Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Descriere indisponibilă momentan.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Agronomie

Specializare: Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară

Locuri disponibile (total): 20

Locuri disponibile (buget): 8

Locuri disponibile (taxă): 12

Ultima medie (buget): 6.19

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:

Departajarea candidatilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:
- 80% media de la examenul de bacalaureat;
- 20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2019 până la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 19/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de competență lingvistică
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
acte de schimbare a numelului, dacă este cazul(certificat de căsătorie, sentinţe judecătoreşti,etc)
foaia matricola/suplimentul la diploma de la liceul/facultatea absolvita
Anul 1
Analiza matematică
Franceză
Germană
Psihologia Educatiei
Engleză
Educaţie fizică şi sport
Chimie
Desen tehnic
Geometrie descriptivă
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Pedologie
Analiza matematică
Ecuațiile fizicii matematice
Pedagogie
Educaţie fizică şi sport
Practică
Grafică asistată de calculator
Informatizarea proceselor de producţie în agricultură
Tehnologia materialelor
Matematici speciale
Fizică
Știința si ingineria materialelor
Anul 2
Termotehnică
Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice
Protecţia muncii
Pedagogie
Practică
Mecanică
Electrotehnică ,masini și acționari electrice
Ingineria mediului
Agrotehnică
Conducerea tractorului
Fizica solurilor
Conducere auto
Tribologie
Rezistenţa materialelor
Didactica Specialitatii
Mașini unelte și prelucrari prin așchiere
Electronică aplicată
Anul 3
Utilaje pentru morărit şi panificaţie
Controlul automat al proceselor
Mașini și instalații horticole
Bazele agrobiologice ale mecanizării agriculturii
Organe de masini
Energii regenerabile
Acţionări hidraulice şi pneumatice
Tehnologii de mecanizare ecologice
Motoare cu ardere internă
Instruire asistată de calculator
Maşini pentru lucrările solului
Agricultură generală
Maşini de semănat, plantat şi aplicat îngrăşăminte
Maşini pentru protecţia plantelor
Masini si instalatii pentru imbunatatiri funciare
Tractoare şi automobile
Toleranțe și control dimensional
Managementul clasei de elevi

Descriere

Facultatea de Agricultură înfiinţată în 1945, este cea mai veche facultate a universităţii noastre. Până în 1989 ea a funcţionat doar cu specializarea Agricultură, celelalte fiind înfiinţate, pe rând, după această perioadă, ca răspuns la solicitările realităţii agriculturii româneşti. În prezent, facultatea funcţionează cu următoarele specializări : -Agricultura -Biologie -Ingineria si protectia mediului in Agricultura -Protecţia plantelor -Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară -Masuratori terestre si cadastru

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

Timisoara, Timis

Introducere

Universitate de referință în partea de vest a României, USAMVBT oferă o varietate de specializări academice agronomice în cadrul a 6 facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de Management Agricol, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii. 

Universitatea se mândrește cu un modern campus universitar, care a fost conceput ca un complex de clădiri – spații de învățământ, laboratoare pentru cercetare ştiinţifică, spaţii şi terenuri pentru activitatea de microproducţie şi producţie agroalimentară, localuri sociale: cămine, cantină, suprafeţe pentru activităţi sportive şi recreative. Studenții au la dispoziție spații modernizate recent, amfiteatre, laboratoare, săli de curs și seminar. Practica studenților din universitate se desfășoară la Stațiunea didactică, în Clinicile veterinare, la Stațiunea tinerilor naturaliști, precum și la firme de profil. Structura spațiilor de învățământ însumează 15.630 m² suprafață utilă și 25.370 m² suprafață desfășurată. USAMVBT oferă studenților un număr de 1.630 locuri în 5 cămine studențești. Camerele, amenajate cu mobilier modern, oferă conectare gratuită la Internet. Cantina studențească, cu un număr de 450 locuri si o suprafață de 1.589 m², este considerată una dintre cele mai moderne si frumoase din țară.

Universitatea şi-a lărgit continuu aria de colaborare cu unităţi de cercetare şi învăţământ din ţară şi mai ales din străinătate, având la această dată relaţii cu universităţi din peste 15 ţări.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.516

Programe similare

Lista de comparație