Administraţie publică europeană
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii universitare de masterat Administrație publică europeană își asumă misiunea de a pregăti specialiști în domeniul științelor administrative, capabili de a utiliza cunoștințe specifice și culturalumaniste valoroase, de a se integra în procesele social-economice ale societății românești și ale lumii contemporane.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe administrative

Specializare: Administraţie europeană

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 10

Locuri disponibile (taxă): 40

Ultima medie (buget): 9.46

Ultima medie (taxă): 8.04

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea candidaților la programele de studii universitare de master se face pe baza mediilor generale de admitere obţinute de candidați, în limita locurilor aprobate de Senat pentru fiecare program de studii.

(1) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică ponderată, astfel:

- 20% nota obţinută la Proba scrisă.

- 80% media generală a Examenului de Licență.

(2) Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

(1) Media generală minimă pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (şase).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă probe: de la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 12/09/2019

Perioadă probe: de la 12/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă scrisă Nu Nu N/A Nu Test grila Admis/Respins

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Declaraţie pe propria răspundere a candidatului privind alte opţiuni de înscriere în situaţia nefuncţionării programului de studiu la care a fost admis, ca urmare a numărului insuficient de candidaţi admişi
Declarație pe propria răspundere privind finanţarea sau nefinanţarea anterioară de la bugetul de stat
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Decizii administrative
Proiecte europene
Perspective istorice asupra administraţiei publice
Convergenţă şi coeziune socială
Sociologie politică
Metode sociologice de previziune
Fundamente de drept administrativ european
Practică profesională I
Limbă engleză aplicată I, II
Limbă franceză aplicată I, II
Anul 2
Stasiologie, sisteme electorale şi modele ale democraţiei
Regimul juridic al funcţiei publice europene
Infracţiuni în legătură cu funcţia publică
Tehnici și metode de elaborare a lucrării de absolvire
Limbă străină aplicată III (engleză/franceză)
Managementul schimbării organizaționale
Sisteme politico-administrative în UE
Managementul resurselor umane în domeniul public
Dezvoltare durabilă
Dezvoltare socială şi globalizare
Practică profesională II
Practică de cercetare pentru elaborarea lucrării de disertație

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

Targu Jiu

Descriere

Facultatea pregăteşte specialişti pentru diferite domenii de activitate, asigurându-le o bază teoretică solidă, necesară şi oportună integrării in activităţile socio-profesionale.

Planurile de invăţământ ale specializărilor de licenţă şi de masterat sunt structurate pentru a pregăti specialişti in domeniul relaţiilor internaţionale, manageri şi funcţionari in instituţiile culturale şi politice europene, diplomaţi, editori, redactori, specialişti in presa scrisă, la radio şi televiziune, istorici etc.

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

Targu Jiu, Gorj

Introducere

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o instituţie de învăţământ superior de interes public, de stat, acreditată, conform Hotărârii Guvernului României nr. 288 / 01. 06. 1992, şi funcţionează pe baza principiilor cu personalitate juridică şi caracter nonprofit, înfiinţată în conformitate cu prevederile legale ale autonomiei universitare şi libertăţii academice, în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o universitate preocupată, mai ales, să ofere tinerilor şansa de a alege programe de studii variate, în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă superior calificată.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Programe similare

Lista de comparație