Ingineria şi protecţia mediului în industrie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

COMPETENŢE PROFESIONALE
 

 • Cunoaşterea proceselor de generare a emisiilor poluante, a dispersiei şi monitorizării acestora;
 • Posesia de informaţii şi cunoştinţe aplicate în domeniul caracterizării şi analizei prin tehnici de laborator a emisiilor poluante;
 • Pricepere la nivel superior pentru proiectarea şi operaţionalizarea tehnologiilor şi echipamentelor de prevenire şi control al poluării;
 • Cunoştinţe solide referitoare la aplicarea principiilor de management şi drept de mediu;
 • Reintegrarea deşeurilor, recondiţionarea şi reconstrucţia factorilor de mediu poluaţi;
 • Asimilarea continuă a noilor cunoştinţe şi informaţii: perfecţionarea documentării în limbi străine, capacitatea de a indentifica şi penetra noi instrumente de perfecţionare (naţionale şi intrnaţionale);
 • Abilitatea de a proiecta şi aplica activităţi inginereşti pe baza recunoaşterii şi construcţiei corecte a unui flux integrat: documentare – proiectarea etapelor – implementarea tehnologiei (instalaţiei) – evaluarea finalităţilor;
 • Arta de a comunica şi colabora la toate nivelurile unei corporaţii multinaţionale: cunoaşterea competenţelor şi autorităţilor la diverse niveluri, schimb de informaţii, raportări şi evaluări pe etape, asumarea de responsabilităţi pe baza lucrului în echipă.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria mediului

Specializare: Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 30

Locuri disponibile (taxă): 20

Ultima medie (buget): 6.06

Taxă anuală de studii: 3.600 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 18/07/2020

Perioadă rezultate: de la 20/07/2020 până la 22/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2020 până la 12/09/2020

Perioadă rezultate: de la 14/09/2020 până la 15/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebră și geometrie
Fizică
Știința materialelor
Analiză matematică
Chimie anorganică
Biologie
Utilizarea și programarea calculatoarelor
Chimie organică
Chimie generală
Fundamente de inginerie mecanică
Cultură și civilizație
Grafică tehnică asistată de calculator
Limbi străine
Educație fizică
Psihologia educației (facultativ)
Pedagogie (facultativ)
Voluntariat (facultativ)
Anul 2
Fundamente de inginerie electrică și electronică
Fundamente de automatizări
Matematici asistate de calculator
Microeconomie
Climatologie, meteorologie și hidrologie
Biochimie
Microbiologie
Chimie fizică
Măsurări
Chimie analitică instrumentală
Chimie fizică
Hidraulica mediului
Chimie analitică
Ecologie și ecotoxicologie
Educație fizică
Pedagogie (facultativ)
Didactica specialității (facultativ)
Voluntariat (facultativ)
Responsabilitate socială şi activism civic (facultativ)
Anul 3
Management
Marketing
Comunicare
Biotehnologii în protecția mediului
Chimia mediului
Fundamente de ingineria mediului
Climatologie, meteorologie și hidrologie
Topografie și geodezie
Gestionarea deșeurilor
Monitorizarea factorilor de mediu
Disc. opționala I: Electrochimie și protecție anticorozivă / Electrochimia mediului
Disc. opționala II:Dispersia poluanților / Transportul poluanților
Disc. opționala III: Surse de energie / Surse de energie alternative
Disc. opționala IV: Procese de transfer (masă și termic) / Rețele hidroedilitare
Practică
Instruire asistată de calculator (facultativ)
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (facultativ)
Managementul clasei de elevi (facultativ)
Examen de absolvire: Nivel 1 (facultativ)
Voluntariat (facultativ)
Anul 4
Controlul poluării apelor
Controlul poluării solului
Disc. opționala V: Tehnologii de epurare a apelor uzate / Instalatii de epurare a apelor orasenești
Disc. opționala VI: Bilanț de mediu / Impactul instalațiilor industriale asupra mediului
Disc. opționala VII: Colectarea, transportul și depozitarea ecologică a deșeurilor / Procesarea deșeurilor
Disc. opționala VI: Tehnologii de tratare a apei / Instalații de tratare a apei
Disc. opționala IX: Legislația mediului / Politici de mediu
Disc. opționala X: Controlul calității factorilor de mediu / Hazard și risc chimic
Disc. opționala XI: Dezvoltare durabilă / Management de mediu in industrie
Tehnologii industriale și poluanți specifici
Controlul poluării aerului
Practică
Elaborare proiect de diplomă
Examen de diplomă
Conceperea proceselor industriale în acord cu legislația de mediu (facultativ)
Metode de programare a experimentelor și intrerpretarea rezultatelor (facultativ)
Evaluarea studiilor de impact și a bilanțului de mediu (facultativ)
Voluntariat (facultativ)

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Timisoara

Descriere

Obiectivul principal al actului educaţional, desfăşurat în Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului de la debut şi până în prezent, îl constituie pregătirea unor buni specialişti în domeniul ingineriei chimice, în toate ramurile acesteia, precum şi pentru alte ramuri ale economiei. Pe parcursul anilor, numărul studenţilor care au frecventat cursurile de ingineri zi, ingineri seral, subingineri zi, seral şi uzinal a depins de cerinţele economiei.

Suntem:

 • O şcoală cu tradiţie, înfiinţată în anul 1948;  
 • O echipă de cadre didactice cu o vastă experienţă didactică şi de cercetare;
 • O facultate dinamică, cu o infrastructură adecvată şi o bază materială modernă;
 • O instituţie cu vizibilitate naţională şi internaţională, care a dezvoltat parteneriate cu agenţi economici, agenţii guvernamentale şialte universităţi de profil din ţară şi străinătate.

Ce vă oferim?

 • Studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în limbile română şi engleză;
 • Pregătire bazată pe utilizarea computerelor, pe studiul managementului şi marketingului în domeniul chimiei şi ingineriei mediului;
 • Un sistem modern şi eficient de studiu care asigură cunoştinţele necesare specialistului din industrie, cercetătorului şi omului de afaceri, absolvenţii fiind foarte bine apreciaţi atât în ţară cât şi în străinătate. Burse (de performanţă, merit, studiu, sociale) pentru aproximativ 35 % din studenţii facultăţii, precum şi burse oferite de societăţi comerciale;
 • Burse pentru stagii în străinătate prin Erasmus şi prin acorduri bilaterale (Germania, Franţa, Spania, Anglia, Olanda, etc);
 • Cazare pentru toţi studenţii în căminele din Complexul Studenţesc;
 • Masa subvenţionată de UPT în spaţiile universităţii, contribuţia studentului fiind de numai 8 lei;
 • Acces la bibliotecile şi bazele de date ale întregului centru universitar;
 • Acces gratuit la cea mai modernă bază sportivă studenţească din ţară;
 • Transport RATT gratuit si 50% reducere la transportul CFR;
 • Participare, alături de Liga Studenţilor Chimişti, la activităţi de voluntariat recunoscute prin credite.

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Timisoara, Timis

Introducere

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. 

În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, catedre, institute şi centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea aproape 700 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 500 cadre. Universitatea Politehnica Timişoara este recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional. Existenţa si funcţionarea unui număr considerabil de centre de cercetare (25), în care activează echipe de cercetători ce pun cu succes în practică strategia de cercetare a instituţiei, conferă universităţii prestigiu profesional şi, în acelaşi timp, furnizează sursa fondurilor destinate dezvoltării. Actualizarea rezultatelor cercetării în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie ori produse realizate constituie o garanţie a competenţei, seriozităţii şi profesionalismului instituţional.

Activitatea didactică din Universitatea Politehnica Timişoara este organizată în paradigma Bologna, programele de studii corespunzând celor trei cicluri, LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORAT. Interesată să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii precum şi necesităţii de formare şi dezvoltare pe tot parcursul vieţii, determinată de provocările complexe ale societăţii moderne, Universitatea Politehnica Timişoara organizează programe de STUDII POSTUNIVERSITARE, al căror obiectiv principal este actualizarea / dezvoltarea / perfecţionarea de numeroase calificări universitare. Portofoliul de specializări oferite de Universitatea Politehnica Timişoara răspunde nevoilor societăţii actuale, reflectând raporturile strânse pe care universitatea le întreţine cu mediul socio-economic. Specializările sunt adaptate în permanenţă celor mai noi tendinţe în domeniu, răspunzând cerinţelor de pregătire teoretică şi practică necesară inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

Universitatea Politehnica Timişoara dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare. Deopotrivă sub aspect imobiliar şi al echipamentelor, baza materială de excelenţă a universităţii reprezintă consecinţa preocupării de modernizare şi realizare de investiţii din ultimul deceniu. Campus-ul universitar cuprinde 16 cămine studenţeşti care oferă 6500 locuri de cazare, cu aproximatie, o cantină studenţească, o policlinică studenţească şi două baze sportive performante.

În deplină concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel internaţional, Universitatea Politehnica Timişoara dezvoltă în prezent relaţii de colaborare fructuoase cu numeroase universităţi din Europa, SUA, Asia, America de Sus şi Canada, concretizate în peste 190 acorduri de colaborare încheiate în cadrul unor programe din Uniunea Europeană sau în mod direct. 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație