorian
Limba engleză – curs practic
Traducere/Interpretariat
Lingvistică aplicată şi comunicare/Stilistica funcţională a limbii române
Limba română contemporană - Pragmatica
Literatura română postmodernă/Critică literară românească
Limba engleză contemporană - Pragmatică și analiza discursului
Romanul modernist și postmodernist britanic și american
Teoria traducerii/ Traducere și cultură
Limba engleză contemporană/Lingvistică aplicată engleză
Estetică/Filosofie
Practică lucrare de licenţă
Discipline facultive (Istoria religiilor)

Facultatea de Litere şi Ştiinţe

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti

Descriere

Facultatea de Litere şi Ştiinţe a luat fiinţă în anul 1992, în cadrul Institutului de Petrol şi Gaze din Ploieşti, cu rolul de a îmbogăţi oferta educaţională existentă la acea dată. Astăzi, a fi student la Facultatea de Litere şi Ştiinţe înseamnă mai mult decât a te pregăti pentru a deveni un bun specialist în epoca informaţională şi a comunicării, înseamnă a-ţi asuma un rol important pentru societate, acela de a conştientiza şi de a duce mai departe moştenirea umanităţii din punct de vedere informaţional şi cultural.

Cadre didactice: 9

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti, Prahova

Introducere

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti oferă o paletă largă de programe pentru studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat, studii postuniversitare, la forma de învăţământ la zi, iar pentru unele specializări şi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este o instituţie renumită atât în ţară, cât şi peste hotare, iar diplomele eliberate de facultăţile tehnice din cadrul universităţii noastre sunt recunoscute în lumea întreagă.

În anul universitar 2005-2006, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a restructurat curricula de la toate specializările sale, în acord cu cerinţele europene, stipulate în documentele aşa numitului proces de la Bolonia.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a obţinut în anul 2008 calificativul maxim „instituţie cu grad de încredere ridicat” în urma procesului de evaluare instituţională externă, realizat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul superior.

Cercetarea şi dezvoltarea reprezintă paşii hotărâtori pentru recunoaşterea internaţională a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Cadrele didactice din universitatea noastră depun eforturi semnificative pentru a desfăşura o activitate de cercetare de calitate. Aceasta se desfăşoară pe două direcţii principale: dezvoltarea domeniilor tradiţionale de cercetare, pentru specializările tehnice, pe de-o parte, şi fundamentarea unor noi domenii de cercetare pentru specializările nou apărute în domeniile economic şi umanist, pe de altă parte. Nivelul înalt al activităţii noastre de cercetare este dovedit prin numărul mare de specialişti pregătiţi în universitatea noastră, care ocupă astăzi posturi importante de conducere atât în ţară, cât şi în afara ei.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este permanent interesată de creşterea prestigiului său internaţional prin creşterea numărului de mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor didactice şi prin susţinerea recunoaşterii programelor educaţionale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație