Limbi moderne aplicate (germană - engleză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii Limbi Moderne Aplicate este structurat pe trei direcţii fundamentale – discipline fundamentale (limba modernă contemporană, terminologie), discipline de specialitate (teoria şi practica traducerii, civilizaţie franceză/engleză/germană, limbaje de specialitate, strategii de comunicare, corespondenţă comercială,), discipline complementare (economie generală, informatică aplicată, integrare europeană şi instituţii comunitare, limba modernă C). Începând cu anul II de studiu se introduc discipline opţionale.
Studenţii pot opta pentru modulul pedagogic care să le permită o carieră didactică.

Limba de predare: Germană

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbi moderne aplicate

Specializare: Limbi moderne aplicate

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concurs pe bază de dosar:

- 100 % Media examenului de bacalaureat

***) Condiție eliminatorie la înscriere: dovada studierii limbilor moderne incluse în programul de studii ales (minimum 3 ani în foaia matricolă sau certificat de competență lingvistică)

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obținută la examenul de bacalaureat la proba scrisă de la disciplina Limba şi literatura română

2. Media anilor de studiu din liceu la limba străină

3. Media generală a anilor de studiu din liceu

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019 până la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 08/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 16/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în lingvistică generală
Limba germană contemporană I: Introducere în gramatica limbii germane
Teoria şi practica traducerii germane
Tehnici de comunicare germană
CPG1: Structuri gramaticale
Limba englezǎ contemporanǎ I Fonetică
Teoria şi practica traducerii engleze
Tehnici de comunicare engleză
CPE1: Gramatica practicǎ
Limba română aplicată
Informaticǎ aplicată
Limba modernă C franceză
Limba modernă C spaniolă
Educație fizică și sport
Limba germană contemporană II: Lexicologie
Civilizaţie germanǎ
Civilizaţie englezǎ
CPE2: Structuri lexicale
Economie generalǎ
MODUL A (socio-umane) (facultativ)
MODUL B (limbi moderne) (facultativ)
MODUL C (informatică) (facultativ)
MODUL D (tehnice) (facultativ)
MODUL E (sportive) (facultativ)
Anul 2
Limba germană contemporană III: Morfologie
Limba română aplicată
Traductologie germană
Limba germană pentru obiective specifice
CPG3: Strategii de comunicare scrisă
Traductologie engleză
CPE3: Redactare de texte
Limba modernă C franceză
Limba modernă C spaniolă
Informatică aplicată
Educație fizică și sport
Limba germană contemporană IV: Sintaxă
Lexicografie germană
Lexicografie englezǎ
CPE4: Traducere consecutivǎ englezǎ
Practică Teatrul postmodern în spațiul cultural germanic (opțional)
Discurs argumentativ (opțional)
Scriere creatoare (opțional)
Traduceri literare (opțional)
Analiza discursului (opțional)
Istoria limbii engleze din perspectiva sociolingvistică (opțional)
Limba engleză pentru obiective specifice în domeniul economic (opțional)
Limba engleză pentru obiective specifice în domeniul tehnic (opțional)
Introducere în dreptul public (opțional)
Introducere în dreptul privat (opțional)
Semantică lexicală (opțional)
Stereotipuri lingvistice (opțional)
Discursuri narative în literatură și film (opțional)
Comunicare profesională prin mijloace electronice (opțional)
Strategii de comunicare profesională orală în limba germană (opțional)
Strategii de comunicare profesională scrisă în limba germană (opțional)
Limbă și societate (opțional)
Lingvistică aplicată (opțional)
Strategii de comunicare profesionalǎ orală în limba englezǎ (opțional)
Strategii de comunicare profesionalǎ scrisă în limba englezǎ (opțional)
Instituții europene (opțional)
Politici publice europene (opțional)
MODUL A (socio-umane) (facultativ)
MODUL B (limbi moderne) (facultativ)
MODUL C (informatică) (facultativ)
MODUL D (tehnice) (facultativ)
MODUL E (sportive) (facultativ)
Anul 3
Limba germană contemporană V: Pragmatică
Terminologie germană
Traductologie germană Limba modernă C franceză
Limba modernă C spaniolă
Limba germană contemporană VI: Metode de analiză experimentală a textului
Terminologie germană
Traductologie germană
Limba engleză contemporană: Analiza discursului
Varietăți ale limbii germane contemporane (opțional)
Retorică-spaţiu multimodal al comunicării (opțional)
Noţiuni de pedagogie teatrală (opțional)
Semantică (opțional)
Traducerea în domeniul audiovizual (opțional)
Sociolingvistică (opțional)
Terminologie engleză în domeniul economic (opțional)
Terminologie engleză în domeniul tehnic (opțional)
Traductologie engleză în domeniul economic (opțional)
Traductologie engleză în domeniul tehnic (opțional)
Literatura germană pentru copii și tineret (opțional)
Literatură germană după 1945 (opțional)
Feminism german în structuri performative (opțional)
Comunicare interculturală (opțional)
Traducere asistată de calculator (opțional)
Introducere în lingvistica computațională (opțional)
Terminologie engleză în domeniul juridic (opțional)
Terminologie engleză în domeniul informatic (opțional)
Traductologie engleză în domeniul juridic (opțional)
Traductologie engleză în domeniul informatic (opțional)
Relaţii publice (opțional)
Comunicare organizațională (opțional)
MODUL A (socio-umane) (facultativ)
MODUL B (limbi moderne) (facultativ)
MODUL C (informatică) (facultativ)
MODUL D (tehnice) (facultativ)
MODUL E (sportive) (facultativ)

Facultatea de Litere

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Litere din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov îşi propune să susţină şi să promoveze un sistem educaţional de excelenţă în spiritul tradiţiei multiculturale a învăţământului umanist braşovean şi al deschiderii către spaţiul cultural românesc şi internaţional. Corpul profesoral de înaltă ţinută asigură absolvenţilor o pregătire temeinică la toate nivelurile instruirii: licenţă-masterat-doctorat-formare continuă.

Studenți înmatriculați licență: 1.806

Studenți înmatriculați master: 1.237

Cadre didactice: 52

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 58

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație